Informácie pre uchádzačov o štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE

TERMÍN podania prihlášky:

 • do 29. februára 2024

TERMÍN konania prijímacej skúšky:

 • od 10. 6. 2024 (termíny budú určené podľa počtu uchádzačov a jednotlivých študijných programov) 

Náhradný termín prijímacej skúšky: 

 • 20. júna 2024

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2024/2025

Študijný program
(spojený 1. a 2. stupeň)

Forma štúdia

Získaný akademický titul

Štandardná dĺžka štúdia
(v ak. r.)

Jazyk výučby

Plánovaný počet prijatých

všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6

slovenský

80

zubné lekárstvo

denná

MUDr.

6

slovenský

20

ŠKOLNÉ za akademický rok:

Denná forma: bezplatné štúdium počas štandardnej dĺžky štúdia.
Ročné školné v dennej forme za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia/za súbežné štúdium:

 • v študijnom programe všeobecné lekárstvo: 1000 €
 • v študijnom programe zubné lekárstvo: 2000 €

FORMA A OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

 • prezenčne, formou písomného testu z predmetov:

biológia (80 otázok), chémia (80 otázok), spolu 160 otázok – v rozsahu učiva z gymnázia,

 • čas na vypracovanie je 150 minút,
 • maximálny počet bodov z písomného testu je 640.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

Hodnotenie písomnej časti prijímacej skúšky je anonymné. Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty pod kódom uchádzača.

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (štúdium v slovenskom jazyku):

 • základnou podmienkou prijatia na štúdium v doktorskom študijnom programe je úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,
 • ďalšou podmienkou prijatia na štúdium v doktorskom študijnom programe je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane písomnej skúšky.

Kritériom pre prijatie na doktorský študijný program je po vykonaní prijímacej skúšky celkové bodové hodnotenie v rámci prijímacieho konania, ktoré zaradí uchádzača do poradovníka vzostupne.

Celkové bodové hodnotenie predstavuje súčet bodov:

1. z písomnej prijímacej skúšky z predmetov biológia a chémia (max. počet bodov z testu: 640)
2. z bonusových bodov (bonifikácia za stredoškolský prospech).

Bonifikácia za priemery známok z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá) nasledovne:

 – Priemer známok 1,00: 100 bodov
– Priemer známok 1,01 – 1,20: 50 bodov

 • riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty pod kódom uchádzača. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačovi do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

POPLATKY

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania za štúdium s prijímacou skúškou: 70 €

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

 • na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,
 • prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,
 • uchádzači v e-prihláške vyplnia aj koncoročné známky (neuvádzať klasifikáciu zo správania) za 1., 2. a 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá),
 • prihlášku musia zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska. Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované prílohy a následne poslať na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03  Bratislava
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (70 €) je uchádzač povinný uhradiť (výhradne bankovým prevodom) za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

Údaje pre bankový prevod:

Názov banky: Štátna pokladnica

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Číslo účtu: (IBAN): SK87 8180 0000 0070 0020 0522

variabilný symbol: 1001008401

správa pre prijímateľa: LF-VL/ZL – meno a priezvisko uchádzača

 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné vrátiť len v prípade, ak fakulta študijný program neotvorí z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov o štúdium.

K prihláške uchádzač musí priložiť:

 • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),
 • uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,
 • koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník – analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá (fotokópie overené u notára alebo na matrike), len v prípade, ak spĺňa podmienky na získanie bonusových bodov za priemery známok z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy, (tzn. priemer známok 1,00 – 1,20),
 • uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom školskom roku si dajú potvrdiť strednou školou správnosť údajov – priemerov z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník, priamo vo vytlačenej verzii e-prihlášky (2. strana prihlášky),
 • od uchádzačov, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr sa nevyžaduje potvrdenie známok strednou školou,
 • uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na webovej stránke SZU), bližšie informácie https://eszu.sk/uchadzac-szu/
 • zahraničný uchádzač (okrem ČR) musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe, tlačivo na stiahnutie
 • prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške treba nahrať nasledovné doklady (pdf):

 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie PK,
 • cudzinci priložia aj kópiu pasu (doklad o štátnom občianstve).

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť uchádzačovi povolený, ak oň požiada písomne (e-mailom), po posúdení závažnosti dôvodov neúčasti na prijímacej skúške. Dôvodom na povolenie náhradného termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej vysokej škole, ktorý dokladuje relevantným potvrdením (uchádzač priloží sken dokladu k žiadosti).

Organizácia štúdia:

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme (360 ECTS kreditov).

Možnosti ubytovania a stravovania:  

 • ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania),
 • stravovanie: jedáleň SZU.

Uplatnenie absolventov:

 • Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ako aj v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI:

Uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Bližšie informácie: https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/

Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk, tel.: +421 2 59 370 469