Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU

Limbová 12, Bratislava 833 03

doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
prednosta

tel.: +421 2 59 370 279, e-mail: branislav.delej@szu.sk

Ústav telovýchovného lekárstva ako útvar LF SZU zabezpečuje pregraduálnu výučbu na troch fakultách SZU:
 • LF SZU – v prvom, druhom a štvrtom roku štúdia v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (v dennej forme)
 • FVZ SZU – v prvom a druhom roku štúdia v dennej aj externej forme
 • FOaZOŠ SZU – v prvom a druhom roku štúdia v programoch Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť v bakalárskom aj magisterskom stupni (v dennej aj externej forme)

Kontakt:
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.
tel.: +421 2 59 370 279
e-mail: veronika.tirpakova@szu.sk

Členovia ústavu telovýchovného lekárstva LF SZU:

 • PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. odborná asistentka, vedúca predmetu
  tel.: +421 2 59 370 279, e-mail: veronika.tirpakova@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • Mgr. Dušan Holas, PhD. odborný asistent
  e-mail: dusan.holas@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • Mgr. Lucia Slobodová, PhD. odborná asistentka
  e-mail: lucia.slobodova@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • MUDr. Monika Bartošová – asistentka
  e-mail: monika.bartosova@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • MUDr. Tibor Hlavatý – asistent
  e-mail: tibor.hlavaty@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • MUDr. Vladimír Říha – asistent
  e-mail: vladimir.riha@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
Primárne je ÚTL bázou pre ďalšie vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom študijnom programe TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO. Telovýchovné lekárstvo je samostatný klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické základy pohybovej činnosti s ich klinickou aplikáciou, či už v oblasti diagnostickej, liečebnej alebo preventívnej. Svojou základnou orientáciou sa zameriava na využívanie pohybovej aktivity ako fyziologickej kompenzácie nepriaznivých životných podmienok, regenerácie síl, udržiavania telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu i liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov. Do špecializačného odboru telovýchovné lekárstvo môžu byť zaradení lekári, absolventi štúdia na lekárskej fakulte, ktorí získali diplom o špecializácii v jednom zo základných špecializačných odborov: vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, chirurgia, ortopédia, pediatria, úrazová chirurgia, neurológia alebo FBLR.
Ďalej ponúka ÚTL rôzne vzdelávacie aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania, ktoré sú pre každý akademický rok aktualizované a zverejnené na www.szu.sk v sekcii Ďalšie vzdelávanie.
Organizácia ďalšieho vzdelávania v telovýchovnom lekárstve a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:
 • krok – požiadať Pedagogický odbor SZU o zaradenie do odboru
 • krok – kontakt s Ústavom telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy (telefonicky, e-mailom alebo osobne)
 • krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR (viď príloha Minimálny štandard)
 • krok – 1 x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
 • v 3. roku štúdia absolvovať 10-dňový predpísaný kurz pred špecializačnou skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 3 rokoch klinickej praxe v dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.
Minimálny štandard – Telovýchovné lekárstvo
Výkon
 • EKG pri záťaži /ergometria
 • maximálny aeróbny výkon /spiroergometria
 • stanovenie anaeróbneho prahu
 • stanovenie rýchlostno-silových schopností
 • somatometrické vyšetrenie
 • funkčné vyšetrenie pohybového aparátu
 • špecifická záťaž v teréne
 • zdravotné zabezpečenie športových akcií
Požadovaný minimálny počet
 • 150
 • 25
 • 25
 • 20
 • 200
 • 200
 • 20
 • 15