Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

MUDr. Vladimír Balogh
prednosta

tel.: +421 905 615 689
e-mail: vladimir.balogh@szu.sk

SZU v Bratislave v zmysle rezolúcií a doporučení WHO a EU k problematike tradičnej medicíny  s cieľom jej riadenia, organizovania  a kontroly zriadila Ústav tradičnej čínskej medicíny (ďalej len UTČM)  ako svoju výkonnú zložku. Jeho činnosť je podložená aj na základe oficiálnej spolupráce s príslušnými čínskymi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami a ich expertmi v tejto oblasti.

Svojím pôsobením zabezpečuje a garantuje   na odbornej úrovni využitie  klasických teórií TČM ,jej jednotlivých súčastí  v zdravotníckej praxi na Slovensku. Vysoká odbornosť tejto činnosti bude  aj v zmysle využívania najnovších vedeckých poznatkov v tejto oblasti. a spolupráce s domácimi i zahraničnými inštitúciami. Aplikácia TČM bude realizovaná v diagnostickej, liečebnej, preventívnej ale i rehabilitačnej  oblasti popri systematickej pedagogickej činnosti v rámci pre a postgraduálneho štúdia ako aj  ďalšieho vzdelávania  výskumnej  praxe publikačnej činnosti.

Hlavnou líniou bude nielen potláčanie chorôb, ale najmä posilňovanie zdravia, vylepšovanie jeho podmienok k zdravému spôsobu života s cieľom racionalizácie celkovej liečby a preventívnych opatrení ako i efektívneho šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Základom pre aktivity Ústavu TČMA je filozofia tradičnej čínskej medicíny a jej jednotlivé súčasti – akupunktúra so všetkými svojimi modifikáciami, fytoterapia, pohybová terapia, masáže a dietoterapia.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD. – odborný asistent
  Katedra akupunktúry ÚTČMA LF SZU – vedúca
  garant odboru akupunktúra
  hlavný odborník MZSR pre odbor akupunktúra
  e-mail: aondrejk@hotmail.com
  mobil: +421 903 792 228
  www.akupunktura-sls.sk

 

Externí pracovníci ústavu:

 • MUDr. O. Bangha
 • MUDr. K. Svitková
 • MUDr. T. Rosinský, CSc.
 • MUDr. G. Mészárosová

 

Ďalšie vzdelávanie – plán vzdelávacích aktivít

klik pre viac informácií

Aktualizované 29.05.2023 (MUDr. Vladimír Balogh)