Prednáška na medzinárodnej konferencii o zdravých budovách v Mikulove

V roku 2023 naša univerzita uzavrela memorandum o vedecko-technickej spolupráci s Výskumným ústavom stavebných hmôt (VÚSH), a. s. v Brne, ČR, ktorá bol iniciovaná mykologickým laboratóriom Ústavu mikrobiológie LF SZU. Obe pracoviská úspešne spolupracujú pri riešení problematiky vplyvu vnútorného prostredia budov na zdravie obyvateľov v praktickej rovine (aplikácia vedecko-výskumného grantu) i rovine edukačnej – školenie mikrobiologických pracovníkov VÚSH v mykologickom laboratóriu. Súčasťou…

51. Májové hepatologické dni

Dekan Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a prodekan LF SZU pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skaldaný., PhD., na 51. Májových hepatologických dňoch na Štrbskom plese aktívne vystúpili s odbornými prednáškami. Kongres je najvýznamnejším podujatím v odbore hepatológia na Slovensku a má čo priniesť okrem hepatológov aj gastroenterológom, internistom, všeobecným lekárom, chirurgom a ďalším odbornostiam.…