Ústav súdneho lekárstva LF SZU

Súdnolekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Antolská 11, Bratislava

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM
vedúci útvaru
Adriana Vargová
odborná referentka

Tel.: +421 2 20856675
e-mail: adriana.vargova@udzs-sk.sk

Garant štúdia: prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

Subkatedra súdneho lekárstva bola vytvorená v roku 1957 v rámci Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Pracovisko sa stalo školiacou bázou prípravy lekárov a iných vysokoškolákov pre špecializáciu v súdnom lekárstve a toxikológii. Subkatedru viedol od začiatku prof. MUDr. Milan Kokavec, DrSc. až do roku 1993. V rokoch 1993 – 2011 viedla pracovisko doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc. V roku 2009 sa súdne lekárstvo stalo základným odborom špecializačného štúdia. Zásluhou doc. Bauerovej sa pracovisko v roku 2010 stalo Katedrou súdneho lekárstva a v tom istom roku začalo vykonávať aj pregraduálnu výučbu súdneho lekárstva. V roku 2011 sa pracovisko stalo Ústavom súdneho lekárstva a prednostom bol menovaný prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM, ktorého zásluhou sa v roku 2012 súdne lekárstvo stalo akreditovaným odborom špecializačného štúdia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Po dobu existencie pracoviska špecializáciu získalo 92 súdnych lekárov a 15 toxikológov.

Pracovníci pedagogického útvaru

Odborní asistenti:

 • MUDr. Roman Kuruc, PhD. – zástupca prednostu
 • MUDr. Andrea Szórádová

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM:

Náplň prednášok:

5.ročník všeobecné lekárstvo

Miesto konania: Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, Bratislava

(podľa aktuálneho rozvrhu pre daný semester)

Súdne lekárstvo – história, koncepcia a organizácia činnosti odboru. Smrť a proces umierania. Vonkajšie príčiny smrti. Zisťovanie smrti (v teréne, v nemocnici). Smrť mozgu. Vitálne reakcie ľudského organizmu. Určovanie času smrti. Skoré posmrtné zmeny. Neskoré posmrtné zmeny. Mŕtvolná fauna. Exhumácia. Náhle úmrtia v detskom veku. Náhle úmrtia v dospelom veku. Účinky mechanického násilia, mechanizmy vzniku poranení. Poranenia tupým predmetom. Krvné podliatiny. Odreniny kože. Tržné a tržnozmliaždené rany, zlomeniny kostí. Poranenia chrupom. Poranenia ostrým predmetom. Rezné, bodné a sečné rany. Strelná rana účinkom projektilu. Strelná rana účinkom brokov. Účinok explózie. Poranenia jednotlivých častí tela. Účinok elektrického prúdu. Účinok blesku. Účinok vysokej teploty na ľudský organizmus. Účinok nízkej teploty na ľudský organizmus. Účinok zvýšeného a zníženého atmosférického tlaku na ľudský organizmus. Pojem jedu. Pojem otravy. Farmakokinetika toxických látok v organizme. Prehliadka na mieste nálezu mŕtveho tela pri podozrení na otravu. Odber a zasielanie materiálu na toxikologicko-chemické vyšetrenie od živých a mŕtvych. Diagnostika smrteľných otráv. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Opilstvo. Nedovolená výroba a držba omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a ich prekurzorov. Šírenie toxikománie. Súdno-lekársky význam toxikománií. Mechanická asfyxia. Rozdelenie. Všeobecné známky dusenia. Udusenie obesením. Udusenie zaškrtením. Udusenie zahrdúsením. Udusenie z upchatia dýchacích otvorov. Udusenie z upchatia dýchacích ciest. Udusenie z imobilizácie hrudníka. Polohová asfyxia. Udusenie v malom priestore a v nedýchateľnej atmosfére.  Utopenie. Smrť vo vode. Transplantácia orgánov a tkanív. Neoprávnené odoberanie tkanív a orgánov zo živých a mŕtvych. Simulácia, disimulácia, agravácia. Sebapoškodzovanie. Právne minimum.

Náplň stáží:

5.ročník všeobecné lekárstvo

Miesto konania: Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Antolská 11, Bratislava

Čas konania: 08.30 – 13.00 hod.

