POSLANIE A ČINNOSŤ LEKÁRSKEJ FAKULTY

O fakulte

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2002 Z. .z. o vysokých školách s účinnosťou od 1. septembra 2002. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Poslanie LF SZU

 • zabezpečiť pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.
 • zabezpečiť postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU.
 • podieľať sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní.

Základné úlohy LF SZU

 • vzdelávacia a výchovná činnosť
 • vedecká a výskumná činnosť
 • expertízna činnosť
 • poradenská a konzultačná činnosť

Cieľ LF SZU

 • výchova lekárov pre celý systém zdravotnej starostlivosti,
 • v postgraduálnom vzdelávaní pripravovať odborníkov pre prax v kategóriách lekár, stomatológ, farmaceut a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,
 • prostredníctvom vzdelávania zavádzať do praxe nové preventívne, diagnostické a liečebné metódy a tak zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,
 • vychovávať mladú generáciu pedagógov LF SZU,
 • vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.

Zámery LF SZU na najbližšie obdobie

 • vytvoriť optimálne podmienky (materiálne, technické, personálne) pre zabezpečenie nerušeného pedagogického procesu
 • vo vedeckej a výskumnej oblasti integrovať činnosť fakulty s výskumnou a vedeckou bázou SZU
 • pokračovať v aproximácii postgraduálneho vzdelávania v spolupráci s UEMS
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
 • vydávať učebné texty

Ďalšie aktivity LF SZU

 • spolupráca s renomovanými pracoviskami doma i v zahraničí
 • výmena skúseností a poznatkov z pedagogickej činnosti
 • poznatky a podnety z praxe implementovať do výučby
 • zapájanie odborníkov z praxe do výučby
 • zapájanie zahraničných odborníkov do výučby

VEDENIE FAKULTY

Kužela_Ladislav

doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH – dekan

Gazdíková_Katarína

prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH
prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie

holeckova_katarina

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prodekanka pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Deglovič_Juraj

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, univ. doc.
prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo

Janík_Miroslav

prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

Laššán_Štefan

MUDr. Štefan Laššan, PhD., MPH
prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a zahraničné vzťahy

Skladaný_Ľubomír

doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
prodekan pre vedu a výskum

Čižmáriková_Zuzana

Mgr. Zuzana Čižmáriková, PhD., MPH
prodekanka pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami

Rada kvality

 • Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
 • Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
 • Členovia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
 • Zápisnice:
  • Zápisnica č. 1 [PDF]
  • Zápisnica č. 2 [PDF]

Vedecká rada

Predseda

 • doc. MUDr. GAJDOŠ Martin, CSc.

Podpredseda

 • prof. MUDr. Mgr. VIDIŠČÁK Marián, PhD., MPH, FEBPS.

Tajomník

 • RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

Členovia

 • prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
 • prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
 • doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc.
 • doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD.
 • prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
 • doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
 • prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
 • prof. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
 • prof. MUDr. KOLÁŘ Petr, PhD.
 • prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
 • prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
 • prof. MUDr. PECHAN Juraj, CSc.
 • doc. Ing. Elena PIECKOVÁ, PhD., MPH
 • doc. MUDr. POHANKA Vladimír , CSc.
 • doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc.
 • MUDr. STRAKA Michal, CSc.
 • doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
 • doc. MUDr. SZÉP Zoltán, PhD
 • doc. MUDr. ŠIMKO Juraj, PhD.
 • Dr. h. c. prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
 • MUDr. TOPOLSKÝ Ivo, PhD., MPH
 • doc. MUDr. ŽIGRAI Miroslav, PhD.
 • prof. MUDr. BERNADIČ Marián, CSc.
 • Dr. h.c. prof. MUDr.BREZA Ján, DrSc.
 • doc. MUDr. DELEJ Branislav, CSc.
 • doc. Pharm. Dr. HRABOVSKÁ Paul Anna, PhD.
 • MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.
 • doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
 • doc. MUDr. MARTULIAK Igor, CSc.
 • doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
 • MUDr. PAULINY Matúš, PhD.
 • prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
 • prof. MUDr. PINĎÁK Daniel, CSc.
 • prof. MUDr. RUDINSKÝ Bruno, CSc.

Kolégium dekana

 • doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH – dekan
 • prof. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MHA, MPH – prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie, predsedníčka Rady kvality LF SZU
 • doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD. – prodekanka pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo
 • MUDr. Juraj DEGLOVIČ, PhD., MPH, univ. doc. – prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo
 • MUDr. Štefan LAŠŠÁN, PhD., MPH – prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a zahraničné vzťahy
 • doc. MUDr. Ľubomír SKLADANÝ, PhD. – prodekan pre vedu a výskum
 • prof. MUDr. Ing. Miroslav JANÍK, PhD. – prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania
 • Mgr. Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ, PhD., MPH – prodekanka pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami

Disciplinárna komisia

Predseda

 • doc. MUDr. Katarína Holečková

Členovia:

 • doc. Ing. Elena Piecková, CSc.
 • MUDr. Straka, CSc.
 • Pavol Durdík – študent
 • Katarína Kosseyová – študent
 • Hanka Mareková – študent

Disciplinárna komisia v tomto zložení bola schválená AS LF 07.06.2022