Udelenie ocenenia

Udelenie ocenenia Dňa 30.11.2022 udelilo Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti pánovi rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. Jesseniovu cenu SLS ako prejav ocenenia knižnej publikácie ,,Princípy chirurgie Va a Vb“.

Konferencia Laboratórna medicína 2022

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU organizuje v stredu 7. decembra 2022 o 9:15 v konferenčnej miestnosti Ministerstva zdravotníctva SR 25 výročnú konferenciu – podrobnosti (registrácia, program, informácie o prednášajúcich ap.) sú uverejnené na www.laboratornamedicina.sk 

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov Každým rokom je už  tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, prejavujeme uznanie a oceňujeme prácu tých, pre ktorých vlastne naša univerzita existuje – študentov aj pedagógov.  Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne pripraví na vstup do slovenského zdravotníckeho systému stovky mladých zdravotníkov v širokej škále študijných programov a zdravotníckych…

Športové aktivity pre študentov

Ponuka pohybových aktivít pre študentov SZU – fakulty v Bratislave V akademickom roku 2022/2023 ponúka SZU svojim študentom aj mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU. V zimnom semestri od 1.10. – 2.12.2022: VŠ liga v plávaní Bližšie informácie, propozície ako aj termíny VŠ ligy nájdete tu: http://saus.sk/web/page/render/slug/plavanie-sport/l/sk Ak máte záujem reprezentovať SZU v plávaní, prihláste sa…

20. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rok 2022 je významný tým, že si naša Alma mater pripomína 20 rokov svojho vzniku. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu. SZU  je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo…

Špecializačné štúdium Master of Public Health v akademickom roku 2022/2023

Vážení zdravotnícki pracovníci, práve celosvetová pandemická situácia poukázala na zvýšená potrebu vzdelaných manažérov, ktorí disponujú nielen klinickými vedomosťami, ale aj manažérskymi a komunikačnými zručnosťami. FVZ SZU má ako jediná v SR akreditované špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH) – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve pre zdravotnícke povolanie lekár a od r. 1992 vzdeláva…

Jubileum prof. Trnovca

Začiatkom júla 2022 mal náš kolega, vedec, pedagóg a priateľ prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti mu chceme poďakovať za jeho prácu na národnej aj medzinárodnej vedeckej scéne a za jeho celoživotnú oddanosť vede. K jeho jubileu mu prajeme veľa zdravia a životného optimizmu. 

Neprevzaté doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia

Vážené absolventky/Vážení absolventi bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia, ktoré/ktorí ste sa nezúčastnili slávnostných promócií. Slovenská zdravotnícka univerzita Vám oznamuje, že doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) si môžete prevziať na Pedagogickom odbore SZU v Bratislave (Limbová 12, 1. poschodie, č. dv. 108 – u Ing. V. Paukovej) v nasledovných termínoch:  od…

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023

Lekárska fakulta Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 16.6.2022-23.6.2022 TU TU TU Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 15.6.2022-23.6.2022 TU TU  TU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov Fyzioterapia bc./denná ukončené 13.6.2022-20.6.2022…

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (február – apríl 2022)

V prvom májovom týždni ukončil svoj 3-mesačný pobyt na Ústave zdravotníckej etiky (ÚZE) FOaZOŠ SZU ako Fulbright Fellow ’22 významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA). Náplňou jeho pobytu ako hosťujúceho profesora bola výučba medicínskej etiky pre poslucháčov medicíny v anglickom jazyku a vedecko-výskumná spolupráca…