(podľa aktuálneho rozvrhu pre daný semester)

1. téma:

Úvod, poučenie o mlčanlivosti. Povinnosti prehliadajúceho lekára, postup pri úmrtí, ustanovenia zo zákona 576 a  581/2004, 300 a 301/2005 a 131/2010 Z. z. Prehliadka mŕtveho tela, prehliadka miesta nálezu mŕtveho tela. Stanovenie času a príčiny smrti. List o prehliadke mŕtveho. Správa z prehliadky mŕtveho tela (pre pitvajúceho lekára). Druhy a výkon pitvy. Doplňujúce laboratórne vyšetrenia. Diagnostický záver. Postavenie pitvy v súčasnej medicíne. Poranenia pri dopravných nehodách. Poranenia pri pádoch.

2. téma:

Súdnolekárska serológia. Vyšetrovanie biologických materiálov serologickými metódami. Určovanie skupinovej príslušnosti krvi. Základy súdnolekárskej genetiky. Zisťovanie otcovstva. Etanol – vlastnosti, farmakokinetika a metabolizmus etanolu v organizme, účinky na ľudský organizmus. Zásady odberu biologického materiálu na vyšetrenie. Základné metódy stanovenia koncentrácie vo vydychovanom vzduchu a v krvi. Interpretácia výsledkov a posudzovanie ovplyvnenia, spätné prepočty. Akútna intoxikácia a chronické poškodenie organizmu.

3. téma:

Základy forenznej antropológie. Zásady identifikácie osôb. Hromadné nešťastia. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (znásilnenie, sexuálne násilie, pohlavné zneužívanie, súlož medzi príbuznými). Týranie blízkej a zverenej osoby (spôsoby, posudzovanie). Trestné činy proti životu (vražda, vražda novorodeného dieťaťa matkou, nedovolené prerušenie tehotenstva, účasť na samovražde). Prehliadka tela páchateľa. Prehliadka tela poškodeného.

Náplň prednášok: 

6.ročník zubné lekárstvo

Miesto konania: Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, Bratislava

(podľa aktuálneho rozvrhu pre daný semester)

Súdne lekárstvo – história, koncepcia a organizácia činnosti odboru. Smrť a proces umierania. Určovanie času smrti. Skoré a neskoré posmrtné zmeny. Postup pri úmrtí. Druhy a výkon pitiev. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Súdnolekárska traumatológia. Účinok elektrického prúdu a blesku. Účinok vysokej a nízkej teploty na ľudský organizmus. Účinok zvýšeného a zníženého atmosférického tlaku na ľudský organizmus. Súdnolekárska toxikológia. Mechanická asfyxia. Vybrané legislatívne normy.

Náplň stáží:

6. ročník zubné lekárstvo

Miesto konania: Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Antolská 11 Bratislava

Čas konania: 8.30 – 13.20 hod.

(podľa aktuálneho rozvrhu pre daný semester)

Téma 1:

Úvod, poučenie o zásadách bezpečnosti, správania sa pri výučbe a mlčanlivosti. Povinnosti prehliadajúceho lekára, postup pri úmrtí, ustanovenia zo zákona 576 a 581/2004 Z. z. Stanovenie času a príčiny smrti. List o prehliadke mŕtveho. Druhy a výkon pitvy. Doplňujúce laboratórne vyšetrenia. Diagnostický záver. Postavenie pitvy v súčasnej medicíne. Súdnolekárska traumatológia. Poranenia orofaciálnej oblasti. Laboratórne vyšetrovacie metódy.

Téma 2:

Základy forenznej toxikológie a alkohológie. Najčastejšie otravy v súdnolekárskej praxi. Zásady identifikácie osôb. Hromadné nešťastia. Poranenia pri dopravných nehodách. Poranenia pri pádoch. Forenzné aspekty vedenia zdravotnej dokumentácie. Lekár ako svedok. Lekár ako znalec. Trestné činy proti zdraviu. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti. Týranie blízkej a zverenej osoby. Trestné činy proti životu. Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia (Zákon 437/2004 Z.). Prehliadka tela páchateľa. Prehliadka tela poškodeného.

Otázky ku skúške pre všeobecné a zubné lekárstvo:

(Otázky sú rozdelené do troch skupín, študent si zvolí jednu otázku z každej skupiny) 

 1. Súdne lekárstvo – koncepcia a organizácia činnosti odboru.
 2. Postup pri úmrtí. Úloha lekára pri prehliadke mŕtveho na mieste nálezu. List o prehliadke mŕtveho. Správa pre pitvajúceho lekára.
 3. Druhy a výkon pitvy. Doplňujúce laboratórne vyšetrenia. Diagnostický záver. Postavenie pitvy v súčasnej medicíne.
 4. Trestné činy proti zdraviu (ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví, ruvačka, ohrozovanie pohlavnou chorobou).
 5. Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.
 6. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (znásilnenie, sexuálne násilie, pohlavné zneužívanie, súlož medzi príbuznými).
 7. Týranie blízkej a zverenej osoby (spôsoby, posudzovanie).
 8. Trestné činy proti životu (vražda, vražda novorodeného dieťaťa matkou, nedovolené prerušenie tehotenstva, účasť na samovražde).
 9. Prehliadka tela páchateľa. Prehliadka tela poškodeného.
 10. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Opilstvo.
 11. Nedovolená výroba a držba omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a ich prekurzorov. Šírenie toxikománie. Súdno-lekársky význam toxikománií.
 12. Lekár ako svedok. Krivá výpoveď.
 13. Lekár ako znalec. Znalecký posudok. Nepravdivý znalecký posudok.
 14. Transplantácia orgánov a tkanív. Neoprávnené odoberanie tkanív a orgánov zo živých a mŕtvych.
 15. Simulácia, disimulácia, agravácia. Sebapoškodzovanie.
 16. Smrť a proces umierania. Vonkajšie príčiny smrti.
 17. Zisťovanie smrti (v teréne, v nemocnici). Smrť mozgu.
 18. Určovanie času smrti.
 19. Skoré posmrtné zmeny.
 20. Neskoré posmrtné zmeny. Mŕtvolná fauna. Exhumácia.
 21. Vitálne reakcie ľudského organizmu.
 22. Zásady identifikácie osôb a ľudských pozostatkov v súdnom lekárstve.
 23. Základy forenznej antropológie.
 24. Súdnolekárske aspekty hromadných nešťastí.
 25. Náhle úmrtia v detskom veku.
 26. Náhle úmrtia v dospelom veku.
 27. Poranenia tupým predmetom. Krvné podliatiny. Odreniny kože.
 28. Poranenia tupým predmetom. Tržné a tržnozmliaždené rany, zlomeniny. Poranenia chrupom.
 29. Poranenia ostrým predmetom. Rezné, bodné a sečné rany.
 30. Strelná rana účinkom projektilu.
 31. Strelná rana účinkom brokov. Účinok explózie.
 32. Poranenia hlavy a mozgu (epi-, subdurálny hematóm, komócia, kontúzia mozgu, úrazové krvácanie do mozgu).
 33. Zlomeniny lebečnej klenby.
 34. Zlomeniny lebečnej spodiny.
 35. Účinok zvýšeného a zníženého atmosférického tlaku na ľudský organizmus.
 36. Hladovanie a nedostatočný príjem tekutín.
 37. Mechanická asfyxia. Rozdelenie. Všeobecné známky dusenia.
 38. Udusenie obesením. Udusenie zaškrtením. Udusenie zahrdúsením.
 39. Udusenie z upchatia dýchacích otvorov. Udusenie z upchatia dýchacích ciest.
 40. Udusenie z imobilizácie hrudníka. Polohová asfyxia. Udusenie v malom priestore a v nedýchateľnej atmosfére.
 41. Smrť vo vode.
 42. Účinok elektrického prúdu. Účinok blesku.
 43. Účinok vysokej teploty na ľudský organizmus.
 44. Účinok nízkej teploty na ľudský organizmus.
 45. Pád na rovine. Pád z výšky.
 46. Poranenia chodcov v cestnej premávke.
 47. Poranenia vodiča a cestujúcich v osobnom motorovom vozidle, motocyklistov a cyklistov.
 48. Poranenia pri úrazoch na železnici.
 49. Pojem jedu. Pojem otravy.
 50. Farmakokinetika toxických látok v organizme.
 51. Odber a zasielanie materiálu na toxikologicko-chemické vyšetrenie od živých a mŕtvych.
 52. Diagnostika smrteľných otráv.
 53. Otrava metanolom a etanolom.
 54. Otrava opiátmi a opioidmi. Otrava barbiturátmi.
 55. Otrava psychostimulanciami a kokaínom. Úmrtie po lokálnych anestetikách.
 56. Otrava kanabinoidmi, halucinogénmi a solvenciami.
 57. Otrava psychofarmakami.
 58. Otrava organofosfátmi.
 59. Otrava oxidom uhoľnatým, kyanovodíkom, sírovodíkom. Úmrtie v prostredí oxidu uhličitého.
 60. Otrava potravinami, hubami a rastlinnými alkaloidmi.
 61. Zisťovanie koncentrácie a posudzovanie ovplyvnenia etanolom.
 62. Vyšetrovanie biologických materiálov sérologickými metódami (určovanie skupinovej príslušnosti krvi atď.).
 63. Zisťovanie otcovstva.

