VEDA A VÝSKUM

Veda a výskum  zohrávajú dôležitú funkciu vo všetkých oblastiach života. Meradlom kvality univerzity je najmä ako je zapojená do vedeckého výskumu. Preto cieľom našej fakulty je zúročovať naše poznatky nielen v pedagogickom procese, ale prepájať ich s vedeckým výskumom, čím zachováme jej postavenie vo vedeckej komunite; sme schopní reflektovať na progresívne trendy vo výskume a rozvíjať vedeckovýskumný potenciál fakulty a tým i samotnej univerzity.

KONFERENCIE

Fakulta v roku 2022 úspešne riešila projekt s WHO. Jedným z cieľov projektu s názvom: „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“ v rámci dohody s WHO „Dohoda o dvojročnej spolupráci (BCA) – Slovensko (registračné číslo WHO: 2022/1262418) s dobou riešenia od 22.7.2022 do 31.12.2022 bolo zorganizovanie vedeckej medzinárodnej konferencie. Konferencia sa konala dňa 29.11.2022 v Aule D. Diešku pod názvom „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“. Konferencia sa organizovala kombinovanou formou – prezenčne a online, preto boli prítomní aj vedeckí odborníci z Tuniska, Španielska, Slovinska, Poľska, Českej republiky, ale samozrejme i domáci vedeckí a odborní pracovníci, ktorí prezentovali svoje názory, konfrontovali svoje skúsenosti a zistenia a nadviazali nové pracovné a osobné kontakty.

Konferencia bola podporená finančnou podporou od firmy NovoNordisk s r.o., vďaka ktorému sme mohli realizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie posunúť na vyššiu úroveň. Z kongresu boli vytvorené 3 zborníky a to nasledovné:
1. zborník v tlačenej forme pod názvom: „The 1st International Scientific Conference: Quality of Health Care and Patient Safety. Book of Abstracts“  s ISBN 978-80-8278-009-6.
2. zborník vo forme pdf s názvom: „The 1st International Scientific Conference: Quality of Health Care and Patient Safety. Book of Abstracts“, ISBN 978-80-8278-010-2, zborník abstraktov (TU)
3. zborník vo forme pdf s názvom: „The 1st International Scientific Conference: Quality of Health Care and Patient Safety. Conference Proceedings and Selected Contribution“ s ISBN 978-80-8278-014-0, zborník vybraných príspevkov (TU)

PROJEKTY
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A CITÁCIE
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

DÔLEŽITÉ TERMÍNY pre záujemcov o ŠVOČ v akademickom roku 2022/2023, ktoré boli schválené Radou ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

  • Podanie prihlášky do 20.3.2023
  • Odovzdanie práce ŠVOČ do 31.3.2023
  • Konanie ŠVOČ FOaZOŠ 27.4.2023

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje samostatnú vedeckú / odbornú prácu študenta nad rámec povinností vyplývajúcich z plnenia študijného programu. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce študentov Fakulty ošetrovateľstva a  zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity prebieha Študentská vedecká odborná činnosť od akademického roku 2004/2005.

Študentská vedecká odborná činnosť sa riadi podľa zásad ŠVOČ (2018)

Témy ŠVOČ v aktuálnom akademickom roku (TU)

  • Zásady študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (PDF)
  • Prihláška (DOCPDF)
  • Štruktúra a formálne náležitosti práce ŠVOČ (PDF)
  • Licenčná zmluva (DOCPDF)
  • Oponentský posudok ŠVOČ (DOCPDF)
DOKUMENTY
  • Návod na založenie profilov pre individuálneho používateľa/vedca v ORCID-PUBLONS-Scopus [PDF]

Aktualizované: 14.3.2023
Zodpovedný – dekanát FOaZOŠ