Ústav patologickej fyziológie LF SZU

Pavilón Lekárskych Vied SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
(areál Slovenskej Akadémie Vied, Patrónka)

MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
vedúci ústavu
tel.: +421 2 322 95 244
e-mail: miroslav.vlcek@szu.sk

Ústav zastrešuje pregraduálnu výučbu v predmete Patologická fyziológia pre študentov lekárskej fakulty SZU (v slovenskom a anglickom jazyku) a fakulty verejného zdravotníctva SZU. Cieľom tohto predklinického predmetu je pochopenie procesov prebiehajúcich v organizme počas choroby, pričom úzko nadväzuje na vedomosti z fyziológie. Získané vedomosti sú predpokladom pre ďalšie štúdium medicíny a porozumenie používaným terapeutickým postupom v lekárskej praxi.

Pracovníci pedagogického útvaru

Docenti:

 • doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
  tel.: +421 2 322 95 245
 • doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
  tel.: +421 2 322 95 243

 

Odborní asistenti:

 • Mgr. Zuzana Bačová, PhD.
  tel.: +421 2 322 95 231

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Miesto výučby: Pavilón Lekárskych Vied SAV

Osnova predmetu:

 • Apoptóza, nekróza, osmóza a regulácia bunkového objemu, Poruchy elektrolytov, Acidobázická homeostáza a jej poruchy
 • Genetické zmeny zodpovedné za malígnu transformáciu, onkogény, dedičnosť nádorových ochorení, Karcinogenéza chemická, fyzikálna a vírusová
 • Imunodeficiencie, Hypersenzitivita, Autoimunita, Sepsa
 • Poruchy metabolizmu aminokyselín a sacharidov, Poruchy metabolizmu lipidov, pyrimidínov a purínov, Obezita, Podvýživa, anorexia, hypovitaminózy
 • Poruchy hypotalamo-hypofýzového systému, Patofyziológia kôry nadobličiek, Patofyziológia drene nadobličiek, Štítna žľaza, Diabetes mellitus, Metabolický syndróm, Endokrinné poruchy ovárií a testes
 • Zloženie krvi, Hematopoéza, Riadenie krvotvorby, Anémie pri nedostatku železa, Megaloblastické anémie, Anémie pri chronických ochoreniach, Hemolytické anémie, hemolytická choroba novorodencov, Poruchy leukocytov, Krvácavé stavy, Hyperkoagulačné stavy, diseminovaná intravaskulárna koagulácia
 • Akútne zlyhanie obličiek, Chronická obličková choroba, Glomerulopatie s nefritickým syndrómom, Glomerulopatie s nefrotickým syndrómom, Akútna a chronická intersticiálna nefritída, Glomerulonefritídy, Nefropatie, Infekcie močového systému , Nefrolitiáza, Nádorové ochorenia obličiek, močových ciest a močového mechúra
 • Stres (mechanizmy, adaptácia a maladaptácia), Starnutie, Ochorenia kostí a kĺbov, Patofyziológia gravidity a šestonedelia
 • Základy respirácie, hypoxia, Poruchy ventilácie pľúc, poruchy difúzie plynov, poruchy perfúzie pľúc, Zápal pľúc, Edém pľúc, Chronická obštrukčná choroba pľúc, Asthma bronchiale, Respiračná insuficiencia
 • Intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, hydrocefalus, Intrakraniálne krvácanie, Náhla cievna mozgová príhoda, Infekcie nervového systému, Epilepsia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Sclerosis multiplex, Lézie motorických funkcií (trauma miechy, ALS, Myasthenia gravis), Patofyziológia zmyslových orgánov
 • Ochorenia pažeráka, Ochorenia žalúdku, Ochorenia pankreasu, Ochorenia žlčníka a žlčových ciest, Ochorenia tenkého čreva, Ochorenia hrubého čreva, Ikterus, cholestáza, portálna hypertenzia, Poškodenie pečene liekmi, Alkoholová choroba pečene, Nealkoholová choroba pečene, Hepatitídy , Cirhóza pečene a jej komplikácie
 • Kardiovaskulárne rizikové faktory, určenie KVS rizika, Regulácia činnosti srdca, regulácia tlaku krvi , Arteriálna hypertenzia, Kardiomyopatie , Poruchy rytmu srdca , Chlopňové chyby srdca, Vrodené srdcové chyby, Zápalové ochorenia srdca, Náhla srdcová smrť , Šok, Zlyhanie srdca, Ateroskleróza, Koronárna choroba srdca, Angína pektoris, Infarkt myokardu , Pľúcna hypertenzia, embolizácia a. pulmonalis, Ochorenia venózneho systému

Podmienky absolvovania:

 • 75 %-ná účasť na prednáškach
 • 100 %-ná účasť na praktickej výučbe
 • Absolvovanie zápočtových testov (minimálna hranica úspešnosti  70%)
 • Ústna skúška

Učebná literatúra:

 • Patologická fyziológia. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Bratislava 2010.
 • Patologická fyziológia tráviaceho traktu a endokrinného systému. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Bratislava 2010.
 • Styk J.: Stručná patofyziológia kardiovaskulárneho systému
 • Penesová A. a Rádiková Ž.: Patologická fyziológia uropoetického traktu. SZU Bratislava 2020.
 • Mravec B.: Nervový systém: patofyziológia. SAP. Bratislava 2013.
 • Hulín I. a spol. Patofyziológia, SAP. Bratislava 2009.
 • S.J.McPhee, G.D. Hammer: Pathophysiology of Disease, McGraw Hill Medical Books 2014
 • Silbernagl S. a Lang F.: Atlas patofyziologie, GRADA 2012
 • Rokyta R. a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie, GRADA 2015