MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Medzinárodné vzťahy na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU  sú trvale rozvíjané v zmysle „Dlhodobého zámeru Slovenskej zdravotníckej univerzity“, „Stratégie internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030“ (MŠVVŠ SR) a „Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“(SAAVŠ).

Fakulta sa zameriava na plnenie strategických cieľov v oblasti internacionalizácie ako sú najmä:

 • nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce so zahraničnými univerzitami,
 • podpora a zabezpečenie účasti zamestnancov na medzinárodných konferenciách,
 • zapojenie sa do spoločných projektov s vysokými školami a inštitúciami v zahraničí,
 • podpora zvyšovania jazykových kompetencii a zručností zamestnancov fakulty,
 • zabezpečenie a podpora mobilít vyslaných a prijatých študentov
 • zabezpečenie a podpora mobilít vyslaných a prijatých zamestnancov.

Pri zabezpečovaní mobilít študentov a zamestnancov sa zameriavame v súčasnosti najmä na program Erasmus+, ďalšie mobility prebiehali cez Národný štipendijný program a Fulbrigtov program.

Kontakt:

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít

 • telefón: +421 2 59370 469
 • e-mail: krcmeryova@szu.sk
 • osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore): miestnosť B-408, 4.posch.,

budova Limbová 14, 833 03 Bratislava

Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Prioritami programu v súčasnom období sú inklúzia a rozmanitosť, digitálna transformácia, životné prostredie a boj proti zmene klímy a účasť na demokratickom živote, spoločné hodnoty a občianska angažovanosť.

Erasmus+ mobility pre študentov:

 • pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia)
 • každý študent v maximálnom rozsahu 12 mesiacov/na každom stupni vzdelávania
 • študent môže počas štúdia absolvovať aj viaceré typy mobilít pri dodržaní stanoveného maximálneho rozsahu

 1. Mobilita študentov za účelom štúdia

 • štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhého a vyššieho ročníka
 • trvanie v rozsahu 1-2 semestrov
 • úplné uznanie získaných výsledkov z mobility po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny mobility.

 2. Mobilita študentov za účelom stáže

 • pracovná stáž študentov v zahraničí na pracoviskách podľa zamerania študijného programu študenta
 • stáž pre študentov v priebehu štúdia
 • stáž pre čerstvých absolventov
 • trvanie min. 2 mesiace max.12 mesiacov
 • úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny mobility.

Erasmus+ mobility pre zamestnancov:

 1. Teaching mobilita zamestnancov

 • prednášanie na hosťujúcej vysokej škole v zahraničí
 • trvanie min. 2 dni max. 2 mesiace, min. 8 vyučovacích hodín v zahraničí, resp. /8 vyučovacích hodín za týždeň
 • vopred dohodnutý a schválený program výučby
 • výška grantu podľa aktuálnych stanovených pravidiel

 2. Training mobilita zamestnancov

 • školenia realizované na hosťujúcej vysokej škole, resp. inštitúcii v zahraničí
 • pre pedagogických aj iných pracovníkov fakulty
 • trvanie min. 2 dni max. 2 mesiace
 • vopred dohodnutý a schválený pracovný plán mobility
 • výška grantu podľa aktuálnych stanovených pravidiel

Ďalšie možnosti realizácie mobilít: v spolupráci s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej mobility (napr. SAIAEurópska komisia, Fulbrightov program, EURAXESS).

Postup pre záujemcov o mobilitu:

 • rozhodnúť sa, ktorý typ mobility chcem absolvovať
 • kontaktovať fakultného koordinátora
 • sledovať informácie od fakultného koordinátora
 • vyplniť a odovzdať prihlášku na mobilitu
 • absolvovať výberové konanie na mobilitu
 • v prípade výberu na mobilitu postupovať podľa usmernení fakultného koordinátora

Čo môže študent účasťou na mobilite dosiahnuť?

 • lepší učebný výkon,
 • vyššiu zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky,
 • väčší zmysel pre iniciatívu a podnikateľstvo,
 • vyššiu sebestačnosť a sebadôveru,
 • zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov a digitálnych kompetencií,
 • vyššie medzikultúrne povedomie,
 • aktívnejšiu účasť v spoločnosti,
 • posilnené pozitívne interakcie s ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych prostredí,
 • lepšiu informovanosť o európskom projekte a hodnotách EÚ,
 • vyššiu motiváciu zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí…

Čo môže zamestnanec účasťou na mobilite získať?

 • zlepšenie kompetencií účastníkov prepojených s ich profilmi povolaní (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.),
 • hlbšie pochopenie postupov, politík a systémov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo práce s mládežou v jednotlivých krajinách,
 • väčšiu schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť,
 • hlbšie pochopenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce,
 • lepšiu kvalita práce a aktivít vykonávaných v prospech študentov, stážistov,
 • hlbšie pochopenie a lepšiu schopnosť reagovať na všetky druhy rozmanitosti, napr. sociálnu, etnickú, jazykovú, rodovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj najrôznejšie schopnosti,
 • lepšiu schopnosť riešiť potreby ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • väčšiu podporu a propagáciu aktivít v rámci mobility,
 • viac príležitostí na profesijný rozvoj a kariérny rast,
 • zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov a digitálnych kompetencií,
 • väčšiu motiváciu a spokojnosť v každodennej práci.

Podrobnejšie informácie:

Ďalšie užitočné odkazy:

DOKUMENTY

Aktualizované 27.6.2024 (PhDr. Andrea Písecká)