Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár

Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje v súlade s § 18a zákona č. 422/2015  Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 30/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške. Predpisy upravujú postup uznanej vzdelávacej inštitúcie, žiadateľa a skúšobnej komisie pri vykonaní doplňujúcej skúšky.

Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár

Termíny konania Doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzite Limbová 12-14, Bratislava 833 03 sú naplánované:

 • 28.05.2024 (prihlásenie do 02.05.2024)
 • 17.09.2024 (prihlásenie do 23.08.2024)
 • 15.10.2024 (prihlásenie do 20.09.2024)
 • 10.12.2024 (prihlásenie do 15.11.2024)
 • 28.01.2025 (prihlásenie do 03.01.2025)
 • 11.03.2025 (prihlásenie do 21.02.2025)
 • 15.04.2025 (prihlásenie do 21.03.2025)
 • 10.06.2025 (prihlásenie do 16.05.2025)

Informácie o priebehu Doplňujúcej skúšky v jednotlivých termínoch budú zverejnené na WEB stránke LF SZU

Žiadosti, ktoré budú doručené po termíne nebudeme akceptovať! Potrebné je podať novú žiadosť.

Neúčasť na doplňujúcej skúške možno ospravedlniť len na základe lekárskeho potvrdenia (zo zdravotných dôvodov)

Originál potvrdenie je potrebné zaslať na: Dekanát LF SZU, Limbová 14, 833 03

V prípade ospravedlnenej neúčasti na skúške je uchádzač povinný prihlásiť sa na najbližší termín skúšky, inak bude potrebné poplatok 500 € znovu uhradiť.

Vážený uchádzač o vykonanie doplňujúcich skúšok 

LF SZU pripravila súbor vybraných prednášok formou zdieľaných videí – nahovorených prednášok v slovenskom jazyku

 • pre zdravotnícke povolania lekár z odborov Interná medicína, Chirurgia, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo
 • pre zdravotnícke povolania zubný lekár z odborov Interná medicína, Chirurgia a Zubné lekárstvo

Výukové materiály Vám sú k dispozícii k odbornej príprave na vykonanie doplňujúcej skúšky.

Odkaz na web stránku: https://szu.sharepoint.com/sites/stream_ds_lekar

Prihlasovacie údaje sme poslali na súkromnú e-mailovú adresu už skôr. Skontrolujte si aj nevyžiadanu postu. V prípade problémov píšte SEM.

Miesto konania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Lekárska fakulta, Limbová 12-14, Bratislava 833 03

Žiadosť a prílohy o vykonanie doplňujúcej skúšky

Uchádzač vyplní a pošle písomnú žiadosť (príloha „Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár alebo zubný lekár“ [DOC] [PDF]) spolu naraz  so všetkými dokladmi, ktoré sú súčasťou žiadosti na adresu: Dekanát LF SZU, Limbová 12,  833 03 Bratislava, Doplňujúca skúška – lekár / zubný lekár

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky potrebné prílohy a nebude uhradená platba je považovaná ako neúplná, uchádzač nebude zaradený na vykonanie doplňujúcej skúšky v danom termíne.

K vyplnenej žiadosti musia byť priložené prílohy:

 1. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka SR,
 2. osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 3. doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky Lekár, zubný lekár suma 500 €
 4. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ktorú ste absolvovali v októbri, novembri 2022 alebo v marci 2023 (písomný test platný maximálne 1 rok).

Uchádzači, ktorí už absolvovali doplňujúcu skúšku v roku 2022, 2023 k vyplnenej žiadosti priložia len prílohy 3., 4.

 

Poplatok

Lekár, zubný lekár 500 €

uhradiť na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare ddmmrr (deň mesiac rok: vzor 150785 t.j. 15. júla,1985) POVINNÉ!

Okruhy otázok

Všeobecný lekár: Interná medicína, Chirurgia, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo [OTÁZKY] [ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA]

Zubný lekár: Interná medicína, Chirurgia, Terapeutické zubné lekárstvo, Konzervačné zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Parodontológia a orálna medicína, Ortopedické zubné lekárstvo, Zubná protetika, Čeľustná ortopédia, Maxilofaciálna chirurgia vrátane dentoalveolárnej chirurgie. [OTÁZKY] [ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA]

 

Informácie o priebehu skúšky a výberové prednášky budú zverejnené po uzávierke prihlášok na WEB stránke LF SZU.

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike
 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dokumenty

Aktualizované 29.1.2024 (Dekanát LF SZU)