Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva LF SZU

SZU Limbová 14, II. posch , č.d. 208 , 833 03 Bratislava

MUDr.Eva Zimanová PhD,MPH
vedúca katedry

tel.: +421 2 59 37 0 175
e-mail: eva.zimanova@szu.sk

Garant odboru všeobecné revízne lekárstvo: MUDr. František Podivinský, PhD.
Garant odboru revízne zubné lekárstvo: MUDr. Andrea Nováková, PhD.

VŠEOBECNÉ REVÍZNE LEKÁRSTVO 

Revízne lekárstvo všeobecné je špecializačný odbor pre revíznych lekárov zo zdravotných poisťovní. Špecializačné štúdium trvá 36 mesiacov. Po zaradení do odboru všeobecné revízne lekárstvo pedagogickým odborom SZU, na žiadosť uchádzača so súhlasom zamestnávateľa absolvuje uchádzač úvodný kurz v trvaní 5 dní, kde sa edukuje zo základných potrieb práce revízneho lekára, práca s IS, DRG, revízie dokladov na úhradu zdravotnej starostlivosti od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kontrola vykazovania zdravotnej starostlivosti u vybratých poskytovateľov, kontrola dodržiavania guidlinov zdravotnej starostlivosti v konkrétnom medicínskom odbore, právne normy tzv. zdravotnícke zákony, potrebné pre prácu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre prácu v zdravotnej poisťovni, ÚDZS, nariadenia vlády, náplne jednotlivých medicínskych odborov, kategorizácia zdravotných výkonov, kategorizácia zdravotných pomôcok.

Vedúcim katedry je uchádzač počas 3 ročnej špecializačnej prípravy kontrolovaný v každoročnom kontrolnom dni, má vybratú tému špecializačnej práce, zapisuje si výkony podľa minimálneho štandardu do logbooku vydanom pedagogickým odborom.

Po splnení 36 mesačnej praxe je zaradený do špecializačného kurzu, ktorý trvá 3 týždne a uskutočňuje sa v priestoroch SZU. Pred začiatkom predloží špecializačnú prácu, ktorá sa zašle oponentovi z inej zdravotnej poisťovne, ten predloží katedre oponentský posudok. Špecializačná práca je prezentovaná v powerpointovej podobe ostatným uchádzačom a hlasovaním je posunutá ku špecializačnej skúške. Počas  špecializačného kurzu prednášajú odborníci z rôznych medicínskych odborov, najnovšie informácie z rôznych medicínskych odborov. Po ukončení odborného programu sa uskutoční špecializačná skúška pred odbornou komisiou, ktorej zloženie  je definované v akreditačnom spise ministerstvom zdravotníctva. Uchádzač dostane otázku, ktorá sa skladá z odbornej náplne úvodného kurzu a z odbornej náplne špecializačného kurzu. Po dostatočnej odpovedi uchádzača odborná komisia hlasovaním rozhodne o výsledku skúšky. Po zdarnom výsledku skúšky uchádzač obdrží diplom.

V ďalšom vzdelávaní revíznych lekárov ešte bez špecializačnej skúšky, alebo so špecializačnou skúškou, katedra organizuje viackrát do roka semináre s odbornou tematikou z rôznych medicínskych odborov, aby lekár v zdravotnej poisťovni mal najnovšie informácie, potrebné pri revízii zdravotných výkonov.

REVÍZNE ZUBNÉ LEKÁRSTVO  

Je to certifikovaný odbor, vzdelávaný na našej katedre. Do odboru je uchádzač zaradený pedagogickým odborom SZU na žiadosť uchádzača so súhlasom zamestnávateľa po ukončenom štúdiu na lekárskej fakulte a po 5 ročnej praxi pri zubnom lôžku. Štúdium trvá 24 mesiacov. V prvom roku štúdia sú náplňou tzv. zdravotnícke zákony, práca s IS. V druhom roku štúdia je náplňou kontrola a revízia výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, kontrola zdravotnej dokumentácie (externé revízie), schvaľovaním a povoľovaním poskytnutia zdravotnej starostlivosti a analýzou liečebných postupov ochorení a anomálii tkanív dutiny ústnej a orgánov s ňou súvisiacich. Súčasťou vzdelávania je aj praktické vzdelávania vo VšZP a každoročný kontrolný deň. Na záver kurzu je certifikačná skúška pred odbornou komisiou schválenou ministerstvom zdravotníctva. Otázka sa skladá zo všeobecnej a odbornej otázky. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane uchádzač diplom.

Aktualizované 11.06.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)