Katedra detskej chirurgie LF SZU

UNB, V. poschodie SZU Limbová  5, 833 05 Bratislava

prof. MUDr. Mgr. Marián VIDIŠČÁK, PhD., MPH, FEBPS
vedúci katedry

(Odbor: 7.1.7. Chirurgia) odborný garant

Zástupca katedry

MUDr. Lucia HUŠŤAVOVÁ, PhD.

Katedra  zabezpečuje výučbu v študijnom odbore detská chirurgia. V pregraduálnej príprave študentov lekárskej fakulty SZU implementujeme do výuky najnovšie poznatky a postupy na podklade medicíny založenej na dôkazoch (EBM), aby boli plnohodnotne pripravení na vykonávanie povolania detský chirurg po ukončení pregraduálneho štúdia. Súčasne pre študentov pregraduálneho štúdia uvádzame aktuálne informácie z predmetu detská  chirurgia, vrátane tém diplomových prác. Katedra zabezpečuje výuku aj v ďalšom vzdelávaní lekárov v špecializačnej príprave v odboroch chirurgia a pediatria.

Zamestnanci:

  • MUDr. Viktor VIDIŠČÁK
  • MUDr. Oleksandr DOBROVANOV, PhD., MBA

Aktualizované 01.06.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)