Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH

Nábrežie Ivana Krasku č.4, 9210 01 Piešťany

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
vedúci katedry

tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ivan.rybar@nurch.skivan.rybar@szu.sk

MUDr. Ulrika Ursinyová, PhD.
zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ulrika.ursinyova@nurch.sk

Mgr. Viera Džurná
tajomník katedry

tel.: +421 33 79 69 335
e-mail: viera.dzurna@nurch.sk

Založená pôvodne ako subkatedra reumatológie dňa 1.9.1961 v rámci Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF) a lokalizovaná vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch transformovanom od 1.6.2002 na Národný ústav reumatických chorôb. Subkatedra reumatológie ILF bola pôvodne súčasťou katedry vnútorných chorôb tohto inštitútu.

Katedrou reumatológie sa stala po transformácií ILF, následne IVZ a SPAM na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v roku 2002.

Zakladateľom subkatedry reumatológie IVZ bol prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., člen korešpondent SAV, ktorý ju viedol v rokoch 1961-1988 a následne doc. MUDr. Milan Ondrašík, CSc. 1968-1991 a prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP 1991-2016, teraz prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. od 2017

Zakladateľ i jeho nasledovníci vybudovali komplexné reumatologické centrum zamerané na diagnostiku a liečbu zápalových, degeneratívnych, metabolicky podmienených reumatických chorôb, mimokĺbového reumatizmu a aj kostných ochorení, vychovali prevažnú väčšinu slovenských reumatológov, rozšírili sieť reumatologických ambulancií po celej SR a vychovali reumatológov pre súčasné ďalšie akademické centrá v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici aj Košiciach. Súčasne intenzívnou medzinárodnou spoluprácou v rámci EULAR (Európskej ligy proti reumatizmu), ale i popri nej dosiahli jej akceptáciu medzi európskymi krajinami.

Pracovníci pedagogického útvaru

Profesori:

 • prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. – odbor vnútorné choroby

Garant špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia na LF SZU:

 • prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Lektorský zbor:

 • MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
 • MUDr. František Máliš, CSc.
 • MUDr. Pavol Masaryk,  CSc.
 • MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA
 • MUDr. Ulrika Ursinyová, PhD. t.č. MD
 • MUDr. Elisabeth Záňová, PhD.

Doktorandi externého štúdia:

 • MUDr. Veronika Kolníková (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)
 • MUDr. Eva Kolkusová (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)
 • MUDr. Martina Škamlová (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)

Lekári v špecializačnej príprave:

 • MUDr. Alica Andelová-Šporíková
 • MUDr. Ľudmila Bareková
 • MUDr. Mariana Bedevelská
 • MUDr. Roberta Devečková
 • MUDr. Simona Gajdošová
 • MUDr. Eva Hrčková
 • MUDr. Jana Chabroňová
 • MUDr. Eva Jakabová
 • MUDr. Dominika Jarošová
 • MUDr. Kristína Karabínová
 • MUDr. Stela Kašperová
 • MUDr. Eva Kolkusová
 • MUDr. Zuzana Kotrádyová
 • MUDr. Martina Kubincová
 • MUDr. Marián Macej
 • MUDr. Simona Mikudíková
 • MUDr. Marianna Pavlíková
 • MUDr. Eva Kavcová-Poláčková
 • MUDr. Zuzana Pekárová-Michalicová
 • MUDr. Viktória Repaszká
 • MUDr. Michaela Sterculová-Brenkusová
 • MUDr. Zuzana Straussová
 • MUDr. Tetiana Titarenko
 • MUDr. Lenka Vašičková

Organizačná forma pregraduálneho štúdia v špecializačnom odbore reumatológia:

Praktická časť pregraduálnei výuky v reumatológii prebieha na Katedre reumatológie LF SZU, na výučbovej báze v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany, teoretická časť na LF SZU.

