Klinika klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Klára Soboňová, PhD. 
prednostka kliniky
tel.: +421 35 691 2351
e-mail: klara.sobonova@nspnz.sk

Klinika bola zriadená v roku 2021 na pôde Oddelenia klinickej farmakológie FNsP Nové Zámky (založené v roku 1990) ako klinická výučbová základňa Katedry klinickej farmakológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave. Prednostka kliniky je zároveň vedúcou lekárkou Oddelenia biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní FNsP. Pracovisko sa už vyše dve desaťročia podieľa na špecializačnej príprave lekárov – špecialistov v lekárskom špecializačnom odbore klinická farmakológia a novšie aj na certifikačnej príprave v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre povolanie lekár).

Úseky činnosti

Klinika zabezpečuje praktickú výučbu v lekárskom špecializačnom odbore klinická farmakológia a novšie aj v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre povolanie lekár).

Klinika sa zameriava na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore klinická farmakológia, a to v interdisciplinárnej spolupráci s jednotlivými oddeleniami a ambulanciami fakultnej nemocnice, ako aj samostatne. Pracovníci kliniky poskytujú klinicko-farmakologické konzultácie priamo pri lôžku pacienta a ambulantne na klinicko-farmakologickej ambulancii kliniky.

Vo vlastnom laboratóriu kliniky sa vykonávajú stanovenia hladín vybraných liečiv a ich metabolitov v plazme pre pacientov fakultnej nemocnice, ako aj pre pacientov z iných zdravotníckych zariadení na území Slovenskej republiky. Lekári kliniky – špecialisti v klinickej farmakológii zároveň poskytujú klinickú interpretáciu významu stanovených hladín liečiva/metabolitov ako súčasť optimalizácie a individualizácie farmakoterapie v rámci zabezpečenia kompletného TDM servisu (terapeutické monitorovanie hladín liečiv). Klinika patrí medzi priekopnícke pracoviská TDM na Slovensku.

Pracovníci kliniky zabezpečujú aj ďalšie odborné činnosti a konzultácie z pohľadu odboru klinická farmakológia, potrebné pre pracoviská a vedenie fakultnej nemocnice, na požiadanie aj konzultácie pre iné zdravotnícke pracoviská na Slovensku. Podieľajú sa aj na klinickej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Okrem vedenia Oddelenia biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní FNsP prednostkou kliniky je lekárka kliniky v súčasnosti predsedníčkou Etickej komisie FNsP Nové Zámky.

Prednostka kliniky vykonáva aj funkciu hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor klinická farmakológia a podieľa sa na práci viacerých odborných ad hoc pracovných skupín ministerstva.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na web-stránke kliniky: TU

Pracovníci kliniky

Lekári:

  • MUDr. Andrea Bitterová
  • Prof. prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • MUDr. Helena Glasová, PhD.

Vedúca sestra:

  • Mgr. Beáta Mauschová, tel.: 035/691.2668

Aktualizované 12.06.2023 (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.)