Katedra urológie LF SZU

Limbová 5, 833 05 Bratislava

Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc, MPH, MHA
vedúci katedry
tel.: +421 903 946 625,
e-mail: jan.breza@szu.sk

Klinickou bázou Katedry urológie je Urologická klinika LF SZU v Nemocnici s poliklinikou akademika L. Dérera. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Pracovníci katedry

 • prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
  tel.: +421 903 466 218
  e-mail: bujdak@gmail.com

Pregraduálne štúdium urológie pre študentov 5. a 6. ročnika LF SZU

 • stáže sa konajú v knižnici Urologickej kliniky LF SZU v NsP akademika Dérera na 3. poschodí
 • prednášky sa konajú v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12

Postgraduálne štúdium

 • Podmienkou je absolvovanie 1 mesačného študijného pobytu na Urologickej klinike LF SZU + obhajoba atestačnej práce
 • špecializačná skúška – v základnom odbore urológia
 • špecializačná skúška – v nadstavbovom odbore onkológia v urológii
 • špecializačná skúška – v nadstavbovom odbore andrológia
 • certifikačná skúška – invazívna ultrasonografia v urológii

Témy pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania

 • chirurgické ochorenia obličiek a močových ciest u oboch pohlaví
 • ochorenia genitálu u mužov
 • andrológia (urologická sexuológia)
 • chirurgické ochorenia nadobličiek a prištítnych teliesok
 • akútna a chronická renálna insuficiencia
 • odbery a transplantácie obličiek

Odporúčaná literatúra

 • Tanagho, E. A., McAninch, J W. Smith´s General Urology. Sixteen Edition Mc Graw – Hill Comp., Inc. 2004
 • Breza, J., Kliment, J, Valanský, L. a spol.: Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt. Univerzita Komenského, Bratislava, 2004 a 2007
 • Princípy chirurgie III., IV. a V., Bratislava. Slovak Academy Press
 • Breza, J. Marenčák, J., Minčík, I.: Nádory obličiek, OG-vydavateľstvo Poľana, s.r.o.,, 2008, 368 s.
 • Marenčák, J., Breza. J.: Úrazy obličiek, močových ciest a mužského genitálu. Vranov nad Topľou, PRINTON, s.r.o. 2017, 478 s
 • Breza, J.: Erektilné poruchy, ich anatomické a funkčné základy, diagnostika a liečba. Martin, Osveta 1994, 270 s.
 • Breza, J ml. , Žilinská, Z. a spol.: Transplantácia obličky. Cofin a.s. Prešov 2020
 • Breza. J. ml a spol.: Odbery a transplantácie obličiek. Učebné texty pre študentov lekárskych fakúlt. PRINTON, s.r.o. Vranov nad Topľou, 2022
 • Ondruš, D. a spol. : Nádory tesrtis, diagnostika a liečba. Martin, Osveta, 2004, 301 s.
 • Ondruš , D a spol.: Nádory močového mechúra, diagnostika a liečba. Martin, Osveta, 2000, 250 s.
 • Ondruš, D. a spol.: Všeobecná a špeciálna onkológia. Bratislava, Univerzita Komenského, 2006, 284 s.
 • Ondruš, D. a spol.: Urologická onkológia, Bratislava Univerzita Komenského, 2020, 136 s,
 • Kliment, J..Mego, M., Dubinský, P.: Karcinóm prostaty. Pokroky v diagnostike a liečbe. P+M Turany, 2021, 07 s.
 • Zvara, V., Horňák M.: Urologické operácie. Martin Osveta, 1083, 221 s.

Spolupráca s domácimi aj zahraničnými urologickými a transplantačnými pracoviskami.

Aktualizované 31.05.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)