VEDA A VÝSKUM

Veda a výskum  zohrávajú dôležitú funkciu vo všetkých oblastiach života. Meradlom kvality univerzity je najmä ako je zapojená do vedeckého výskumu. Preto cieľom našej fakulty je zúročovať naše poznatky nielen v pedagogickom procese, ale prepájať ich s vedeckým výskumom, čím zachováme jej postavenie vo vedeckej komunite; sme schopní reflektovať na progresívne trendy vo výskume a rozvíjať vedeckovýskumný potenciál fakulty a tým i samotnej univerzity.

KONFERENCIE

PROJEKTY

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A CITÁCIE

Publikačná činnosť a citácie FOaZOŠ do roku 2021

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity sa realizuje Študentská vedecká odborná činnosť už od akademického roku 2004/2005.

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje samostatnú vedeckú / odbornú prácu študenta nad rámec povinností vyplývajúcich z plnenia študijného programu. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie vedecké odborné práce našich študentov, spracované pod vedením skúseného školiteľa, je Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Konferencie ŠVOČ predstavujú významný impulz pre rozšírenie odborných znalostí študentov a vytvárajú vhodné prostredie pre zlepšenie zručností prezentácie výsledkov svojej činnosti, čo taktiež prispieva k vyššej atraktivite štúdia. Na podujatiach sú prezentované príspevky zo širokého portfólia poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. Prezentujúci, ako aj pasívni účastníci, získavajú prehľad o stave výskumu danej oblasti na rôznych pracoviskách fakulty, ale i mimo nej. ŠVOČ je možné vnímať aj ako propagáciu jednotlivých katedier a ústavov, odborov, resp. špecializácií.

Študentská vedecká odborná činnosť sa riadi podľa zásad ŠVOČ (2022)

 

  • Zásady študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (PDF)
  • Prihláška (DOCPDF)
  • Štruktúra a formálne náležitosti práce ŠVOČ (PDF)
  • Licenčná zmluva (DOCPDF)
  • Oponentský posudok ŠVOČ (DOCPDF)

DOKUMENTY

  • Návod na založenie profilov pre individuálneho používateľa/vedca v ORCID-PUBLONS-Scopus [PDF]

Aktualizované 2.7.2024 (PhDr. Andrea Písecká)