 

Organizačná forma postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore reumatológia:

Špecializačné štúdium, ktoré trvá 5 rokov, sa začína spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov Nadväzuje ďalšie špecializačné Štúdium v odbore reumatológia s dĺžkou trvania 36 mesiacov Špecializačné štúdium má teoretickú a praktickú časť. Špecializačné štúdium sa ukonči špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej prace, praktická a teoretická časť. Povinné je absolvovanie nižšie uvedených školiacich akcií organizovaných vzdelávacou ustanovizňou:

 • špecializačného kurzu vo vnútornom lekárstve v trvaní 4 týždne na LF SZU pred ukončením spoločného internistického kmeňa,
 • základného kurzu v reumatológií v trvaní 0,5 mesiaca v ktoromkoľvek roku špecializačného štúdia,
 • úvodného školiaceho miesta v reumatológií v trvaní 1 mesiac optimálne v 3. roku špecializačného štúdia (zameraného na reumatologické – muskuloskeletálne vyšetrenie,   intraartikulárne a periartikulárne instilačné techniky),
 • školiaceho miesta v reumatológií v trvaní 1 mesiac, optimálne v 4 roku špecializačného štúdia (zameraného na základy diagnostiky a diferenciál n ej diagnostiky reumatických chorôb a pokračovanie v štúdiu intraartikulárnych a periartikulárnych instilačných techník),
 • školiaceho miesta vo vyšetrovacích metódach v reumatológii (zamerané na vyšetrovanie synoviálneho výpotku, synoviálnu biopsiu, sonografu kĺbov, kostí, svalov, šliach, úponov, periostu a mäkkých spojivových štruktúr a osteodenzitometriu) v trvaní 1 mesiac optimálne v 5. roku špecializačného štúdia,
 • záverečné školiace miesto v reumatalógií v trvaní 2 mesiacov, optimalne v poslednom roku špecializačného štúdia (zamerané na diferenciálnu diagnostiku reumatických chorôb a ich manažment z hľadiska dlhodobého sledovania).

 

Príloha – Minimálny štandard – Reumatológia

MINIMÁLNY ŠTANDARD REUMATOLÓGIA

Vestník MZ SR z 15.12.2022, ročník 70, osobnitné vydanie štandardy pre vzdelávanie.

Reumatológia strany 58 až 62.

 

Charakteristika špecializačného odboru a  dĺžka  trvania  špecializačného štúdia

 1. Reumatológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečením, posudzovaním, poradenstvom a výskumom reumatických chorôb. Zahŕňa    predovšetkým choroby spojiva, kostí, kĺbov, chrbtice a mäkkých tkanív pohybovej    sústavy zápalového, degeneratívneho, metabolického a iného pôvodu.
 2. Špecializačné štúdium trvá päť rokov
 3. Špecializačne štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

 

Rozsah teoretických vedomosti, praktických zručnosti a skúsenosti potrebných na výkon špecializovaných pracovných činnosti

 

Položka 1

Rozsah teoretických vedomosti

 

V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. etiológia patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia vnútorných chorôb,
 2. indikácie, kontra indikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve,
 3. diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávam vnútorných orgánov a systémov (napríklad srdce, pľúca, obličky pečeň),
 4. základy intenzívnej starostlivosti monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve,
 5. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami,
 6. indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi.

 

V rámci odboru reumatológia

 1. epidemiológia, etiopatogenéza klinika a diagnostika, diferenciálna diagnostika, priebeh, liečba a prognóza u uvedených reumatických chorôb:
 2. difúzne zápalové choroby spojiva,
 3. seronegatívne spondartropatie,
 4. osteoartróza,
 5. vzťah infekcie a artritídy,
 6. metabolické artropatie,
 7. nádorové choroby spojiva,
 8. neurovaskularne choroby s prejavmi v oblasti lokomočných štruktúr,
 9. metabolické osteopatie,
 10. mimokĺbovy reumatizmus,
 11. palindromický reumatizmus, hydrops articulorum intermitens, artropatia pri sarkoidoze,
 12. základy farmakoterapie reumatických chorôb, nefarmakologicke postupy v reumatológii,
 13. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 14. klinická imunológia a alergológia, FBLR

 

Položka 2

Rozsah praktických zručností a skúsenosti

 

Oddiel 1

Minimálny počet zdravotných výkonov

 

