Očná klinika LF SZU a UNB

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava (7. poschodie)

prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
vedúci pedagogického útvaru

e-mail: petr.kolar@szu.sk

Kontakt:

Pracovníci pedagogického útvaru

Asistenti:

  • MUDr. Nora Majtánová, PhD.
  • MUDr. Dalibor Cholevík, Ph.D.
Charakteristika pracoviska

Očná klinika SZU a UNB je špičkovým diagnostickým a chirurgickým pracoviskom venujúcim sa očným ochoreniam, ktoré poskytuje kompletnú ambulantnú a ústavnú oftalmologickú starostlivosť s množstvom špecializovaných výkonov. Významnú časť činnosti kliniky tvorí mikrochirurgia oka, zameraná na operácie sivého zákalu, glaukómu, refrakčné operácie, transplantácie rohovky, sklovca ako aj operácie sietnice. Očná klinika SZU a UNB participuje na viacerých štátnych, ale i medzinárodných vedecko-výskumných štúdiách. Vedecko-pedagogická činnosť je významnou súčasťou činnosti Očnej kliniky SZU a UNB. Každoročne usporadúva školiace podujatia, ktoré navštevujú lekári zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Pri Očnej klinike SZU a UNB je zriadená Rohovková banka, ktorá slúži na dodávanie očných tkanív, najmä rohoviek, na účely transplantológie, pre pracoviská v rámci celého Slovenska.

Očná klinika SZU a UNB je jedným z akreditovaných pracovísk na vykonávanie špecializačnej prípravy a skúšky z oftalmológie pre lekárov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. V certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka je Očná klinika SZU a UNB jediným školiacim pracoviskom na Slovensku. Od roku 2006 sa na Očnej klinike SZU a UNB vykonáva tiež výučba v odbore oftalmológia pre študentov všeobecného a zubného lekárstva SZU.

 Charakteristika výučbovej základne

Vedecko-výskumná, pedagogická, liečebno-preventívna a publikačná činnosť  sú hlavnou náplňou výučbovej základne Očnej kliniky SZU a UNB. Podstatná časť kliniky je zameraná na zavádzanie najnovších operačných postupov a vykonávanie klinických štúdií, s prezentáciou výsledkov na domácich i medzinárodných odborných podujatiach. Nemenej dôležitým cieľom je príprava lekárov na špecializačnú skúšku v odbore oftalmológia a CPČ mikrochirurgia oka. Lekári Očnej kliniky SZU a UNB sú školiteľmi diplomových prác študentov všeobecného lekárstva SZU. Očná klinika SZU a UNB každoročne organizuje viaceré školiace podujatia, pre širokú (nielen) oftalmologickú verejnosť.

História

Očná klinika SZU a UNB je špičkovým diagnostickým a chirurgickým pracoviskom venujúcim sa očným ochoreniam, ktoré poskytuje kompletnú ambulantnú a ústavnú oftalmologickú starostlivosť s množstvom špecializovaných výkonov. Významnú časť činnosti kliniky tvorí mikrochirurgia oka, zameraná na operácie sivého zákalu, glaukómu, refrakčné operácie, transplantácie rohovky, sklovca ako aj operácie sietnice. Očná klinika SZU a UNB participuje na viacerých štátnych, ale i medzinárodných vedecko-výskumných štúdiách. Vedecko-pedagogická činnosť je významnou súčasťou činnosti Očnej kliniky SZU a UNB. Každoročne usporadúva školiace podujatia, ktoré navštevujú lekári zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Pri Očnej klinike SZU a UNB je zriadená Rohovková banka, ktorá slúži na dodávanie očných tkanív, najmä rohoviek, na účely transplantológie, pre pracoviská v rámci celého Slovenska.

Očná klinika SZU a UNB je jedným z akreditovaných pracovísk na vykonávanie špecializačnej prípravy a skúšky z oftalmológie pre lekárov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. V certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka je Očná klinika SZU a UNB jediným školiacim pracoviskom na Slovensku. Od roku 2006 sa na Očnej klinike SZU a UNB vykonáva tiež výučba v odbore oftalmológia pre študentov všeobecného a zubného lekárstva SZU.

Základné úlohy a náplň Očnej kliniky SZU a UNB

Základnou úlohou Očnej kliniky SZU a UNB je výučbová báza, s prípravou lekárov na špecializačnú skúšku v odbore oftalmológia a príprava lekárov v Certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka.

Do roku 2004 absolvovalo atestáciu I. stupňa z oftalmológie približne 600 lekárov, atestáciu II. stupňa viac ako 300 lekárov. V rámci zmien o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v súlade s prijatím smerníc EÚ, sa od mája 2004 vykonáva špecializačná skúška z odboru oftalmológia na základe akreditovaného špecializačného študijného programu, ktorú odvtedy absolvovalo množstvo lekárov zo Slovenska, aj zo zahraničia.

Každoročne organizuje Očná klinika SZU a UNB tematické kurzy s názvom Aktuálne problémy v oftalmológii, ktorých sa ročne zúčastní viac ako 200 oftalmológov z celého Slovenska, usporadúva kurzy špecializačného štúdia pre lekárov v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia. Organizuje tiež viaceré školiace akcie a kurzy, zamerané na zdokonaľovanie sa v operačných technikách, či vyšetrovacích metódach. Ročne sa vyššie spomínaných podujatí a kurzov zúčastní približne 50 oftalmológov.

