Katedra rádiológie a intervenčnej rádiológie LF SZU

Limbová 12, Bratislava 822 03

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
vedúci útvaru

e-mail: peter.boruta(zavináč)szu.sk
Tel. +421 915 761 931

Katedra organizuje a zabezpečuje:

 • Pregraduálne vzdelávanie v odbore Rádiológia vo štvrtom ročníku všeobecného lekárstva a General Medicine  a v treťom ročníku Zubného lekárstva.
 • Ďalšie vzdelávanie v odbore rádiológia.
 • Výučba rádiológie pre iné medicínske a nemedicínske odbory.

Katedra riadi a zabezpečuje:

 • Prednáškovú činnosť v pregraduálnom  a ďalšom vzdelávaní.
 • Stáže medikov a školiace miesta  (ŠM), kurzy v ďalšom vzdelávaní

Pracovníci katedry:

 • doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová PhD. – prednostka,  Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH a.s.
 • MUDr. Zuzana Berecová, PhD. – prednostka, Rádiodiagnostická klinika LS SZU a UN sv. Michala
 • doc. MUDr. Andrej Klepanec PhD. – prednosta, Rádiologická klinika LF SZU a FN Trnava
 • MUDr. Ján Kodaj – prednosta Rádiologickej kliniky LF SZU a FN Ružomberok
 • MUDr. Ivan Uhrin – primár Rádiologické oddelenie NOU
 • MUDr. Kateřina Novotná – primárka, Rádiologické oddelenie FN NsP Roosevelta Banská Bystrica

Garant štúdia:

 • doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. – Rádiológia
 • doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. – Intervenčná rádiológia

Odborní asistenti:

 • Do pregraduálnej výučby (stáže) a ďalšieho vzdelávania sú zapojení kvalifikovaní lekári akreditovaných pracovísk.

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM:

Pregraduálne štúdium v Rádiológii (4.ročník LF SZU Všeobecné lekárstvo a General Medicine) je realizované v zimnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín. Stáže sú zabezpečené na akreditovaných klinikách. Pregraduálne štúdium v Diagnostické zobrazovacie metódy a rádiológia (3.ročník LF SZU – zubné lekárstvo) je realizované v zimnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE:

Katedra na svojich akreditovaných výučbových základniach zabezpečuje školiace miesta, kurzy, prednášky podľa schválených anotácii v odbore rádiológia a certifikovanej CPČ Intervenčná rádiológia a pre ostatné medicínske a nemedicínske odbory podľa požiadaviek.

Postgraduálne, špecializačné štúdium – základné informácie o špecializačnom štúdiu Rádiológia

 Organizácia ďalšieho vzdelávania v odbore RÁDIOLÓGIA a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky sú nasledovné:

 1. krok– požiadať SZU o zaradenie do odboru
 2. krok – kontakt s katedrou rádiológie a intervenčnej rádiológie LF SZU – telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok– plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR
 4. krok– 1x ročne absolvovať povinne 1- dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných vedomostí a praktických zručností.
 5. krok– v 1. až 2. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinne 8 týždňové ŠM v chirurgii a internej medicíne
 6. krok– absolvovať v 2. až 3. roku ďalšieho vzdelávania 8 týždňové ŠM v magnetickej rezonancii na akreditovanom pracovisku
 7. krok– absolvovať  v priebehu  ďalšieho vzdelávania kurz komunikácie a kurz organizácie zdravotníctva
 8. krok– v 5. roku  absolvovať 8-týždňové školiace miesto (ŠMŠŠ) pred atestáciou.
 9. krok– v 5. roku opäť absolvovať 1-dňový kontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu a kurz pred špecializačnou skúškou.
 10. krok– po ukončení 5. roku absolvovať špecializačnú skúšku). Po splnení všetkých predpísaných aktivít  a v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku spolu s Indexom odbornosti a Záznamníkom zdravotných výkonov na študijné oddelenie LF SZU. V dostatočnom predstihu (minimálne 14 týždňov pred termínom skúšky) zaslať na Katedru rádiológie a intervenčnej rádiológie LF SZU špecializačnú prácu podľa schválenej témy, odkonzultovanú s prideleným školiteľom.

Postgraduálne, špecializačné štúdium – základné informácie o Certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) Intervenčná rádiológia

 Organizácia ďalšieho vzdelávania v Certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) Intervenčná rádiológia a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky sú nasledovné:

 1. krok– požiadať SZU o zaradenie do odboru
 2. krok – kontakt s katedrou rádiológie a intervenčnej rádiológie LF SZU – telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok– plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR
 4. krok– 1x ročne absolvovať povinne 1- dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných vedomostí a praktických zručností.
 5. krok– po ukončení 2. roku absolvovať špecializačnú skúšku). Po splnení všetkých predpísaných aktivít  a v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku spolu s Indexom odbornosti a Záznamníkom zdravotných výkonov na študijné oddelenie LF SZU.

Prílohy a odkazy:

 • Minimálne štandardy
 • Zoznam a počty výkonov v pred atestačnej príprave – logbook
 • Informácie o náležitostiach záverečných prác
 • Vzdelávacie aktivity

Aktualizované 07.11.2023 (doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.)