Odporúčaná literatúra:

 • Šidlo, J.: Súdne lekárstvo: súdnolekárska tanatológia, súdnolekárska traumatológia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020
 • Šidlo, J.: Súdne lekárstvo: pitva. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020
 • Šidlo, J.: Súdne lekárstvo: prehliadka mŕtveho tela na mieste úmrtia / nálezu. Súdnolekárska identifikácia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020
 • Kuruc, R.: Laboratórne vyšetrovacie metódy v súdnom lekárstve. Univerzita Komenského, Bratislava, 2022
 • Kuruc, R.: Zobrazovacie a špeciálne vyšetrenia v súdnom lekárstve. Univerzita Komenského, Bratislava, 2022
 • Hirt, M. et al.: Soudní lékařství I. díl, Grada, Praha, 2015
 • Hirt, M. et al.: Soudní lékařství II. díl, Grada, Praha, 2016

General medicine – lectures

5th year

Place: Faculty of Medicine SMU, Limbová 12, Bratislava

(according to the current schedule for the given semester)

Forensic medicine –  introduction, content of the subject, its importance and role in medicine and society. Historical development of forensic medicine. Death and post-mortem changes – introduction. Category and the manner of death. Certain and uncertain signs of death. Forensic traumatology – mechanic injury – introduction – wounding, injury and trauma. Blunt object trauma, sharp object trauma, firearm injuries, bite marks. Mechanical asphyxia – suffocation – introduction. General signs of asphyxia, types of asphyxia. Forensic pathology – introduction – forensic histopathology, sudden and unexpected death in adult, infants and children – introduction. Physical effects – introduction – injury due to heat, cold, electricity, lightning and changes in atmospheric pressure. Forensic toxicology – introduction. The concept of poison and intoxication.

 

General medicine – interships

5th year

Place: Department of Forensic Medicine Health Care Surveillance Authority,

Antolská 11, Bratislava

Time: 8:30 AM – 1:00 PM

(according to the current schedule for the given semester)

 

Topic No. 1:

Introduction, organizing instructions. The nature and definition of death. Category and the manner of death. Early post-mortem changes. Late post-mortem changes. Estimating the time of the death; possibilities, accuracy. Evaluation of morphologic findings. Diagnostic conclusion. Autopsy report. Death certificate. The death scene. Basics of identification – living persons, cadavers. Blunt instruments alterations. Sharp instruments alterations. Gunshot and shotgun injuries. Bite injury.

 

Topic No. 2:

Mechanical asphyxia – types, causes, diagnosis on cadaver. Drug dependencies. Ethanol and methanol intoxication. Medical drug abuse, misuse in medical praxis. Electric injuries (industrial, atmospheric electricity). Death of the new-born, definition, causes, SIDS. Sudden death in adults and in children.

 

Topic No. 3:

Skull fractures – cranial roof. Epidural, subdural hematoma. Injuries caused by high temperature. Injuries caused by low temperature. Traffic accident injuries – single trace vehicle. Traffic accidents injuries – double trace vehicles. Injuries in railway, air traffic. Fall from the height biomechanics, types of the injuries. The criminal abortion, causes of the death. Medico-legal sexology – the rape, sexual deviations.

