AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI LF SZU

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LEKÁR

Špecializačné štúdium (A-N):

 • akupunktúra
 • algeziológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • angiológia
 • cievna chirurgia
 • dermatovenerológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • endokrinológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • gastroenterológia
 • gastroenterologická chirurgia
 • geriatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • hematológia a transfúziológia
 • hepatológia
 • hrudníková chirurgia
 • chirurgia
 • infektológia
 • kardiológia
 • klinická biochémia
 • klinická farmakológia
 • klinická mikrobiológia
 • laboratórna medicína
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • lekárska genetika
 • materno-fetálna medicína
 • nefrológia
 • neonatológia
 • neurochirurgia
 • neurológia
 • neuropsychiatria
 • nukleárna medicína

Špecializačné štúdium (O-V):

 • oftalmológia
 • onkológia v gynekológii
 • onkológia v chirurgii
 • onkológia v urológii
 • otorinolaryngológia
 • paliatívna medicína
 • patologická anatómia
 • pediatria
 • pediatrická anestéziológia
 • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • pediatrická intenzívna medicína
 • pediatrická nefrológia
 • pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • posudkové lekárstvo
 • pracovné lekárstvo
 • psychiatria
 • radiačná onkológia
 • rádiológia
 • reumatológia
 • revízne lekárstvo
 • sexuológia
 • služby zdravia pri práci
 • súdne lekárstvo
 • telovýchovné lekárstvo
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • urgentná medicína
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • vnútorné lekárstvo
 • všeobecné lekárstvo

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
 • diagnostická a intervenčná kolonoskopia
 • dorastové lekárstvo
 • echokardiografia
 • endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
 • expertná kolposkopia
 • farmakoekonomika
 • chirurgia prsníka
 • intervenčná rádiológia
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • klinické skúšanie liekov
 • mikrochirurgia oka
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: ZUBNÝ LEKÁR

Špecializačné štúdium:

   • čeľustná ortopédia
   • akupunktúra

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • revízne zubné lekárstvo

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: FARMACEUT

Špecializačné štúdium:

 • farmaceutická technológia
 • klinická farmácia
 • lekárenstvo
 • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • farmakoekonomika
 • príprava cytostatík
 • revízne lekárenstvo
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LIEČEBNÝ PEDAGÓG

Špecializačné štúdium:

   • liečebná pedagogika

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • psychosociálna rehabilitácia
 • včasná intervencia

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LOGOPÉD

Špecializačné štúdium:

   • klinická logopédia

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • orofaryngeálna dysfágia u dospelých a detská dysfágia

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: PSYCHOLÓG

Špecializačné štúdium:

 • klinická psychológia
 • poradenská psychológia
 • pracovná a organizačná psychológia

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • dopravná psychológia

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: FYZIK

Špecializačné štúdium:

   • klinická fyzika

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

Špecializačné štúdium:

 • laboratórna medicína
 • laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológii
 • laboratórna diagnostika v klinickej biochémii
 • laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii
 • laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológii
 • laboratórna diagnostika v lekárskej genetike

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE: ZDRAVOTNÍCKY LABORANT S VŠ II. STUPŇA

Špecializačné štúdium:

 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

Certifikovaná pracovná činnosť:

 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov