Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
prednosta kliniky
Sekretarát kliniky:
Iveta Šindelářová

tel.: +421 2 59 378 775
e-mail: iveta.sindelarova@nou.sk

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ je najvyšším onkochirurgickým pracoviskom v SR, slúži ako referenčné centrum pre riešenie onkochirurgických prípadov pre celú SR. Overuje nové liečebné postupy a zavádza ich do praxe, v rámci multimodálneho prístupu spolupracuje s ostatnými odbormi.

Klinika chirurgickej onkológie (KCHO) plní funkciu konzultačného pracoviska v oblasti diagnostiky a onkochirurgickej liečby zhubných nádorov pre zdravotnícke zariadenia SR. Realizuje operačné výkony podľa najnovších poznatkov vedy v chirurgickej liečbe zhubných nádorov, nezhubných nádorov a prekanceróz. Okrem zdravotnej starostlivosti slúži ako metodicko-výučbová základňa SZU pre pregraduálne i postgraduálne štúdium v odbore Chirurgia, Gastroenterologická chirurgia, Onkologická chirurgia.

KCHO je akreditované školiace pracovisko v špecializačnom odbore Onkológia v chirurgii, Gastroenterologická chirurgia a v certifikovanej pracovnej činnosti Chirurgia prsníka.

Link: https://www.nou.sk/klinika-chirurgickej-onkologie-szu-a-nou

Pracovníci kliniky

 • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  odborný asistent
  tel.: +421 2 59 378 775
  e-mail: juraj.pechan@nou.sk
 • doc. MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH
  vedúci pedagóg pre výučbu a konzultácie
  leading teacher for education and consultations
  tel.: +421 2 59 378 678, 775
  e-mail: michal.bernadic@nou.sk

Stáže a prednášková činnosť podľa platných rozvrhov:

 • MUDr. Miroslav Jurík, PhD.
 • MUDr. Ramadan Aziri, PhD.
 • MUDr. Ján Šimo, PhD., MBA
 • MUDr. Róbert Duchoň, PhD.
 • MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH
 • MUDr. Jana Pavlendová, PhD.

Informácie pre študentov:

Rozvrh prednášok, stáží, odborných školení, rozpis a náplň stáží je uverejnený na vývesnej tabuli na 3. posch. v budove polikliniky, vedľa seminárnej miestnosti Kliniky chirurgickej onkológie.

Navigation:

National cancer institute – Klenova 1, 83310 Bratislava, 48.172085,17.089648
Bus transportation: Autobus č. 44  Trolejbus č. 209  Trolejbus č. 211 – last stop/končená

Prednášky / lectures:

Všetky prednášky pre študentov všetkých ročníkov sa konajú v priestoroch Národného onkologického ústavu, ak nie je vopred upresnené inak. / All lectures for all student grades are held in National Cancer Institute, if not specified otherwise.

Prednášky sa budú konať na IV. poschodí – budova polikliniky v hlavnej prednáškovej sále v určené časy, resp. v prednáškovej sále na I. poschodí v budove rádioterapie. / Lectures will be held at IV. floor in policlinic building in main lecture room or at 1st. floor in Radiotherapy building in determined times according to the schedule.

Stáže / practices:     

Študenti sa hlásia o 7:25 hod. na sekretariáte prednostu KCHO v budove polikliniky na 2.poschodí, potom 8,00 hod. 3.posch. seminárna miestnosť KCHO, č.dv. 338. / Report at 7.25AM at secretary of surgical department – 2nd floor policlinic building– Department of oncological surgery, next at 8.00AM 3rd floor at lecture room of surgical department, room no. 338.

Konzultácie k záverečným prácam:

Individuálne po predchádzajúcom dohovore s vedúcim záverečnej práce, školiteľom, školiteľom-konzultantom, resp. vedúcim pedagógom pre výučbu a konzultácie.

Dobrovoľná stáž pre študentov:

Individuálne po predchádzajúcom dohovore s prednostom kliniky, resp. vedúceho pedagóga pre výučbu a konzultácie, kontaktovať sekretariát kliniky.