Psychiatrická klinika LF SZU a UNB

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
tel. : +421 2 48 23 4 574

e-mail: forgacova@ru.unb.sk

Odborný garant:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Zástupca prednostu pre ZS

MUDr. Peter Ohrablo

Náhradný kontrolný deň špecializačného štúdia sa koná 31.1.2024, pre všetkých, ktorí si potrebujú nahradiť niektorý KDŠŠ (1.- 5.) Do žiadosti je potrebné napísať, ktorý KDŠŠ sa nahrádza. Kontrolný deň bude prebiehať dištančne (online). Prihláseným lekárom pošleme link.

  • 1/1249 Kontrolný deň v špecializačnom odbore psychiatria v prvom roku prípravy
  • 1/1250 Kontrolný deň v špecializačnom odbore psychiatria v druhom roku prípravy
  • 1/1251 Kontrolný deň v špecializačnom odbore psychiatria v treťom roku prípravy
  • 1/1252 Kontrolný deň v špecializačnom odbore psychiatria v štvrtom roku prípravy
  • 1/1253 Kontrolný deň v špecializačnom odbore psychiatria v piatom roku prípravy

Odborní asistenti pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP

MUDr. Tomáš Rakús

MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku)

Odborná inštruktorka:

Katarína Marušnjik Menderová (0,21 úväzku)

Odborní asistenti pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov

MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

Mgr. Jakub Januška, PhD.

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Kontakt

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29
tel.  + 421 2 48234 299, + 421 2 48234 574

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
tel. +421 336482 111

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.
Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Psychiatria je akreditovaný
Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Gerontopsychiatria je neakreditovaný.
Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Sexuológia – je akreditovaný.
Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti je neakreditovaný.

KONZULTÁCIE

PREGRADUÁLNE VZDELÁVANIE 2021/2022
4.ročník Všeobecné lekárstvo LF SZU:

Školitelia diplomových prác
možnosť dohodnúť tému diplomovej práce so školiteľom

A. Čerňanová, M.D. PhD.
e-mail: cernanova@gmail.com

T. Rakús, M.D.
e-mail: rakus@pnpp.sk

CONSULTATIONS

PREGRADUAL EDUCATION  2021/2022
4th class General Medicine SMU:

Supervisors of diploma theses
possibility to discuss the topics of diploma theses with supervisor

B. Vašečková, M.D., PhD.
e-mail: vaseckova@gmail.com

I. Riečanský, M.D. PhD.
e-mail: igor.riecansky@savba.sk

Upozornenie  pre lekárov v špecializačnom štúdiu. Nie je možné prihlásiť sa súbežne na dve vzdelávacie aktivity, napr. na KDŠS a ŠMŠŠ !!!

UPOZORNENIE
MZ SR schválilo novelu výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované študijné programy s účinnosťou od 1.1. 2020. Uvedenou novelou sa skracuje dĺžka špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačnom odbore psychiatria na 4 roky odbornej prípravy. MZ SR sa opiera o legislatívu EU v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES/ o automatickom uznávaní odborných kvalifikácií.

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v odbore psychiatria bol puplikovaný vo Vestníku MZ SR 67/2019. V nasledujúcom období sa bude akreditovať 4 ročný študijný program. Lekári už zaradení do špecializačného štúdia pokračujú v 5 ročnej príprave podľa aktuálne platného akreditovaného študijného programu.

Pozn.: podľa informácie, ktorú členom SPsS SLS poskytla prezidentka SPsS SLS a hlavná odborníčka MZ pre odbor psychiatria MUDr. L. Izáková, PhD.

NÁCVIK TECHNÍK KOMUNIKÁCIE – UPOZORNENIE!
MZ SR ustanovuje pre špecializačné študijné programy povinnosť absolvovať v priebehu špecializačného štúdia KURZ: NÁCVIK TECHNÍK KOMUNIKÁCIE.
Na kurz sa prihlasuje cez študijné odd. vybavuje p. I. Lukáčová.
Kurz poriada Ústav psychológie SZU.

ŠPECIALIZAČNÉ PRÁCE – UPOZORNENIE!
Špecializačné práce vo finálnej podobe treba po konzultácii so školiteľom priniesť na ŠMŠŠ (školiace miesto), počas ktorého budú verejne odprezentované na klinických seminároch.

Zviazané špecializačné práce treba odovzdať na PK SZU v Bratislave v počte a v termíne ako určuje článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 2016.

Obhajoba špecializačnej práce sa koná v deň špecializačnej skúšky.

Dokumenty

Aktualizované 13.5.2024 (doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.)