Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

Vedúca subkatedry:

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

Členovia subkatedry:

 • PhDr. Magda Ozogányová, PhD.
 • PhDr. Jana Híčiková
 • PhDr. Katarína Kačalová
 • PhDr. Valburga Mésárošová
 • PhDr. Eva Szabóová
 • PhDr. Gabriela Šuttová
 • Mgr. Stanislava Holentová

Hlavné poslanie a činnosť subkatedry:

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientoch (odborný garant PhDr. Jana Híčiková)
 • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (odborný garant PhDr. Magda Ozogányová, PhD.)
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite (odborný garant PhDr. Valburga Mésárošová)
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (odborný garant Mgr. Stanislava Holentová)
 • revízne ošetrovateľstvo (odborný garant PhDr. Katarína Kačalová)

v certifikovaných pracovných činnostiach:

 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov (odborný garant PhDr. Eva Szabóová)
 • ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (odborný garant PhDr. Gabriela Šuttová)

Spolupracuje s Fakultou verejného zdravotníctva pri zabezpečovaní špecializačného študijného programu pre sestry na organizáciu a riadenie ošetrovateľskej starostlivosti – Master of Public Health

Činnosť subkatedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci ďalšieho vzdelávania
 • metodickú vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • tvorivú činnosť v rámci vedy a výskumu

Subkatedra organizuje a zabezpečuje:

 • konzultácie vo všetkých formách ďalšieho vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • výučbové zdravotnícke zariadenia pre špecializačné študijné programy a certifikované pracovné činnosti
 • semináre

Študijné referentky – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 461

Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463