INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Priebeh prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2024/2025

.. viac informácií

Vážení uchádzači o vysokoškolské štúdium,

potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení je povinnou súčasťou prihlášky o vysokoškolské štúdium v externej forme štúdia v študijných programoch:

  • Ošetrovateľstvo, Bc., externá forma štúdia
  • Ošetrovateľstvo, Mgr., externá forma štúdia
  • Fyzioterapia, Mgr., externá forma štúdia
  • Dentálna hygiena, Bc., externá forma štúdia

Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení (docx, pdf)

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2024/2025 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

TERMÍN podania prihlášky do 29. februára 2024:

  • bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,urgentná zdravotná starostliovsť, rádiologická technika
  • bakalársky študijný program v externej  forme štúdia: dentálna hygiena

TERMÍN podania prihlášky do 15. mája 2024:

  • bakalárske študijné programy v externej  forme štúdia: ošetrovateľstvo, fyziologická a klinická výživa
  • magisterské študijné programy v externej forme štúdia: ošetrovateľstvo, fyzioterapia

TERMÍN konania prijímacej skúšky

  • od 10. júna 2024

TERMÍN skúšky telesnej zdatnosti

  • termíny budú určené podľa počtu uchádzačov a jednotlivých študijných programov

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2024/2025

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Plánovaný počet prijatých

ošetrovateľstvo

denná*

Bc.

3

70

ošetrovateľstvo

externá*

Bc.

3

80

pôrodná asistencia

denná*

Bc.

3

30

fyzioterapia

denná

Bc.

3

30

fyzioterapia

externá

Bc.

3

neotvára sa

urgentná zdravotná starostlivosť


denná

Bc.

3

20

urgentná zdravotná starostlivosť

externá

Bc.

4

neotvára sa

rádiologická technika

denná

Bc.

3

30

rádiologická technika

externá

Bc.

4

neotvára sa

fyziologická a klinická výživa

externá*

Bc.

3

30

dentálna hygiena

externá

Bc.

3

20

* bez prijímacej skúšky

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Plánovaný počet prijatých

ošetrovateľstvo

externá*

Mgr.

2

30

fyzioterapia

externá*

Mgr.

2

40

* bez prijímacej skúšky

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium s prezenčnou prijímacou skúškou: 70 €
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Rádiologická technika

Urgentná zdravotná starostlivosť

Dentálna hygiena

Fyziologická a klinická výživa

Aktualizované 14.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)