 

Exam questions

(The student chooses a predetermined pair of questions)

 

 • Gunshot wounds – single projectile.
 • Gunshot wounds – shotgun pellets injury due the explosion.
 • Blunt instruments alteration – abrasion, contusion, laceration.
 • Bite injuries.
 • Skull fractures – cranial roof.
 • General rules for obtaining and investigation of biological traces (living persons, cadavers).
 • Sharp instruments alterations – incised, stab, hacking wounds.
 • Death of the new-born, definition, causes, SIDS.
 • Early post mortem changes.
 • Late post mortem changes.
 • Electric injuries (industrial, atmospheric electricity).
 • Traffic accidents injuries – double trace vehicles.
 • Injuries caused by high temperature.
 • Suffocation due the external occlusion of the airways, due the thoracic restriction.
 • Sudden death in adults and in children.
 • Injuries caused by low temperature.
 • Suffocation by hanging, strangulation by ligature, throttling (manual strangulation).
 • Drowning, near drowning, death in water.
 • Epidural, subdural hematoma.
 • The criminal abortion, causes of the death.
 • Examination of the biological traces (except blood stains).
 • The victim’s body investigation – principles, documentation.
 • Injuries caused by changed atmospheric air pressure.
 • Alcohol intoxication – principles, investigation of blood ethanol.
 • Estimating the time of the death — possibilities, accuracy.
 • Drug dependence – amphetamines, cath.
 • Mechanical asphyxia – types, causes, diagnosis on cadaver.
 • The offender’s body investigation – principles, documentation.
 • Entering of the drug to the living organism, its biotransformation.
 • Basics of identification – living persons, cadavers.
 • Traffic accident injuries – single trace vehicle.
 • Medical drug abuse, misuse in medical praxis.
 • Drug dependencies – the general medicolegal importance.
 • Drug dependencies – central depressants, cocaine.
 • Drug dependencies – opiates, cannabis.
 • Drug dependencies – hallucinogens, solvents.
 • Vital reactions (general, local).
 • Injuries in railway, air traffic.
 • Methanol, ethanol intoxication.
 • Cyanide poisoning, poisoning by pesticides and herbicides.
 • Fall from the height biomechanics, types of the injuries.
 • Chemical injuries – acids, alkali. Intoxication by mercury. Carbon monoxide poisoning.
 • Intoxication by mushrooms and defective meals.
 • Medicolegal sexology – the rape, sexual deviations.
 • Examination of the blood stains.

 

Recommended literature:

 • Simpson’s Forensic Medicine 14th ed. Jason Payne – James, Richard Jones, CRC Press Taylor & Francis, London, 2020

ĎALŠIE VZDELÁVANIE:

Vzdelávacie akcie podľa aktuálneho programu ďalšieho vzdelávania Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre príslušný školský rok.

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

 

 1. Charakteristika špecializačného odboru

 Súdne lekárstvo je samostatný medicínsky špecializačný odbor, ktorý je úzko naviazaný na medicínsky špecializačný odbor patologická anatómia.  Náplňou súdneho lekárstva je  zisťovať a posudzovať účinky násilia  na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovať príčiny smrti pri násilných úmrtiach a stavoch po násilí a v prípadoch náhlych a neočakávaných úmrtí.

 2. Dĺžka špecializačného štúdia

 Špecializačné štúdium trvá minimálne 5 rokov.

