Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár

Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár na jeseň 2023 a jar 2024

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár

Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje v súlade s § 18a zákona č. 422/2015  Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 30/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške. Predpisy upravujú postup uznanej vzdelávacej inštitúcie, žiadateľa a skúšobnej komisie pri vykonaní doplňujúcej skúšky.

Miesto konania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Lekárska fakulta, Limbová 12-14, Bratislava 833 03

Termín konania

Termín konania: 21. novembra 2023

Uzávierka prijímania žiadosti je 31. októbra 2023

Žiadosť a prílohy o vykonanie doplňujúcej skúšky

Uchádzač vyplní a pošle písomnú žiadosť (príloha „Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár alebo zubný lekár“ [DOC] [PDF]) spolu naraz  so všetkými dokladmi, ktoré sú súčasťou žiadosti na adresu: Dekanát LF SZU, Limbová 12,  833 03 Bratislava, Doplňujúca skúška – lekár / zubný lekár

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky potrebné prílohy a nebude uhradená platba je považovaná ako neúplná, uchádzač nebude zaradený na vykonanie doplňujúcej skúšky v danom termíne.

K vyplnenej žiadosti musia byť priložené prílohy:

  1. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka SR,
  2. osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  3. doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky Lekár, zubný lekár suma 500 €
  4. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ktorú ste absolvovali v októbri, novembri 2022 alebo v marci 2023 (písomný test platný maximálne 1 rok).

Uchádzači, ktorí už absolvovali doplňujúcu skúšku v roku 2022, 2023 k vyplnenej žiadosti priložia len prílohy 3., 4.

 

Poplatok

Lekár, zubný lekár 500 €

uhradiť na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare ddmmrr (deň mesiac rok: vzor 150785 t.j. 15. júla,1985) POVINNÉ!

Okruhy otázok

Všeobecný lekár: Interná medicína, Chirurgia, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo [OTÁZKY] [ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA]

Zubný lekár: Interná medicína, Chirurgia, Terapeutické zubné lekárstvo, Konzervačné zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Parodontológia a orálna medicína, Ortopedické zubné lekárstvo, Zubná protetika, Čeľustná ortopédia, Maxilofaciálna chirurgia vrátane dentoalveolárnej chirurgie. [OTÁZKY] [ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA]

 

Informácie o priebehu skúšky a výberové prednášky budú zverejnené po uzávierke prihlášok na WEB stránke LF SZU.

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike
  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dokumenty