Hlavnou úlohou Očnej kliniky SZU a UNB, okrem pedagogickej činnosti,  je liečebno – preventívna činnosť. Významnú časť tvorí mikrochirurgia oka, zameraná na operácie sivého zákalu, glaukómu, refrakčné operácie, transplantácie rohovky (perforačné i lamelárne), operácie sietnice a vitreoretinálneho rozhrania, onkologické operácie, operácie očných adnex a ďalšie zákroky.

Dôležitou činnosťou na Očnej klinike SZU a UNB je prednášková a publikačná činnosť. Z Očnej kliniky SZU a UNB a ostatných výučbových základní SZU je každoročne odprednášaných niekoľko desiatok prednášok na domácich, ale i zahraničných kongresoch a je odpublikovaných  viacero publikácií v domácich a zahraničných časopisoch.

Dokumenty /Documents
Review of workplace

Department of ophthalmology of Slovak Medical University (SMU) and University hospital in Bratislava is the leading diagnostic and surgical center for eye diseases that provides complete ambulatory and constitutional ophthalmologic care with a number of specialized procedures. An important part of the activities of the clinic consists of eye microsurgery focused on cataract surgery, glaucoma, refractive surgery, corneal transplantation as well as retinal surgery. The clinic participates in several scientific studies, whether international or national. An important part of the clinic is a scientific and educational component with organization of training events, which are attended by many doctors from Slovakia and abroad. At the Departmentent of Ophthalmology there is also an Eye bank, which serves to supply eye tissues, especially corneas, throughout Slovakia.

The clinicis one of the accredited centers for the implementation of specialized training and examinations of ophthalmology for physicians not only from Slovakia but also from abroad. In the field of eye microsurgery, the Department of ophthalmology of SMU is the only training center in Slovakia and since 2006 it has been practicing the clinical practice and teaching in the field of ophthalmology for students of general and dental medicine at the Slovak Medical University.

Review of tuition

The scientific research, pedagogical, medical, preventive and publishing activities are the main source of the teaching base of the Department of ophthalmology of SMU. A substantial part of the clinic is focused mainly on the introduction of the latest operational procedures and the implementation of clinical studies with presentation of results at domestic and international professional events. An equally important goal is to prepare doctors for a specialization examination in the field of ophthalmology, to grant certification of eye microsurgery, as well as trainers of diploma theses for medical students. Each year, the clinic will host a number of training opportunities on various topics for interested ophthalmologists.

History

The Department of ophthalmology of Medical Faculty of SMU was established in 1955 as part of the Institute for Physicians’ Training in Prague, where it was nationally held. The deputy head of the department for Slovakia was doc. MD. Ľudovít Veselý. Two years later, in 1957 a new Slovak Institute for Physicians’ Training in Trenčín was established, which also included the Department of Ophthalmology, with an institution in Prešov. Later in 1959, the Department moved to Trenčin, where he worked until 1961. In that year he moved to Košice and in 1984, when the Head of the Department became doc. MD. Ladislav Kováčik, CSc. the Department moved to Bratislava as part of the Institute for Education of Doctors and Pharmacists. In 1990 the head of the department became prof. MD. Andrej Černák, DrSc and from February of 2018 the head of the department is doc.MUDr. Petr Kolář PhD.

The Department of ophthalmology has four teaching facilities (Department of ophthalmology of SMU a UH on Antolská street in Bratislava, Department of ophthalmology in Banská Bystrica, Eye Department of Vyšné Hágy, Refractive Center Excimer – Ján Stanislav, Bratislava).

Tasks and aims

The basic role of the clinic is the teaching base with the preparation of doctors for a specialized examination in the field of ophthalmology as well as the preparation of doctors in the certified work of eye microsurgery.

Until 2004, attestation of the first degree in ophthalmology was attended by 600 doctors and attestation of II. degree by more than 300 physicians. Within the framework of the changes in the way of further training of healthcare workers in accordance with the adoption of EU directives, a specialized examination of the specialized ophthalmology department is carried out from May 2004 on the basis of an accredited specialized study program, which since then has been attended by more than 200 physicians from Slovakia and abroad.

Annually, the clinic organizes thematic courses – Current problems in ophthalmology, which is attended by more than hundreds of ophthalmologists from all over Slovakia, furthermore it performs specialization courses for doctors in specialized training prior to a specialized examination in the field of ophthalmology. In addition, we also organize various training events and courses due to improve in various operational techniques or investigative methods. Approximately 50 ophthalmologists take part in these activities yearly.

Apart from pedagogical activities, the main task is the treatment and preventive healthcare activities. An important part of the activity of the clinic consists of eye microsurgery focused on cataract surgery, glaucoma, refractive surgery, corneal transplantation, retinal surgery and many other interventions.

Another not less important part of the clinic is lecturing and publishing, where a large number of lectures are distributed annually at domestic and foreign congresses/events and publications in domestic and foreign journals are published at year basis.