Ústav biológie LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

tel.: +421 2 59 370 393, fax: +421 2 59 370 347

RNDr. Katarína Volkovová, PhD.
prednosta ústavu
e-mail: katarina.volkovova@szu.sk

  • Zástupca: Ing. Marta Staruchová, PhD.
  • Sekretariát: Darina Čepcová, tel.: +421 2 59 370 346

Pracovníci pedagogického útvaru

Členovia ústavu :

  • Mgr. Veronika Kunšteková, PhD.
  • RNDr. Magda Barančoková

Pedagogická činnosť

Lekárska fakulta

Štúdium v odbore „Všeobecné lekárstvo” a „Zubné lekárstvo“ (doktorské štúdium), predmet Lekárska biológia (2 semestre v 1. ročníku štúdia).

Na stiahnutie:

Prednášky z biológie: Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo
Laboratórne cvičenia z biológie:

Otázky ku skúške z biológie

Výskumná činnosť

  • Štúdium úlohy výživy a antioxidačnej obrany pri prevencii a patogenéze environmentálnych ochorení.
  • Štúdium úlohy oxidačných poškodení, obranných mechanizmov a reparácie DNA v prevencii voči rakovine, environmentálnym ochoreniam a pri procesoch starnutia.
  • Štúdium úlohy genomickej nestability pri environmentálnom zdraví, starnutí a pri vývoji environmentálnych ochorení. Štúdium stability DNA cytogenetickými, molekulárno-biologickými a biochemickými metódami.
  • Sledovanie faktorov životného prostredia a ich dopad na ľudské zdravie v populačných štúdiách za využitia multidisciplinárneho prístupu a prostriedkov molekulárnej epidemiológie.
  • Sledovanie účinkov expozície jednej látke ako aj kombinované pôsobenie profesionálnych a environmentálnych expozícií a ich dopad na ľudské zdravie.
  • Vývoj, validizácia a štandardizácia nových biomarkerov expozície, efektu a individuálnej vnímavosti a metód na zachytenie včasných rizikových faktorov pre diagnostiku a preventívnu medicínu.

Aktualizované 06.06.2023 (RNDr. Katarína Volkovová, PhD.)