Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH

Bratislava

MUDr. Rudolf Riedel, Ph.D., MPH
prednosta

tel.: +421 2 59371 488
e-mail: rudolf.riedel@nudch.eu

Činnosť Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) vyplýva z koncepcií pediatrie, pediatrickej intenzívnej medicíny a koncepcie odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny. Klinika plní úlohy na úseku liečebno-preventívnom, pedagogickom a vedeckovýskumnom. DKAIM zabezpečuje pooperačnú starostlivosť po urgentných a plánovaných operáciách rôznych systémov. Poskytuje starostlivosť pacientom v odberovom a transplantačnom programe, pacientom s traumou a polytraumou, kraniocerebrálnymi poraneniami, závažnými popáleninami a intoxikáciami. Zabezpečuje starostlivosť a komplexnú liečbu kriticky chorých detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Sú to deti s poruchami vedomia, pri netraumatickej etiológii vrátane detí s vrodenými poruchami metabolizmu, onkologickými a hematologickými chorobami, zlyhávaním a zlyhaním dýchania, cirkulácie a ďalších systémov rôznej etiológie. Pri riešení týchto stavov spolupracuje so všetkými odbormi v rámci celej NÚDCH. DKAIM nepretržite poskytuje konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre celú nemocnicu.

Pracovníci pedagogického útvaru

Anestéziológia
MUDr. Barbora Nedomová, Ph.D., zástupca prednostu
tel. č.: +421 2 59371 141, e-mail: barbora.nedomova@nudch.eu
Mgr. Renata Nagyová, MHA, vedúca sestra
tel. č.: +421 2 59371 190, e-mail: renata.nagyova@nudch.eu

Intenzívna medicína
Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MHA, zástupca prednostu
tel. č.: +421 2 59371 216, e-mail: jozef.koppl@nudch.eu
Mgr. Alexandra Valovič, vedúca sestra,
tel. č.: +421 2 59371 293, e-mail: alexandra.valovic@nudch.eu

Pracovníci LF SZU na čiastočný úväzok:

 • prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
 • MUDr. Barbora Bajaníková
 • MUDr. Vladimír Holovič

Pracoviská kliniky

Anestéziológia

Zabezpečuje v plnom rozsahu požiadavky operačných i neoperačných odborov jednotlivých kliník a oddelení DFNsP Bratislava na anestéziu pri terapeutických a diagnostických výkonoch v rámci Centrálnych operačných sál (COS) a vysunutých interných i externých špecializovaných pracovísk v pôsobnosti UN Bratislava, NÚSCH Bratislava a Onkologického ústavu sv. Alžbety Bratislava, CINRE, BIONT. Zabezpečuje konziliárnu činnosť – v pracovnom čase prostredníctvom anestéziologickej ambulancie kliniky, ďalej nepretržitou anestéziologickou ústavnou pohotovostnou službou.
Na úseku anestézie sa zdokonaľujú moderné anestéziologické postupy a monitorovacie techniky s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti pacienta a to:

 • techniky regionálnej anestézie na zabezpečenie perioperačnej a pooperačnej analgézie
 • techniky „low-flow a minimal flow“ anestézie
 • selektívna ventilácia pri torakoskopických výkonoch
 • využívanie NIRS monitorovania mozgu u novorodencov, dojčiat a pri komplikovaných operačných zákrokoch
 • vykonávanie kanylácií centrálnych vén a techník regionálnej anestézie pod USG navigáciou
 • využitie kompletného peroperačného neuromonitoringu pri spondylochirurgických a neurochirurgických výkonoch
 • využitie monitorovania bolesti (NIPE) v perioperačnom období.

Pracovisko intenzívnej medicíny

Zabezpečuje resuscitačnú, intenzívnu a intermediárnu starostlivosť pacientom so zlyhaním alebo zlyhávaním vitálnych funkcií nielen v rámci príslušnej spádovej oblasti, ale s ohľadom na poskytovanie vysoko špecializovanej starostlivosti pre celé územie Slovenskej republiky.
DKAIM zabezpečuje sekundárne transporty kriticky chorých detí a novorodencov systémom mobilnej intenzívnej jednotky (MIJ) v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji.
V rámci resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti:

 • zdokonaľujú techniky umelej ventilácie pľúc s použitím kompatibilného dávkovača NO (oxidu dusného) a nekonvenčnej oscilačnej ventilácie u detí do 35 kg telesnej hmotnosti
 • zvyšujú bezpečnosť pacienta komplexným „bed-side“ monitoringom vitálnych funkcii a základných laboratórnych parametrov (kontinuálne meranie ICP, SvjO2, NIRS, invazívne HD sledovanie, analýza krvných plynov a výpočty VO2 a DO2 a iné).
 • klinika používa tromboelastograf pre potreby okamžitého bed-side monitorovania hemokoagulačnej kaskády
 • štandardom sa stalo využívanie terapeutickej hypotermie u detí s KCP, v poresuscitačnej starostlivosti a ostatných indikáciách
 • štandardom je využívanie USG prístroja pre „bed-side“ diagnostike a terapeutické procedúry (urgentné diagnostické zhodnotenie stavu dieťaťa pri príjme, kanylácia centrálnych véna a artérií).
 • pracovisko eliminančných metód rieši pacientov s akútnym a chronickým renálnym zlyhaním, hepatálnym zlyhaním, rôzne otravy, septické stavy, autoimúnné ochorenia.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Pracovníci kliniky sa aktívne zúčastňujú a podieľajú na organizovaní odborných konferencií doma i v zahraničí a publikujú svoje príspevky v odborných časopisoch. Niekoľko lekárov kliniky v rámci doktorandského štúdia vykonáva výskumnú činnosť v špecializovaných témach detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Pedagogická činnosť

DKAIM zabezpečuje pedagogickú činnosť v pregraduálnej výchove v predmete anestéziológia a intenzívna medicína a predmete pediatria v rámci LF UK a LF SZU. V postgraduálnej výchove v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívne medicína, pediatria, pediatrická intenzívna medicína a pediatrická anestéziológia v rámci LF SZU. Taktiež sa podieľa na vzdelávaní sestier v rámci Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v pediatrii, pediatrickej intenzívnej medicíne a anestéziológii a intenzívnej medicíne.

Ambulancie DKAIM

Anestéziologická ambulancia
1. poschodie, blok D, č. dverí 105
tel.: +421 2 59371 626

Anestéziologická ambulancia
3. poschodie, blok D,
tel.: +421 2 59371 731

Zabezpečujú anestéziologické predoperačné vyšetrenia detí s plánovanou chirurgickou liečbou. Taktiež sa venuje liečbe akútnej a chronickej bolesti.

Dokumenty:

Minimálny štandard špecializačného štúdia pediatrickej intenzívnej  medicíny:

Minimálny štandard  špecializačného štúdia pediatrickej anestéziológie:

Aktualizované 18.05.2023 (MUDr. RIEDEL Rudolf, Ph.D., MPH)