V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. Štandardná ústavná klinická prax: prijatie pacienta, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, opis EKG vyšetrenia, opis röntgenologickej snímky hrudníka, interpretácia pomocných,  laboratórnych  a  konziliárnych  vyšetrení, sledovanie a liečba, prepustenie 400 pacientov
 2. opis EKG vyšetrenia 400
 3. opis röntgenologickej snímky hrudníka 400
 4. opis röntgenologickej snímky brucha 50
 5. venepunkcia, zavedenie venóznej cievky 50
 6. infúzna a injekčná liečba 50
 7. odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení 20
 8. transfúzia krvi a krvných prípravkov 20
 9. vyšetrenie krvného náteru 20
 10. vyšetrenie moču a močového sedimentu 20
 11. punkcie telových dutín 20
 12. odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia 20
 13. katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy 20
 14. rektoskopia 10
 15. zavedenie sondy do hornej časti gastrointestmálneho traktu 8
 16. KPCR 5

 

Asistencia pri výkone

 1. zavedenie centrálneho venózneho katétra 5
 2. tracheálna intubácia 5
 3. defibrilácia, kardioverzia 5
 4. kardiostimulácia (dočasná, trvalá, výmena kardiostimulátora, elektródy) 5
 5. echokardiografia 20
 6. funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému (napríklad 24-hodinový záznam EKG krvného tlaku, ergometna, „head-up tilt” test) 20
 7. funkčné vyšetrenie respiračného systému spirometria bronchoskopia 20
 8. rádiodiagnostika: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie PET40
 9. USG abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev 40
 10. gastrointestinálna endoskopia: ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia 20
 11. biopsia orgánov a tkanív 10
 12. pitva 3

 

Praktické skúsenosti

 1. vykonanie EKG, spirometrie a rektoskopie a hodnotenie ich nálezov v rozsahu potrebnom pre diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku hodnotenie priebehu a komplikácii reumatických chorôb,
 2. samostatné vykonanie sonografického vyšetrenia v reumatológii, sonografie kĺbov svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých mimokĺbových štruktúr a klinická   interpretácia získaných nálezov v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, hodnotení  priebehu a prognózy reumatických chorôb a monitorovaní liečebného efektu antireumatík,
 3. diagnostika a diferenciálna diagnostika pľúcneho postihnutia pri systémových chorobách, hodnotenie a interpretácia rádiogramov, echokardiografických nálezov a výsledkov vyšetrenia centrálnej hemodynamiky,
 4. osteodenzitometria – samostatné vykonanie a klinická interpretácia výsledkov jednoduchej aj duálnei fotónovej absorpciometrie v diagnostike osteoporózy a osteopenických stavov, posudzovaní progresie a monitorovaní liečby,
 5. hodnotenie rádiogramov kĺbov aj axiálneho skeletu (diagnostika artritídy, artrózy, entezopatií, hodnotenie nálezu v oblasti sakroiliakálnych kĺbov a axiálneho skeletu),
 6. samostatné vykonanie punkcie synoviálneho kĺbu,. evakuácia a vyšetrovanie synoviálneho výpotku,   instilačná   intraartikulárna   a   periartikulárna terapia (lokálna liečba lokálny1mi anestetikami, glukokortikoidmi, viskosuplementácia)

 

V rámci odboru reumatológia:

Minimálny počet zdravotných výkonov

 

V rámci odboru reumatológia

Minimálne počty požadovaných výkonov:

 • Štandardná klinická nemocničná prax v reumatológií: 350 prijatých, ošetrených, alebo prepustených pacientov
 • Štandardná klinická ambulantná prax v reumatológií: 500 ošetrených pacientov
 • Ultrasonografia kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých štruktúr: 150 vyšetrení
 • Osteodenzitometria (DEXA): 75 vyšetrení
 • Vyšetrenie synoviálnej tekutiny: 30 vyšetrení
 • Hodnotenie rádiologických snímok kĺbov a kostí: 500 výkonov
 • Hodnotenie RTG snímok hrudníka (pľúcne postihnutie): 75 vyšetrení
 • Klinická interpretácia nálezov autoprotilátok, parametrov humorálnej a bunkovej imunity a/alebo mikrobiálnych protilátok: 250 výkonov

 

Oddiel 2

Nácvik technik komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
 2. verbálna a neverbálna komunikácia,
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

 

Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu.

Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v reumatológií v trvaní 36 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 

Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

Spoločný internistický kmeň v trvaní 24 mesiacov

 1. štandardné interné oddelenie 12 mesiacov,
 2. jednotka intenzívnej starostlivosti 2 mesiace,
 3. príjmová ambulancia interného oddelenia alebo centrálne príjmové oddelenie nemocnice 1 mesiac,
 4. voliteľný internistický odbor (napríklad vnútorné lekárstvo gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo) 2 mesiace,
 5. oddelenie infektológie (v rámci tohto pobytu sa oboznámi aj so základmi klinickej mikrobiológie a parazitológie) 1 mesiac,
 6. oddelenie klinickej onkológie 1 mesiac,
 7. pracovisko laboratórnej medicíny alebo pracovisko hematológie a transfúziológie a pracovisko klinickej biochémie 1 mesiac, 15 dní, 15 dní,
 8. chirurgické oddelenie 2 mesiace,
 9. neurologické oddelenie 1 mesiac,
 10. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 1 mesiac.

 

Reumatológia v trvaní 36 mesiacov

 1. reumatologické oddelenie výučbového zdravotníckeho zariadenia–vzdelávacej ustanovizne: 6 mesiacov,
 2. práca na reumatologickej ambulancií pod dohľadom špecialistu reumatológa: 18 mesiacov
 3. pobyt na internom oddelení riešiacom diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu systémových ochorení spojiva 12 mesiacov

 

Zoznam otázok k teoretickej časti špecializačnej skúšky v špecializačnom odbore reumatológia

