Poplatky

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.