Priebežné výsledky prijímacích skúšok

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2023/2024

… viac informácií

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Skrátená dĺžka štúdia a predĺžený termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy externého štúdia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zosúladila študijné programy so skrátenou dĺžkou štúdia a prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 v externej forme štúdia v študijných programoch:

 • Ošetrovateľstvo Bc. – 3 roky
 • Ošetrovateľstvo Mgr. – 2 roky
 • Fyzioterapia Bc. – 3 roky
 • Fyzioterapia Mgr. – 2 roky
 • Fyziologická a klinická výživa Bc. – 3 roky
 • Dentálna hygiena Bc. – 3 roky

Zároveň fakulta predlžuje termín podávania prihlášok do externej formy študijných programov ošetrovateľstvo, fyzioterapia, rádiologická technika, fyziologická a klinická výživa.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

Termín podania prihlášky na štúdium, vrátane všetkých požadovaných príloh, je:

do 28. februára 2023: 
 • denná forma štúdia, bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika
 • externá forma štúdia, bakalárske študijné programy: urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena
do 30. júna 2023:
 • externá forma štúdia, bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, rádiologická technika, fyziologická a klinická výživa
 • externá forma štúdia, magisterské študijné programy: ošetrovateľstvo, fyzioterapia

TERMÍN konania prijímacej skúšky

od 12. 6. 2023 (dátum bude upresnený na pozvánke k prijímacej skúške):
 • denná forma štúdia, bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika
 • externá forma štúdia, bakalárske študijné programy: urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvodennáBc.370
externá*380
pôrodná asistenciadennáBc.330
fyzioterapiadennáBc.330
externá*320
urgentná zdravotná starostlivosťdennáBc.320
externá420
rádiologická technikadennáBc.330
externá*420
fyziologická a klinická výživaexterná*Bc.330
dentálna hygienaexternáBc.320

 

* bez prijímacej skúšky

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvoexterná*Mgr.230
fyzioterapiaexterná*Mgr.240

 

* bez prijímacej skúšky

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium s prezenčnou prijímacou skúškou: 70 €
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Rádiologická technika

Urgentná zdravotná starostlivosť

Dentálna hygiena

Fyziologická a klinická výživa