Informácie pre uchádzačov o štúdium

Prijímacie konanie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

Termín podania prihlášky na štúdium, vrátane všetkých požadovaných príloh, je 28. február 2023.

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvodennáBc.360
externá*460
pôrodná asistenciadennáBc.330
fyzioterapiadennáBc.330
externá*420
urgentná zdravotná starostlivosťdennáBc.320
externá420
rádiologická technikadennáBc.330
externá*420
fyziologická a klinická výživaexterná*Bc.430
dentálna hygienaexternáBc.420

 

* bez prijímacej skúšky

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvoexterná*Mgr.360
fyzioterapiaexterná*Mgr.370

 

* bez prijímacej skúšky

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium s prezenčnou prijímacou skúškou: 70 €
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Rádiologická technika

Urgentná zdravotná starostlivosť

Dentálna hygiena

Fyziologická a klinická výživa