Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH

Nábrežie Ivana Krasku č.4, 9210 01 Piešťany

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
vedúci katedry

tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ivan.rybar@nurch.skivan.rybar@szu.sk

MUDr. Ulrika Ursinyová, PhD.
zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ulrika.ursinyova@nurch.sk

Mgr. Viera Džurná
tajomník katedry

tel.: +421 33 79 69 335
e-mail: viera.dzurna@nurch.sk

Založená pôvodne ako subkatedra reumatológie dňa 1.9.1961 v rámci Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF) a lokalizovaná vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch transformovanom od 1.6.2002 na Národný ústav reumatických chorôb. Subkatedra reumatológie ILF bola pôvodne súčasťou katedry vnútorných chorôb tohto inštitútu.

Katedrou reumatológie sa stala po transformácií ILF, následne IVZ a SPAM na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v roku 2002.

Zakladateľom subkatedry reumatológie IVZ bol prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., člen korešpondent SAV, ktorý ju viedol v rokoch 1961-1988 a následne doc. MUDr. Milan Ondrašík, CSc. 1968-1991 a prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP 1991-2016, teraz prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. od 2017

Zakladateľ i jeho nasledovníci vybudovali komplexné reumatologické centrum zamerané na diagnostiku a liečbu zápalových, degeneratívnych, metabolicky podmienených reumatických chorôb, mimokĺbového reumatizmu a aj kostných ochorení, vychovali prevažnú väčšinu slovenských reumatológov, rozšírili sieť reumatologických ambulancií po celej SR a vychovali reumatológov pre súčasné ďalšie akademické centrá v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici aj Košiciach. Súčasne intenzívnou medzinárodnou spoluprácou v rámci EULAR (Európskej ligy proti reumatizmu), ale i popri nej dosiahli jej akceptáciu medzi európskymi krajinami.