Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

 

Vedúci útvaru LF SZU: Mgr. Jozef Grežďo, PhD

Tel.:   +421 2 3224 9193

Email:  jozef.grezdo@ousa.sk

Garant štúdia: Mgr. Jozef Grežďo, PhD 

 ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM v odbore KLINICKÁ FYZIKA

Lektori teoretickej časti špecializačnej prípravy:
Prof. RNDr. Ján Masarik, DrSc., doc. RNDr. Marek Chmelík,
MUDr. Pavol Lukačko, MUDr. Andrea Ligačová, MUDr. Martin Polakovič, MUDr. Monika Šandorová, MUDr. Miroslava Smreková, MUDr. Monika Švantnerová, MUDr. Jaroslav Veselý,
Mgr. Jozef Grežďo PhD, RNDr. Martin Jasenčák, Mgr. Žaneta Kantová, RNDr. Kristína Kontrišová PhD, RNDr. Soňa Kováčová, CSc., Ing. Anna Križanová PhD, RNDr. Vladimír Vojtek

Lektori praktickej časti špecializačnej prípravy:
Mgr. Jozef Grežďo PhD, RNDr. Martin Jasenčák, Mgr. Žaneta Kantová, RNDr. Kristína Kontrišová PhD, RNDr. Soňa Kováčová, CSc., Ing. Anna Križanová PhD, RNDr. Vladimír Vojtek

Cieľom štúdia fyzikov a príbuzných študijných zameraní v oblasti lekárskej fyziky je získať teoretické a praktické vedomosti, ktoré budú lekárski fyzici uplatňovať pri diagnostických a terapeutických úkonoch, vrátane využívania priemyselných a technických výdobytkov s plnou právnou zodpovednosťou i v oblasti zabezpečenia ochrany pri diagnostických a liečebných výkonoch.

ORGANIZAČNÁ FORMA špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe alebo v inžinierskom študijnom programe v študijných odboroch fyzika, fyzikálne inžinierstvo alebo biomedicínske inžinierstvo neučiteľského smeru. Získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a jednoročnú odbornú zdravotnícku prax.

Špecializačné štúdium z klinickej fyziky trvá minimálne 5 rokov. Má teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť sa skladá z 3 týždňových kurzov, ktoré sa svojim obsahom snažia zahrnúť všetky odporúčané témy podľa uznesenia európskej federácie fyzikov, pracujúcich v medicíne (EFOMP – CORE CURRICULUM FOR MEDICAL PHYSICS FOR MEDICAL PHYSICS EXPERTS ΙN  RADIOTHERAPY 3rd Revise Edition), predovšetkým v rádioterapií, nukleárnej medicíne a rádiodiagnostike.

Raz za rok (počas piatich rokoch špecializačného štúdia) prebieha tzv. kontrolný deň, kedy študent aj aktívnym spôsobom deklaruje svoje nadobudnuté teoretické vedomosti napr. spracovaním konkrétnej témy.

Praktická časť sa skladá z absolvovania povinnej praxe ako na domácou pracovisku, tak aj na ostatných oddeleniach v súlade s osobitným vydaním Vestníka MZ SR z 15.decembra 2022.

Študent si vedie a aktualizuje index odbornosti obsahujúci záznamy z nástupnej praxe, o zaradení do špecializačnej prípravy a o jej priebehu.

Počty výkonov a odborné činnosti sa zapisujú do záznamníka – log booku, pričom počty kontroluje a odobrí vedúci pracovník oddelenia.

Odbornú zdravotnícku prax môže študent absolvovať na rôznych pracoviskách, ktoré vyhovujú podmienkam. 1 mesiac je praxe musí absolvovať na pracovisku definovanom ako vzdelávacie pracovisko SZU (t.j. OUSA alebo VOU) kde sa preveria, prípadne doplnia jeho praktické skúsenosti.

Špecializačná príprava sa ukončí obhájením práce na zadanú tému a špecializačnou skúškou.  Kandidát sa na skúšku prihlási vyplnenou prihláškou, s priloženým indexom odbornosti, záznamníkom zdravotných výkonov a dokladmi o iných aktivitách – pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Kandidát súčasne predloží odporúčanie vedúceho pracovníka zariadenia k vykonaniu špecializačnej skúšky.

Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie:

 • základy anatómie a fyziológie, všeobecné princípy ochrany v medicíne,
 • princípy riadenia záruky kvality, informačné systémy v medicíne,
 • princípy získavania a spracovania obrazov, štatistické metódy,
 • organizácia a manažment,
 • prehľad radiačnej fyziky, prehľad matematických metód v radiačnej fyzike,
 • dozimetria,
 • základy onkológie, princípy a aplikácie klinickej rádiobiologie,
 • zabezpečenie kvality v rádioterapii,
 • externá rádioterapia a brachyterapia,
 • nepresnosti v rádioterapii,
 • zabezpečovanie kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a ostatných zobrazovacích technikách,
 • rádioterapia s otvorenými zdrojmi žiarenia,
 • radiačná ochrana pred ionizujúcim žiarením,
 • vykonávanie onkologického výskumu v rámci nových liečebných a diagnostických techník,
 • zavádzanie nových metód zabezpečovania kvality v zobrazovacích metódach, v rádioterapii a dozimetrii v spolupráci s IAEA (International Atomic Energy Agency), WHO (World Health Organization), ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) a EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics)
 • právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ďalej sa vyžadujú podrobné vedomosti v nasledujúcich oblastiach:

 • základy jadrovej fyziky,
 • prehľad radiačnej fyziky, prehľad matematických metód v radiačnej fyzike,
 • základy onkológie, princípy a aplikácie klinickej rádiobiológie,
 • základy rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny,
 • prístrojová technika v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne,
 • plánovanie liečby, bioštatistika,
 • ochrana pred žiarením,
 • všeobecné princípy ochrany v medicíne
 • kontrola kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne,
 • princípy riadenia záruky kvality, informačné systémy v medicíne,
 • organizácia a manažment rádioterapeutických pracovísk.

Rozsah praktických vedomostí a zručností, potrebných na získanie špecializácie:

 • základy anatómie a fyziológie,
 • princípy získavania a spracovania obrazov, štatistické metódy,
 • fúzia (registrácia) rôznych obrazových modalít,
 • dozimetria ožarovacích prístrojov,
 • dozimetria pacientov,
 • zabezpečenie kvality v rádioterapii v externej rádioterapii, brachyterapii, rádioterapii s otvorenými zdrojmi žiarenia v súlade s odporúčaniami IAEA, ESTRO, AAPM,
 • zabezpečovanie kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a ostatných zobrazovacích technikách v súlade s odporúčaniami IAEA, WHO, ESTRO a EFOMP,
 • radiačná ochrana pre ionizujúce žiarenie, nepresnosti v rádioterapii.

Otázky na záverečnú skúšku sa líšia od “príslušnosti” k materskému pracovisku (RT, NM, RDiag)

Na ilustráciu otázky z piatich okruhov na skúšku pre fyzikov, pracujúcich v rádioterapii:

Okruh 1: Lekársky okruh

Mozgové nádory – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Nádory hlavy a krku – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Pľúca – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Prsník – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Gynekologické malignity – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Rectum, anus, moč. mechúr – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Prostata – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

Zriedka sa vyskytujúce ožarovania: (sarkóm, kožné nádory, veľkoobjemové techniky – CSI, TBI, TBIe) – Výskyt, liečba, techniky RT – predpis dávky, rádiobiológia, definícia cieľových objemov a OR

 

Okruh 2: Diagnostické zariadenia

CT – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

MR – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

PET/PC – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

SPECT – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

USG – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

Mamografia – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

CT-simulátor, konvenčný simulátor – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

Zobrazovacie systémy na ožarovačoch – Princíp, využitie, zabezpečenie kvality

 

Okruh 3: Ožarovacie prístroje v RT

RTG – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

Cobalt – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

Lineárny urýchľovač – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

Urýchľovače ťažkých iónov – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

GammaKnife – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

Tomoterapia, CyberKnife – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

HDR brachyterapia – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

LDR brachyterapia, PI – Popis zdroja IŽ, využitie, výhody/nevýhody, základy QA

 

Okruh 4: Dozimetria

Dozimetria konvenčných zväzkov v ExRT (def. ref. podmienok, definovanie terminológie PDD, TPR, TMR, OF, Scatter Factor – Collimator, Phantom, Total)

TPS / 1 – vstupné dáta, Accep., Comm., algoritmy

TPS / 2 -modifikátory poľa, faktory MLC, QA)

Zariadenia na Patient QA

Zariadenia na Machine QA (výhody, nevýhody)

Periodické kontroly, nezávislé kontroly, audity

Nezávislá kalkulácia

 

Okruh 5: Legislatíva, Radiačná ochrana, Organizácia

Spracovanie dát, ochrana dát v zdravotníctve – (nemocničné systémy, druhy dát, prístupy, spracovanie dát, výmena informácii…)

Povinnosti pracoviska s IŽ – (postup pri schvaľovaní, činnosti a rušení pracoviska s IŹ)

Radiačná ochrana – (monitorovanie pracoviska, pracovníkov, optimalizácia)

Neplánované lekárske ožiarenie – (druhy, postupy pri NPO, príklady)

Organizácia a management v RT – (odporúčania, štandardné postupy, neštandardné postupy, etické odôvodnenie, zodpovednosť)

Spracovanie a výmena obrazových informácií – (PACS, .. DICOM protokol, medzi nemocničná výmena informácii…)

 

Základná teoretická literatúra pre vzdelávanie:

Radiation Oncology Physics – A Handbook for Teachers and Students (Pub1196) – 2005

Nuclear Medicine Physics – A Handbook for Teachers and Students (Pub1617) – 2014

Diagnostic Radiology Physics – A Handbook for Teachers and Students (Pub1594) -2014