Fyziologický ústav LF SZU

Ústav zastrešuje výučbu študijného predmetu Fyziológia pre študentov lekárskej fakulty a fakulty verejného zdravotníctva.

VEDÚCI PEDAGOGICKÉHO ÚTVARU:
PharmDr. Štefan Mátyás, PhD.
Prednosta
Tel: 02/59370.395
Fyziologický ústav
Kancelária B-120, 1. poschodie
ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ÚTVARU

Externí pracovníci:

Čestný člen: doc. MUDr. Igor Béder, CSc.

PRIEBEH SKÚŠKY – VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO A ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Skúška z fyziológie sa skladá z troch častí: písomný test, praktická skúška a ústna skúška.

Praktická skúška a písomný test
Začiatok: 8.30 hod
Miesto konania: Fyziologický ústav, Praktikáreň B-133

Písomný test

Študent odpovedá na 10 otázok, ktoré sú náhodne vygenerované z poolu otázok. Každá otázka je z inej kapitoly fyziológie. Na vypracovanie testu študent má 45 minút. Za každú otázku možno získať maximálne 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac. Výsledok testu sa študent dozvie v deň konania testu do 11.00 hod. Informáciu podáva učiteľ, ktorý ho skúšal praktickú skúšku a/alebo hodnotil test. Po ukončení testu študenti sú postupne pozývaní na praktickú skúšku.

Praktická skúška

Študent si losuje dve praktické úlohy z Otázok ku praktickej časti skúšky. Jednu úlohu študent vykoná prakticky a napíše stručný protokol, do ktorého uvedie svoje výsledky. Druhú úlohu nevykoná prakticky, iba napíše stručný protokol, do ktorého uvedie teoretické výsledky alebo opis pozorovania. Po ukončení prípravy je študent preskúšaný. V odpovedi  uvedie úlohu teoretickými poznatkami, vysvetlí princíp a postup úlohy, v závere posúdi výsledok.

Ústna skúška
Začiatok: 11:30 hod.

Študent si losuje tri otázky, jednu z každej tretiny uverejnených skúšobných otázok k teoretickej skúške. Skúšajúci počas skúšania kladie ďalšie doplňujúce otázky. Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada na ústnu odpoveď, výsledok testu a praktickej skúšky, ako aj na hodnotenie práce študenta počas semestra (testy, aktivita na praktických cvičeniach, protokoly).

Dôležité upozornenia 

 • V prípade neúspešne vykonaného testu (menej ako 28 bodov) alebo praktickej skúšky študent nepostupuje na ústnu skúšku.
 • Pri nasledujúcom termíne/termínoch opakuje študent tie časti skúšky, v ktorých neuspel, a až po ich úspešnom vykonaní postupuje na ústnu skúšku.
 • Študent, ktorý neuspel na ústnej skúške, nemusí pri nasledujúcom termíne opakovať praktickú skúšku ani test, ak v nich už raz uspel.
 • Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienok úspešného absolvovania predmetov Fyziológia 1 a Fyziológia 2.
 • Na obe časti skúšky (praktickú i ústnu) je potrebné priniesť si ISIC kartu.
 • Na praktickej skúške sa vyžaduje plášť.

[ Fyziológia otázky pre ústnu skúšku ZL ] [ Fyziológia otázky pre ústnu skúšku VL ]

FINAL EXAMINATION OF PHYSIOLOGY – GENERAL MEDICINE

The examination of physiology consists of the written test, practical examination and oral examination.

Written test and practical examination
Beginning: 8.30 a.m.
Location: Institute of Physiology, Practical room B-133

Written test

The written test consists of 10 randomly generated questions from our pool. Each question is from one chapter of physiology. Students are expected to write short answers. The test lasts 45 minutes. The score for each question is maximum 4 points, the maximal score for the test is 40 points. Minimum of 28 points are required to pass the test. Students will be informed about the result of their tests latest at 11.00 a.m. by the examiner of the practical part and/or who evaluated their test. After completing the test the students are invited by the examiner to proceed to the practical examination.

Practical examination

The student picks randomly two question/task (from the list of Practical Laboratory Exam Questions) from an envelope. The student will perform the task for one question and will write a short protocol which includes also his/her results or observation(s). In case of the second question, it is not required to perform the task, the student will describe the procedure of the task and he/she will write a short protocol with predicted possible results or expected observations. After preparation the student is examined. He/she is expected to explain the task – including purpose of the examination, procedure, expected results, interpretation of the results and relevant theory.

Oral examination
Beginning: 11:30 p.m.

The student randomly picks 3 questions one from each third of the list of Theoretical/Oral Exam Questions. The examiner may ask additional questions during examination. In the final grade examiner takes into account the oral examination, the final written test and final practical exam, as well as evaluation of the student’s work during the semester (including tests, activity during practicals and protocols).

Important notice

 • The student can proceed to the oral examination only if he/she passed both the written test (i.e. received 28 points or more) and practical examination.
 • The student who failed the practical examination or test has to repeat within the next examination term only those parts of the examination that he/she has failed (test, practical examination or both).
 • The student who failed the oral examination, but however has passed the test and the practical examination does not need to repeat the test and practical examination within the next examination date(s).
 • The student can proceed to the physiology examination only if he/she has completed both Physiology 1 and Physiology 2.
 • The students are required to bring their ISIC cards for both the practical and oral examination.
 • In the practical exam a white coat is required.

Exam questions GM

[ Physiology Oral Exam Questions ]