Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB

Limbová 5, 833 05 Bratislava

doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
prednosta kliniky

tel.: +421 2 5954 5237
e-mail: igor.batora@szu.sk

Sekretariát: PhDr. Ida Skýpalová

tel.: +421 2 59 54 52 25

Pracovné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý poskytuje liečebnú starostlivosť pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce a pri otravách priemyselného alebo iného pôvodu.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH – odborný asistent
  tel.č.: +421 2 3232 1225
  e-mail: daniela.krizanova@szu.sk
 • MUDr. Jana Holčíková, PhD. – odborný asistent
  tel. č.: +421 2 5954 5163
  e-mail: jana.holcikova@szu.sk

Konzultačné hodiny po dohode s pedagógom.

PEDAGOGICKÁ NÁPLŇ ÚTVARU – PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Lekárska fakulta SZU

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo

Predmety, na ktorých participuje Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB:

 • Vnútorné lekárstvo IV – časť Pracovné lekárstvo

Študijný odbor: General Medicine

 • Internal medicine IV – Occupational Medicine

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo

Predmety, ktoré zabezpečuje Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB:

 • Zdravie pri práci 1, 2

 

Predmety, na ktorých participuje Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB:

 • Hygiena práce 1,2
 • Pracovná zdravotná služba a choroby z povolania 1,2
 • Odborná prax v preventívnom pracovnom lekárstve
 • Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve
 • Nemocničná hygiena

Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania: Verejné zdravotníctvo  

Predmety, na ktorých participuje Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB:

 • Vedecký pohľad na problematiku zdravia pri práci

Záverečné práce zabezpečované Klinikou pracovného lekárstva LF SZU a UNB na FVZ SZU:

 • Rigorózne práce
 • Špecializačné práce

PEDAGOGICKÁ NÁPLŇ ÚTVARU – POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Pracovné lekárstvo pre zdravotnícke povolanie: Lekár – garant doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.

Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje: Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Pracovné lekárstvo v prvom, druhom, treťom a štvrtom roku štúdia, vedenie špecializačných prác.

 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Služby zdravia pri práci pre zdravotnícke povolanie: Lekár – garant MUDr. Ladislav Valach, PhD.

Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje: Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Služby zdravia pri práci v prvom, druhom a treťom roku štúdia, Špecializačné miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Služby zdravia pri práci 1. časť a Špecializačné miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Služby zdravia pri práci 2. časť, vedenie špecializačných prác.

 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odborOdborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health – MPH).

Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje prednášky v rámci vzdelávacieho modulu Ochrana zdravia a vedenie špecializačných prác.

 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Verejné zdravotníctvo pre zdravotnícke povolanie: Lekár.

Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje prednášky z oblasti  pracovného lekárstva (preventívneho a klinického).

 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Posudkové lekárstvo pre zdravotnícke povolanie: Lekár. Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje prednášky z oblasti chorôb z povolania.
 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Inštrumentovanie v operačnej sále pre zdravotnícke povolanie: Sestra. Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje prednášky z oblasti Bezpečnosť práce v OPS.
 • Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Ošetrovateľská starostlivosť v komunite pre zdravotnícke povolanie: Sestra. Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje prednášky z oblasti PZS – starostlivosť o rizikové skupiny.

V rámci špecializačných študijných programov pre zdravotnícke povolanie lekár pre špecializačný odbor Pracovné lekárstvo, Služby zdravia pri práci a Všeobecné lekárstvo  Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB zabezpečuje praktická časť výučby špecializačného študijného programu.

 

Minimálne štandardy pre špecializačný odbor Pracovné lekárstvo a Služby zdravia pri práci: Vestník MZ SR z 15.10.2010 roč, 58, Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 – OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, dostupný na webovej stránke MZ SR: www.health.gov.sk

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 • Prednášky v rámci kurzov: Tematický kurz – škola prevencie nozokomiálnych nákaz – časť hygienická
Dokumenty:

Odporúčaná literatúra:

 • Kiňová S., Hulín I., et al.: Interná medicína, Bratislava, Pro Litera 2013 ISBN 978-80-970253-9-7, 1136 s.
 • Buchancová, J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin:Osveta, 2003. 1135 s. ISBN 80-8063-113-1
 • Tuček M, Cikrt M a Pelclová D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučeným standardy. Praha: Grada 2005
 • Pelclová D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty UK (Karolinum) Praha 2014. ISBN 978-80-246-2597-3; 316 s.
 • Šulcová, M., Čižnár, I., Fabiánová, E.: Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Veda, 2012 Šulcová, M.: Zdravie pri práci. Učebné texty pre študentov odboru verejné zdravotníctvo. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018
 • Henčeková, D. a kol.: Vybrané kapitoly zo zdravia pri práci. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2020
 • Luxembourg: Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis European CommissionOffice for Official Publications of the European Communities, 2009 ISBN 978-92-79-11483-0, available at: http://www.google.sk/
 • Fabiánová, E., Bátora, I. Occupational Health and Toxicology. Comenius University in Bratislava, 2015, ISBN 978-80-223-3931-5; 146 pages
 • Časopis Pracovní lékařstvíČLS J.E.Purkyně.

Aktualizované 29.05.2023 (doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.)