3. Požiadavky na zaradenie do špecializačného štúdia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

 4. Obsah a rozsah špecializačného štúdia

 A. Teoretické vedomosti

 •  súdnolekárska histopatológia, orientácia v mikroskopických technikách (prechádzajúce svetlo, polarizačná mikroskopia, stereomikroskopia, transmisná a rastrovacia elektrónová mikroskopia   a iné), znalosť základných a  špeciálnych tinkčných metód vo forenznej histopatológii, všeobecná histochémia, imunohistochémia s osobitným zameraním na diagnostiku vitálnych reakcií, šoku, asfyxie, strelných poranení, diagnostiku poranení CNS, dátovanie poranení a diagnostiku včasných  ischemických zmien myokardu, základy forenznej trichológie, mykológie, entomológie,
 • základy súdnolekárskej sérohematológie a genetiky (zisťovanie identity metódou DNA),
 • základy súdnolekárskej alkohológie; posudzovanie ovplyvnenia alkoholom,
 • súdnolekárska tanatológia, určovanie doby smrti, diagnostika náhlych a neočakávaných úmrtí,
 • súdnolekárska traumatológia, poranenia tupými  a ostrými predmetmi, strelné poranenia,
 • mechanická asfyxia, udusenia,
 • fyzikálne príčiny poškodenia organizmu,
 • osobitné mechanizmy poranení pri dopravných nehodách, fyzickom napadnutí, pádoch na rovine  a z výšky, poranení spôsobených  zvieratami,
 • identifikácia násilia páchaného na deťoch, ženách, mužoch a senioroch vo všetkých jeho formách, vrátane sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi,
 • základy toxikológie a súdnej chémie so zvláštnym zameraním na ilegálne drogy, psychofarmaká a iné toxikologicky významné látky (etylénglykol, pesticídy, CO), na cestnú premávku a priemyslové otravy a na interpretáciu toxikologických nálezov,
 • forenzné aspekty porušenia pohlavnej nedotknuteľnosti (znásilnenie, pohlavné zneužívanie); tehotenstvo, potrat a pôrod zo súdnolekárskeho hľadiska,
 • medicínske právo všeobecne, orientácia v platnej zdravotníckej legislatíve, základy trestného práva hmotného (trestné činy proti životu a zdraviu); základy trestného práva procesného, organizácia  súdov a prokuratúr, prejednávanie  veci pred súdom; znalecká činnosť v súdnom lekárstve,
 • etika v súdnom lekárstve, v znaleckej činnosti.
 • nové trendy – zobrazovacie metódy v súdnom lekárstve.

  A1. Všeobecné teoretické vedomosti

 • zdravotnícka legislatíva,
 • zdravotnícka etika,
 • systém verejného zdravotného poistenia,
 • práva pacienta, vrátane práv osôb so zdravotným postihnutím.

 

 B. Praktické zručnosti

 • zvládnutie pitevnej techniky a výkonu pitiev pri násilných   úmrtiach, stavoch po násilí, podozreniach na násilie vrátane úmrtí v súvislosti s diagnostickými    a liečebnými výkonmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri náhlych a neočakávaných    úmrtiach v zdravotníckych zariadeniach  aj mimo nich,
 • zvládnutie osobitných pitevných techník pri všetkých štádiách posmrtného rozkladu tela až po kostrové ostatky, uhorené (zuhoľnatené), resp. rozčlenené ľudské telá; postupy pri exhumácii,
 • postupy pri identifikácii osôb nezistenej totožnosti, kostrových zvyškov a ľudských ostatkov, spolupráca s forenzným zubným lekárom, antropologická analýza zvyškov ľudskej kostry; identifikácia osôb podľa stôp biologického materiálu,
 • metodika a techniky náležitého odberu biologického a iného materiálu na doplňujúce laboratórne vyšetrenia  a kriminalisticko-expertízne skúmanie,
 • komplexná dokumentácia pitvy (zápisnica z pitvy, fotodokumentácia vrátane digitálnej dokumentácie, videodokumentácia a rtg. dokumentácia),
 • komplexné vyhodnocovanie histopatologických a iných laboratórnych nálezov a poskytovanie odborných  podkladov pre hodnotenie predlekárskej a lekárskej prvej pomoci, ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti,
 • spolupráca s hraničnými odbormi kriminalistiky a expertíznych činností (biomechanika poranení všeobecne, dopravné inžinierstvo, balistika vrátane expertízy výbušnín, biológia, botanika, mykológia a entomológia), antropológia a porovnávacia anatómia, porovnávacia trichológia, trasológia, daktyloskopia a iné),
 • metodika organizácie a zabezpečovania súdnolekárskych úkonov v prípadoch hromadných úmrtí (hromadné dopravné nehody, epidémie, prírodné katastrofy, terorizmus),
 • prehliadky a posudzovanie živých osôb pri hodnotení úrazov a ich následkov, zisťovanie stôp  násilia pri trestných činoch proti životu a zdraviu, pri ovplyvnení alkoholom, omamnými a psychotropnými látkami,
 • hodnotenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníctve, lekárska chyba, lekársky omyl, znalecké hodnotenie skutku.

