Vykonanie skúšky spôsobilosti pre zdravotnícke povolanie detský lekár

Skúška spôsobilosti pozostáva z písomného testu a koná sa v ukrajinskom alebo v ruskom jazyku.

Predmetom skúšky spôsobilosti sú nasledovné témy:

 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • neurológia
 • urgentná medicína
 • všeobecné lekárstvo
 • základy imunológie
 • klinická biochémia a laboratórna medicína
 • neurochirurgia
 • nukleárna medicína

Žiadateľ najneskôr do šiestich mesiacov od vydania „Rozhodnutia o uložení skúšky spôsobilosti“, požiada Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave o vykonanie skúšky spôsobilosti. Uchádzač vyplní a pošle písomnú žiadosť spolu so všetkými prílohami, ktoré sú súčasťou žiadosti na adresu: Dekanát LF SZU, Limbová 12,  833 03 Bratislava – Skúška spôsobilosti
Žiadame žiadosť vyplniť v počítači latinkou – tlačeným písmom, aby sme predišli nezrovnalostiam z cudzích jazykov.

Termíny skúšok
 • 30.1.2024

Žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti [DOC] [PDF]

Testové otázky
 • anestéziológia a intenzívna medicína [PDF]
 • neurológia [PDF]
 • urgentná medicína [PDF]
 • všeobecné lekárstvo [PDF]
 • lekárska imunológia [PDF]
 • klinická biochémia [PDF]
 • neurochirurgia [PDF]
 • nukleárna medicína [PDF]

Prílohy priložené k vyplnenej žiadosti:

 • kópia dokladu totožnosti
 • kópia „Rozhodnutia o uložení skúšky spôsobilosti“ z Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so skúšky spôsobilosti v sume 200€ (v roku 2023 bude poplatok 200€ hradený pre štátnych príslušníkov Ukrajiny z programu UNICEF)

Po kontrole Žiadosti s prílohami bude zaslaný termín vykonania skúšky spôsobilosti

Poplatok:  200€
uhradiť na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
Variabilný symbol: 1001008401
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare ddmmrr (deň mesiac rok: vzor 150785 t.j. 15. júla,1985)

Po vykonaní skúšky spôsobilosti vystaví Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave protokol o skúške spôsobilosti, ktorý zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ do jedného mesiaca.