VEDA A VÝSKUM

Veda a výskum  zohrávajú dôležitú funkciu vo všetkých oblastiach života. Meradlom kvality univerzity je najmä ako je zapojená do vedeckého výskumu. Preto cieľom našej fakulty je zúročovať naše poznatky nielen v pedagogickom procese, ale prepájať ich s vedeckým výskumom, čím zachováme jej postavenie vo vedeckej komunite; sme schopní reflektovať na progresívne trendy vo výskume a rozvíjať vedeckovýskumný potenciál fakulty a tým i samotnej univerzity.

KONFERENCIE

Fakulta v roku 2022 úspešne riešila projekt s WHO. Jedným z cieľov projektu s názvom: „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“ v rámci dohody s WHO „Dohoda o dvojročnej spolupráci (BCA) – Slovensko (registračné číslo WHO: 2022/1262418) s dobou riešenia od 22.7.2022 do 31.12.2022 bolo zorganizovanie vedeckej medzinárodnej konferencie. Konferencia sa konala dňa 29.11.2022 v Aule D. Diešku pod názvom „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“. Konferencia sa organizovala kombinovanou formou – prezenčne a online, preto boli prítomní aj vedeckí odborníci z Tuniska, Španielska, Slovinska, Poľska, Českej republiky, ale samozrejme i domáci vedeckí a odborní pracovníci, ktorí prezentovali svoje názory, konfrontovali svoje skúsenosti a zistenia a nadviazali nové pracovné a osobné kontakty.

Konferencia bola podporená finančnou podporou od firmy NovoNordisk s r.o., vďaka ktorému sme mohli realizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie posunúť na vyššiu úroveň. Z kongresu boli vytvorené 3 zborníky a to nasledovné:
1. zborník v tlačenej forme pod názvom: „The 1st International Scientific Conference: Quality of Health Care and Patient Safety. Book of Abstracts“  s ISBN 978-80-8278-009-6.
2. zborník vo forme pdf s názvom: „The 1st International Scientific Conference: Quality of Health Care and Patient Safety. Book of Abstracts“, ISBN 978-80-8278-010-2, zborník abstraktov (TU)
3. zborník vo forme pdf s názvom: „The 1st International Scientific Conference: Quality of Health Care and Patient Safety. Conference Proceedings and Selected Contribution“ s ISBN 978-80-8278-014-0, zborník vybraných príspevkov (TU)

PROJEKTY
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A CITÁCIE

Publikačná činnosť a citácie FOaZOŠ do roku 2021

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity sa realizuje Študentská vedecká odborná činnosť už od akademického roku 2004/2005.

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje samostatnú vedeckú / odbornú prácu študenta nad rámec povinností vyplývajúcich z plnenia študijného programu. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie vedecké odborné práce našich študentov, spracované pod vedením skúseného školiteľa, je Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Konferencie ŠVOČ predstavujú významný impulz pre rozšírenie odborných znalostí študentov a vytvárajú vhodné prostredie pre zlepšenie zručností prezentácie výsledkov svojej činnosti, čo taktiež prispieva k vyššej atraktivite štúdia. Na podujatiach sú prezentované príspevky zo širokého portfólia poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. Prezentujúci, ako aj pasívni účastníci, získavajú prehľad o stave výskumu danej oblasti na rôznych pracoviskách fakulty, ale i mimo nej. ŠVOČ je možné vnímať aj ako propagáciu jednotlivých katedier a ústavov, odborov, resp. špecializácií.

Študentská vedecká odborná činnosť sa riadi podľa zásad ŠVOČ (2022)

 

  • Zásady študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (PDF)
  • Prihláška (DOCPDF)
  • Štruktúra a formálne náležitosti práce ŠVOČ (PDF)
  • Licenčná zmluva (DOCPDF)
  • Oponentský posudok ŠVOČ (DOCPDF)
DOKUMENTY
  • Návod na založenie profilov pre individuálneho používateľa/vedca v ORCID-PUBLONS-Scopus [PDF]

Aktualizované 2.2.2024 (RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.)