XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická…

Details

ŠPORTOVÝ DEŇ

Dňa 21.5.2024  sa konal na Partizánskej lúke prvý ročník Športového dňa ZO SOZZaSS pri SZU. Podujatia sa zúčastnili dvadsiati členovia odborovej organizácie. Účastníci rozdelení do dvoch družstiev (družstvo kpt. Morgana a kpt. Hennessy) súťažili v štafete zloženej zo šiestich športových disciplín. Po urputnom boji zvíťazilo družstvo kpt. Hennessy. Za športové výkony si všetci zaslúžili občerstvenie. Celé podujatie…

Details

Prednáška na medzinárodnej konferencii o zdravých budovách v Mikulove

V roku 2023 naša univerzita uzavrela memorandum o vedecko-technickej spolupráci s Výskumným ústavom stavebných hmôt (VÚSH), a. s. v Brne, ČR, ktorá bol iniciovaná mykologickým laboratóriom Ústavu mikrobiológie LF SZU. Obe pracoviská úspešne spolupracujú pri riešení problematiky vplyvu vnútorného prostredia budov na zdravie obyvateľov v praktickej rovine (aplikácia vedecko-výskumného grantu) i rovine edukačnej – školenie mikrobiologických pracovníkov VÚSH v mykologickom laboratóriu. Súčasťou…

Details

51. Májové hepatologické dni

Dekan Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a prodekan LF SZU pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skaldaný., PhD., na 51. Májových hepatologických dňoch na Štrbskom plese aktívne vystúpili s odbornými prednáškami. Kongres je najvýznamnejším podujatím v odbore hepatológia na Slovensku a má čo priniesť okrem hepatológov aj gastroenterológom, internistom, všeobecným lekárom, chirurgom a ďalším odbornostiam.…

Details

Výstup na Veľký Choč

Na Slovensku je len málo vrchov ponúkajúcich nezameniteľný výhľad na tak veľkú časť krajiny, akú predstavuje Veľký Choč. Z uvedeného dôvodu sme so študentmi prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zavítali práve do tejto oblasti. Privítali sme, že turistiky sa zúčastnili aj viacerí  kolegovia z fakulty. Veľký Choč predstavuje najvyšší vrchol pohoria…

Details

Volejbalový turnaj

V prvej polovici mája tohto akademického roka sme zorganizovali už druhý ročník volejbalového turnaja o pohár pani dekanky. Tentoraz sa turnaj konal na nedávno zrekonštruovaných antukových dvorcoch v mestskom parku v Banskej Bystrici. V príjemnom prostredí a v priaznivom počasí mali študenti možnosť sa odreagovať a nečerpať silu pred náročným skúškovým obdobím. Podujatie predstavovalo i príležitosť…

Details

XIII. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti Lekárskej fakulty SZU

Konferencia sa konala pod záštitou rektora SZU Dr.h.c. prof. MUDr. Petra Šimka, PhD. a dekana doc. MUDr. Mgr. Ladislava Kuželu, PhD., MPH.    Člen predsedníctva odbornej konferencie prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD., sám pred 50 rokmi bol aktívnym študentom SVOČ a ako pripomenul, štartovacia línia študentov, ktorí sa chceli venovať vede, bola diametrálne odlišná. ,,Mali sme…

Details

Access and Manipulation of Brain Cell Subtypes Implicated in Aging and AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Not allowed)

Názov projektu: Access and Manipulation of Brain Cell Subtypes Implicated in Aging and AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Not allowed) Dátum vydania: 16.5.2024 Dátum ukončenia: 8.10.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva aplikácie, ktoré navrhujú inovatívne stratégie na zacielenie a manipuláciu s podtypmi mozgových buniek, ktoré sa menia v dôsledku starnutia, Alzheimerovej choroby…

Details

Výberové konanie 63/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Kliniku endokrinológie LF SZU a OUSA

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Kliniku endokrinológie LF SZU a…

Details

Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium

Dňa 15.5.2024 usporiadala Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium. Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou, čiže záujemcovia o rezidentské štúdium mohli prísť nielen osobne, ale mohli sa zúčastniť aj online. Na Informačnou dni sa okrem odborného garanta SZU pre rezidentské štúdium prof.  MUDr. Mgr. Kataríny Gazdíkovej, PhD, MPH, prvej…

Details