 •  Vyšetrenie pohybového systému v reumatologií
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v reumatológií (hematologické, biochemické, renálne a hepatálne funkcie, metabolizmus svalov, kosti, paraneoplastických stavov)
 • Bielkoviny akútnej fázy a ich využitie v reumatológii (osteoartróza, reumatoidná artritída, juvenilná idiopaticka artritída, systémové choroby)
 • Reumatoidné faktory a ich klinické využitie
 • Antinukleárne protilátky a ich klinická interpretácia
 • HLA systém a jeho vyznám v reumatológií
 • Vyšetrenie synoviálnei tekutiny
 • Zobrazovacie metódy v reumatológií (RTG, USG, CT, MRI. PET CT, scintigrafia a ďalšie)
 • Kostná denzitometria a ukazovatele kostného metabolizmu
 • Nomenklatúra a klasifikácia reumatických chorôb
 • Epidemiológia a reumatické choroby
 • Reumatoidná artritída (etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika)
 • Reumatoidná artritída z hľadiska diferenciálnej diagnostiky (dif. dg. artritídy, dif. dg. pozitivity reumatoidného faktora, dif. dg. erozívnych kostných zmien)
 • Reumatoidná artritída z hľadiska priebehu a prognózy
 • Reumatoidná artritída z hľadiska liečby (farmakologická a nefarmakologická liečba)
 • Juvenilná idiopatická artritída
 • Reumatické choroby v detskom veku iné ako juvenilná chronická artritída (juvenilné systémové choroby, juvenilné spondylartritídy, vaskulitídy v detskom veku)
 • Systémový lupus erytematosus (etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika a diferenciálna diagnostika)
 • Muskuloskeletálne komplikácie pri niektorých vrodených krvácavých stavoch
 • Postihnutie pohybového a podporného systému pri vrodených poruchách metabolizmu (hemoglobinopatie, hemochromatóza, mukopolysacharidózy, m. Gaucher, alkaptonúria a ochronóza)
 • Postihnutie pohybového a podporného aparátu u pacientov s endokrinnými chorobami
 • Familiárna stredomorská horúčka
 • Problematika kĺbovej hypermobility (vrodené poruchy spojiva – Marfanov syndróm, Ehlersov-Danlosov syndróm, osteogenesis imperfecta, benígny konštitučný hypermobilný syndróm)
 • Artropatie pri nádoroch (nádorové choroby pohybového systému, paraneoplastické syndrómy, nádory komplikujúce priebeh zápalových reumatických chorôb vzťah nádorov k liečbe antireumatikami)
 • Plazmocytóm a jeho muskuloskeletálne prejavy
 • Neuropatická artropatia – Charcotov kĺb
 • Algodystrofický syndróm – komplexný bolestivý regionálny syndróm
 • Úžinové syndrómy – syndróm karpálneho kanála, syndróm ulnárneho kanála, tarzálneho kanála, skalenový syndróm a ďalšie
 • Cervikálne a lumbálne koreňové syndrómy a príčiny ich vzniku
 • Raynaudov syndróm z hľadiska diferenciálnej diagnostiky
 • Osteoporóza – metabolizmus kalcia fosforu a vitamínu D, klasifikácia, etiopatogenéza, patologická anatómia, rizikové faktory, klinický obraz a diagnostika
 • Osteoporóza – farmakologická a nefarmakologická liečba
 • Difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza
 • Rachitída, osteomalácia, osteonekrózy, Tiezov syndróm a kostochondritídy
 • Ostitis deformas – morbus Paget
 • Humeroskapulárna periartropatia
 • Najčastejšie bolestivé syndrómy v oblasti hornej končatiny – burzitídy, tendinitídy a entezitídy
 • Najčastejšie bolestivé syndrómy v oblasti dolnej končatiny – burzitídy. tendinitídy a entezitídy
 • Fibromyalgia a chronicky únavový syndróm
 • Palindromický reumatizmus a intermitentný kĺbový hydrops
 • Multicentrická retikulohistiocytóza
 • Pigmentová villonodulárna synovitída
 • Postihnutie pohybových ústrojov pri akútnej a chronickej sarkoidóze
 • Farmakoterapia bolesti (patofyziológia bolesti, typy bolesti, diagnostika bolesti, medikamentózna liečba bolesti, WHO systém liečby bolesti)
 • Nesteroidové antiflogistiká
 • Selektívne inhibítory cykloxigenázy-2
 • Glukokortikoidy v liečbe reumatických chorôb
 • Syntetické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb
 • Biologické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb – TNF inhibítory
 • Biologické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb – non-TNF inhibítory
 • Cielené DMARDs (targeted DMARDs) v liečbe zápalových reumatických chorôb
 • Reumatologická rehabilitácia, fyziatria a indikácie k balneoterapii pri reumatických chorobách
 • Reumoortopédia – prehľad operačných zákrokov a ich indikácie (synovektómie, rekonštrukčné operácie, úplné kĺbové náhrady), pooperačná starostlivosť
 • Systémový lupus z hľadiska komplexnej liečby
 • Antifosfolipidový syndróm
 • Systémová skleróza
 • Autoimúnne zápalové choroby svalov (dermatomyozitída, polymyozitída, dermato/polymyozitída v detskom veku. myozitídy spojené s inými difúznymi zápalovými chorobami spojiva, myozitídy a malignity, kalcifikujúca myozitída)
 • Vaskulitídy
 • Sjögrénov syndróm
 • Prekryté syndrómy a zmiešaná choroba spojiva (Sharpova choroba)
 • Polymyalgia rheumatica a temporálna arteritída
 • Panikulitídy, relabujúca polychondritída a Behcetova choroba
 • Seronegatívne spondartritídy – všeobecná charakteristika
 • Ankylozujúca spondylitída
 • Psoriatická artritída
 • Enteropatické spondartritídy
 • Osteoartróza – epidemiologické aspekty, etiológia a patogenéza. patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika a diferenciálna diagnostika)
 • Osteoartróza z hľadiska liečby (farmakologická a nefarmakologická liečba, rizikové faktory, prevencia osteoartrózy)
 • Vzťah infekcie a artritídy (priame postihnutie kĺbu infekciou, reaktívne artritídy)
 • Reumatická horúčka
 • Borelióza a postihnutie pohybového a podporného systému
 • Dna – celková charakteristika, etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz a priebeh choroby, diferenciálna diagnostika a liečba
 • Pseudodnavé artritídy (chondrokalcinóza. hydroxyapatitová artritída)
 • Dialyzačná osteoartropatia (renálna osteodystrofia, dialyzačná amyloidóza kryštálové artropatie u dialyzovaných pacientovi
 • Primárna amyloidóza a jej postihnutie pohybového systému, reumatické choroby a sekundárna amyloidóza

Uvedené v súlade s: UEMS – European Board of Rheumatology (https://www.eular.org/UEMS.cfm) a Training Requirements for the Speciality of Rheumatology, European Standards of Postgraduate Medical Specialist Training UEMS 2014 (https://www.eular.org /edu_UEMS.Docs.cfm)

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

vedúci Katedry reumatológie LF SZU

garant odboru reumatológia

Aktualizované 05.06.2023 (prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)