Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety, Klinika nukleárnej medicíny, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
prednosta katedry

tel.: +421 2 32 249 130
e-mail: sona.balogova@szu.sk

Katedra nukleárnej medicíny SZU zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne kontinuálne vzdelávanie lekárov nukleárnej medicíny. Katedra nukleárnej medicíny SZU zabezpečuje tiež pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov v nukleárnej medicíne. Je postgraduálnym pracoviskom pre vzdelávanie v nukleárnej medicíne aj  pre iných odborníkov rámci predatestačnej prípravy.

Pracovníci pedagogického útvaru

Pregraduálna výučba  nukleárnej medicíny LF SZU (IV.ročník všeobecného lekárstva) spolu s výučbou Rádiológie (ktorú vykonáva  Katedra rádiológie LF SZU) Nukleárna medicína: 4 hodiny prednášok v budove SZU 5 hodín klinických stáží z nukleárnej medicíny v priestoroch Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv.Alžbety

Pregraduálna výučba nukleárnej medicíny je realizovaná v zimnom semestri vo 4. ročníku štúdia na LF SZU. Konmzultácie diplomových prác sú poskytované individuálne po dohovore.

Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny

  • školiace miesta  pre lekárov v špecializačnej príprave v odbore nukleárna medicína (dvakrát jeden mesiac v priebehu piatich rokov štúdia),
  • školiace miesta pre lekárov v špecializačnej príprave v iných klinických odborov,
  • inovačné, integračné a tematické kurzy z nukleárnej medicíny pre odborníkov nukleárnej medicíny a pre iných klinických odborníkov využívajúcich diagnostické a liečebné postupy nukleárnej medicíny,
  • konzultačné podujatia pre pracovníkov nukleárnej medicíny a iných odborníkov.

Pre lekárov zaradených do prípravy v špecializačnom odbore nukelárna medicína je vytvorená online pracovná skupina slúžiaca na komunikáciu a zdieľanie študijných materiálov. O zaradenie do skupiny je možné požiadať mailom na sona.balogova@szu.sk.

Aktualizované 4.12.2023 (admin)