Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie

Vedúca subkatedry:

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

Členovia subkatedry:

 • Mgr. Renata Jančovičová
 • PhDr, Janka Jarinová
 • Mgr. Michaela Krištofíková
 • Mgr. Beáta Nagyová

Hlavné poslanie a činnosť subkatedry:

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (odborný garant Mgr. Renata Jančovičová)
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (odborný garant Mgr. Michaela Krištofíková)
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (odborný garant Mgr. Beáta Nagyová)

a v certifikovanej pracovnej činnosti:

 • ortoptika a pleoptika (odborný garant  PhDr. Janka Jarinová)

Činnosť subkatedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci ďalšieho vzdelávania
 • metodickú vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • tvorivú činnosť v rámci vedy a výskumu

Subkatedra organizuje a zabezpečuje:

 • konzultácie vo všetkých formách ďalšieho vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • výučbové zdravotnícke zariadenia pre špecializačné študijné programy a certifikované pracovné činnosti
 • semináre

Študijné referentky – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 461

Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463