Zdravotný výkon

Počet

Asistencia Samostatne
pitvy  v prípadoch nenásilných úmrtí, vrátane vyhod-notenia laboratórnych vyšetrení a epikritického vyhodnotenia prípadu

150

pitvy v prípadoch násilných úmrtí, vrátane vyhod-notenia laboratórnych vyšetrení a epikritického vyhodnotenia prípadu

150

vyhodnotenie nekroptických a  vybraných histopato-logických preparátov z kompletného  spektra súdno-lekárskej histopatológie

2000

vyšetrenie živého poškodeného a spracovanie záverov s forenzným hodnotením

3

výjazd s orgánmi Policajného zboru  na miesto činu

alebo samostatne vykonané prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotnícke zariadenia

5

 

50

účasť na súdnych pojednávaniach v sprievode kvalifikovaného znalca

5

prednesenie  súdnolekárskych kazuistík na odborných fórach

5

zobrazovacie vyšetrenia (RTG, CT)

5

Rozsah povinnej odbornej zdravotníckej praxe

Pracovisko

Dĺžka

(v mesiacoch, prípadne týždňoch)

SLaPA pracoviská ÚDZS, z toho

60 mesiacov

pracoviská výučbového zariadenia

(SLP ÚDZS Bratislava)

3 mesiace

 C. Nácvik techník komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
 2. verbálna a neverbálna komunikácia,
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, ľudí bez domova, utečencov, migrantov a iných zraniteľných skupín, s ohľadom na ich špecifické potreby v komunikácii.

 

 5. Ukončenie špecializačného štúdia

 • Špecializačné štúdium sa ukončí praktickou a teoretickou špecializačnou skúškou pred skúšobnou komisiou.

 

 6. Výstupné praktické zručnosti po absolvovaní špecializačného štúdia

 • terminologická odbornosť vo vyjadrovaní sa
 • schopnosť diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky
 • schopnosť indikovať doplňujúce laboratórne vyšetrenia
 • schopnosť klinicko-súdnolekárskej komunikácie
 • práca s odbornou literatúrou v rámci riešenia zložitých diagnostických prípadov
 • znalosť harmonogramu práce laboratórií

 

Odporúčaná literatúra:

 • Payne – James, J., Jones, R.: Simpson’s Forensic Medicine 14th ed., CRC Press Taylor & Francis, London, 2020
 • Brinkmann, B., Madea, B.: Handbuch gerichtliche Medizin, Band 1, Springer, 2003
 • Madea, B., Brinkmann, B.: Handbuch gerichtliche Medizin, Band 2, Springer, 2003
 • Kokavec, M. et al.: Príručka súdneho lekárstva, Osveta, Martin, 1972
 • Kokavec, M. et al.: Súdne lekárstvo. Osveta/Avicenum, 1987
 • Hájek, S., Štefan, J.: Příčiny, mechanizmus a hodnocení poranení v lékařské praxi, Grada – Avicenum, Praha, 1996
 • Štefan, J., Mach, J.: Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi, Grada – Avicenum, Praha, 2005
 • Vorel, F. et al.: Soudní lékařství, Grada, Praha, 1999
 • Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie, Galén, Praha, 2004
 • Tesař, J.: Soudní lékařství, 3. vydání, Avicenum, Praha, 1985
 • Tóth, K. et al.: Právo a zdravotníctvo, Herba, Bratislava, 2008
 • Straka, Ľ. et al.: Súdnolekárska alkohológia, Osveta, Martin, 2011
 • Hirt, M. et al.: Tupá poranení v soudním lékařství, Grada, Praha, 2011
 • Straka, Ľ. et al.: Kompendium súdnolekárskej toxikológie, Osveta, Martin, 2012
 • Štefan, J. et al.: Soudní lékařství a jeho moderní trendy, Grada, Praha, 2012
 • Hirt, M. et al.: Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství, Grada, Praha, 2012
 • Hirt, M. et al.: Soudní lékařství I. díl, Grada, Praha, 2015
 • Hirt, M. et al.: Soudní lékařství II. díl, Grada, Praha, 2016
 • Zbierka zákonov SR, www.zbierka.sk
 • Zámečník, J. (ed.) a kol.: Patologie 1 – 3, Prager, Praha, 2019
 • Šidlo, J.: Súdne lekárstvo: súdnolekárska tanatológia, súdnolekárska traumatológia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020
 • Šidlo, J.: Súdne lekárstvo: pitva. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020
 • Šidlo, J.: Súdne lekárstvo: prehliadka mŕtveho tela. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020
 • Šidlo, J.: Súdnolekárske aspekty užívania/zneužívania psychoaktívnych látok. Univerzita Komenského, Bratislava, 2020

Aktualizované 11.06.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)