Ďalšie vzdelávanie - špecializačné štúdium

prof. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH
prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie

Kontakt: Limbová 12, 1.posch., č. dv. A-117, 833 03 Bratislava
Tel. +421 2 59370 284, e-mail: katarina.gazdikova(zavináč)szu.sk

Študijné oddelenie  – ďalšie vzdelávanie

Limbová 14, 1.poschodie, 833 03 Bratislava

 • PREVOŽŇÁKOVÁ Iveta, č.dv. 100, +421 948 981 813, iveta.prevoznakova@szu.sk
  Vzdelávacie aktivity, školiace miesta, kurzy sociálneho lekárstva. Školenia OPL zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami.
 • LUKÁČOVÁ Ivana, č.dv. 100, +421 948 981 888, ivana.lukacova@szu.sk
  Vzdelávacie aktivity, školiace miesta, nácvik techník komunikácie – kurzy
 • TÓTHOVÁ Erika, č.dv. 100, +421 948 981 820, erika.tothova@szu.sk
  Vzdelávacie aktivity, školiace miesta
 • MAJERSKÁ Katarína, č.dv. 182, +421 948 981 825, katarina.majerska@szu.sk
  Prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť
 • Mgr. TRUTZOVÁ Ľudmila, č.dv. 181, +421 948 981 733, ludmila.trutzova@szu.sk
  Započítanie odbornej zdravotníckej praxe

Stránkové hodiny:

 • Pondelok: 9:00 – 11:00 hod.
 • Utorok: 8:00 – 10:00 hod.
 • Streda: 12:00 – 14:00 hod.
 • Štvrtok: nestránkový deň
 • Piatok: 8:00 – 10:00 hod.

Do ďalšieho vzdelávania zaraďuje, prerušuje a vyraďuje Pedagogický odbor. Z tohto dôvodu prosíme kontaktovať Pedagogický odbor,  nie Študijné oddelenie LF SZU.

História ďalšieho vzdelávania na našej univerzite

História sa datuje od 1. mája 1953, kedy bolo zriadené Školské stredisko Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne a bola to prvá inštitúcia na Slovensku i v Československu, ktorá sa venovala postgraduálnej výchove lekárov, neskôr farmaceutov i iných zdravotníckych pracovníkov. 30. novembra 1956 zriadil povereník zdravotníctva Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne, a 1. januára 1957 Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov v Bratislave s riaditeľstvom v Trenčíne. V roku 1966 Zákon 20/1966 uzákonil špecializačnú prípravu a ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve, ktorá viedla i k zmene názvu na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (IĎVLF), neskôr ILF so sídlom v Bratislave.
V roku 1991 prišlo k zlúčeniu ILF a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov a zmene názvu na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve – IVZ. V októbri 1998 Minister zdravotníctva upravil názov inštitúcie na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny (SPAM), ktorá bola v roku 2000 v Tokiu prijatá za člena Svetovej akadémie medicínskych akadémii. V roku 2002 bolo potrebné prispôsobiť ďalšie vzdelávanie pre podmienky EÚ, preto bola na základe zákona NRSR č. 401/2002 Z.z. z 25. júla 2002 kreovaná 1. septembra 2002 Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), ktorá sa stala štátnou vysokou školou univerzitného typu s pôsobnosťou v rezorte MZSR, a obnášala 3 fakulty:

 • Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FOaZOŠ)
 • Fakultu zdravotníckych špecializačných štúdií (FZŠŠ) – v súčasnosti Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU)
 • Fakultu verejného zdravotníctva (FVZ)

V roku 2003 získala LF SZU získala akreditáciu aj pre pregraduálne štúdium všeobecného lekárstva a v roku 2005 vznikla IV. Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.
V roku 2013 získala LF SZU akreditáciu pre pregraduálne štúdium zubného lekárstva. Odborné inštitúcie UEMS a Rady Európy uznali systém ďalšieho vzdelávania na Slovensku za najlepší v Európe.

Systém ďalšieho vzdelávania v súčasnosti

Ďalšie vzdelávanie sa do 1. 7. 2013 riadilo Nariadením vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z.z. z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, kde v Tretej časti – ďalšie vzdelávanie v § 68 určuje Spôsoby ďalšieho vzdelávania:

 • špecializačné štúdium
 • certifikačná príprava
 • príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • sústavné (kontinuálne) vzdelávanie

Od 1. 7. 2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z.z. Špecializačné štúdium je presne definované v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných odborov. Podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na LF SZU je zaradenie lekára do špecializačného odboru, ktoré podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka, na základe jeho žiadosti. Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z.z. nemôže uchádzač požiadať o zaradenie sám okrem odborov v prílohe 4. tohto nariadenia. Výrazná zmena nastala v termíne zaradenia. Podľa uvedeného Nariadenia vlády sa zaraďuje do štúdia len k 2 dátumom – 1. október a 1. február. Uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je od 1. 7. 2013 podmienkou ďalšieho vzdelávania na LF SZU uzavretie zmluvy o špecializačnom štúdiu medzi účastníkom vzdelávania a vzdelávacou inštitúciou. Zmluvu je potrebné podpísať súčasne so zaradením. Tlačivo zmluvy je dostupné na Webovej stránke LF SZU v dokumentoch na stiahnutie. Vhodné je zaslať zmluvu vyplnenú a podpísanú v 2. exemplároch pri posielaní požadovaných dokumentov na zaradenie do odboru. Po zaradení do odboru bude jeden exemplár zmluvy podpísaný dekanom LF SZU vrátený uchádzačovi. Zmluva, ktorú uchádzač obdrží, bude súčasťou dokladov prihlášky na špecializačnú/certifikačnú skúšku.
Ďalšia zásadná zmena je, že nie je možné započítať odbornú prax pred dátumom zaradenia. Výnimku tvoria odbory podľa prílohy č. 3 časti A, písmeno d, Nariadenia vlády, ale najviac v dĺžke 1/3 akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore. V prílohe č.3 k Nariadeniu vlády 296/2010 Z.z. sú taxatívne uvedené jednotlivé špecializačné
odbory a certifikačné pracovné činnosti aj s minimálnou dĺžkou špecializačného štúdia. Presnú dĺžku štúdia (nakoľko Nariadenie vlády určuje len minimálnu dĺžku) určujú akreditované špecializačné a certifikačné minimálne štandardy pre jednotlivé odbory. Minimálne štandardy sú uvedené na webovej stránke MZSR a LF SZU, ale podrobné informácie Vám poskytnú vedúci jednotlivých pedagogických útvarov, ktorých musíte kontaktovať hneď po zaradení do príslušného špecializačného/certifikačného odboru. Kontakty na vedúcich pedagogických útvarov nájdete na webovej stránke SZU.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa okrem aktivít uvedených v minimálnych štandardoch stalo povinným absolvovanie krátkodobého (1-2 dni) školiaceho miesta (ŠM) – tzv. kontrolné dni, v každom roku štúdia. V rámci kontinuálneho vzdelávania organizujú jednotlivé pedagogické útvary rôzne vzdelávacie aktivity (kurzy, sústredenia, odborné pracovné konferencie a iné), ktoré umožňujú ich účastníkom získavať kredity o dopĺňaní vzdelávania a zvyšovaní svojej odbornosti.
Vzhľadom na závažné legislatívne zmeny o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov sa inovoval aj Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania LF SZU, kde nájdete všetky ďalšie informácie. Dostupný je na webovej stránke LF SZU.

Dokumenty na stiahnutie