ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave získala akreditáciu certifikovanej pracovnej činnosti KONTINUÁLNE RENÁLNE ELIMINAČNÉ METÓDY pre zdravotnícke povolanie sestra. Žiadosti o zaradenie do certifikačnej prípravy je možné podávať na predpísanom tlačive Žiadosť o zaradenie (DOCxPDF)

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii alebo získaním certifikátu a prehlbuje sa sústavným vzdelávaním. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie a je odborne a metodicky riadené Ministerstvo zdravotníctva SR.

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave (FOaZOŠ) je poskytovateľom ďalšieho vzdelávania s dlhoročnou tradíciou pre najširšie spektrum nelekárskych zdravotníckych povolaní a v najväčšom rozsahu akreditovaných odborov na Slovensku. 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je FOaZOŠ organizované v súlade s platným znením Zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

AKREDITOVANÉ ODBORY

PODROBNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

ZARADENIE DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do ďalšieho vzdelávania vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník. Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava začína dňom doručenia žiadosti,
 • do rezidentského štúdia zaradí FOaZOŠ SZU v Bratislave zdravotníckeho pracovníka k 1. februáru alebo 1. októbru; uvedený dátum je začiatkom rezidentského štúdia,
 • žiadosti o zaradenie je možné posielať priebežne, pre zaradenie v príslušnom akademickom roku je potrebné podať žiadosť do 31. 8. príslušného kalendárneho roka,
 • prílohami žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, alebo certifikačnej prípravy sú:
  • a) úradne osvedčená kópia dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka (maturitné vysvedčenie alebo absolventský diplom z VOV, diplom o získaní vysokoškolského vzdelania alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácii; ak ZP získal odbornú spôsobilosť v zahraničí,
  • b) úradne osvedčená kópia dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka, ak takú získal (diplomy doteraz získaných špecializácií),
  • c) čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
  • d) kópiu dokladu, na základe ktorého ZP vykonáva zdravotnícke povolanie,
  • e) kópia dokladu o registrácii v stavovskej organizácii,
  • f) index odbornosti, ak už ho ZP má, (ZP môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania,
  • g) kópia rodného listu a u vydatých uchádzačiek kópia sobášneho listu.
PRIEBEH ŠTÚDIA
 • štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť,
 • štúdium každého zdravotníckeho pracovníka sa riadi študijným plánom, ktorý vychádza z akreditovaného študijného programu špecializačného odboru a spĺňa požiadavky na dĺžku štúdia, rozsah odbornej praxe a počty zdravotníckych výkonov dané príslušným,
 • štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje.
PRERUŠENIE ŠTÚDIA
 • v nadväznosti na § 71 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 sa do špecializačného štúdia nezapočítava obdobie prerušenia výkonu povolania z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa a obdobie výkonu špecializovaných a certifikovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času. V uvedených prípadoch je potrebné ďalšie vzdelávanie prerušiť,
 • tlačivá potrebné k prerušeniu ďalšieho vzdelávania sú v prílohe študijného poriadku.
UKONČOVANIE ŠTÚDIA
 • špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou špecializačného štúdia je špecializačná skúška. Súčasťou špecializačného štúdia je aj vypracovanie a obhajoba špecializačnej práce,
 • certifikačná príprava sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou certifikačnej prípravy je certifikačná skúška,
 • prihláška na skúšku a potvrdenie od zamestnávateľa potrebné ku skúške je uverejnená v časti tlačivá.
VYRADENIE ZO ŠTÚDIA
 • vyradenie zdravotníckeho pracovníka zo štúdia uskutoční vzdelávacia ustanovizeň, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu, certifikovanej pracovnej činnosti alebo študijného poriadku FOaZOŠ pre ďalšie vzdelávanie. O vyradenie môže požiadať aj zdravotnícky pracovník, alebo zamestnávateľ (ak on požiadal o zaradenie).

LEGISLATÍVA

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE PRE ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Mgr. Zlata Ďuran Bašták, miestnosť B-481, +421 2 59 370 461, zlata.bastak@szu.sk

ŠO – špecializačný odbor
CPČ – certifikovaná pracovná činnosť

zdravotnícke povolanie – sestra – ŠO

 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • Revízne ošetrovateľstvo

zdravotnícke povolanie – sestra – CPČ

 • Kontinuálne renálne eliminačné výkony
 • Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
 • Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

zdravotnícke povolanie – zdravotnícky laborant – ŠO

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

zdravotnícke povolanie – rádiologický technik – ŠO

 • Nukleárna medicína
 • Radiačná onkológia
 • Špeciálna rádiológia
 • Manažment v rádiologickej technike

zdravotnícke povolanie – rádiologický technik – CPČ

 • Magnetická rezonancia
 • Mamografia
 • Počítačová tomografia

zdravotnícke povolanie – farmaceutický laborant – ŠO

 • Zdravotnícke pomôcky

Pedagogickí zamestnanci SZŠ

 • Doplňujúce pedagogické štúdium

Mgr. Katarína Petrišinová, miestnosť B-480, +421 2 59 370 463, katarina.petrisinova@szu.sk

ŠO – špecializačný odbor
CPČ – certifikovaná pracovná činnosť

zdravotnícke povolanie – sestra – ŠO

 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

zdravotnícke povolanie – sestra – CPČ

 • Audiometria
 • Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • Funkčné vyšetrovacie metódy
 • Ortoptika a pleoptika

zdravotnícke povolanie – pôrodná asistentka – ŠO

 • Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • Pôrodná asistencia v rodine a komunite

zdravotnícke povolanie – pôrodná asistentka – CPČ

 • Psychofyzická príprava na pôrod

zdravotnícke povolanie – fyzioterapeut – ŠO

 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
 • Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

zdravotnícke povolanie – fyzioterapeut – CPČ

 • Mobilizačné techniky
 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Techniky terapie lymfedému

zdravotnícke povolanie – zdravotnícky laborant – ŠO

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

zdravotnícke povolanie – farmaceutický laborant – ŠO

 • Lekárenstvo

zdravotnícke povolanie – nutričný terapeut – ŠO

 • Liečebná výživa

zdravotnícke povolanie – zdravotnícky záchranár – ŠO

 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
 • Starostlivosť o kriticky chorých
 • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti

Aktualizované 12.1.2024 (PhDr. Andrea Písecká)