Ocenenie aktivít PhDr. Bc. Zuzany Rybárovej, PhD., MPH

Úvod leta sa v obci Zohor niesol v slávnostnom duchu, kedy boli dňa 8. júla 2023 v rámci podujatia Dni obce ocenení aj tí obyvatelia, ktorí svojou aktivitou dlhodobo prispievajú k rozvoju komunity. Jednou o ocenených bola aj naša kolegyňa PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH. Obecné zastupiteľstvo jej udelilo Cenu obce za roky 2021 a 2022 za…

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti opäť obstáli v náročnej medzinárodnej súťaži

V dňoch 24. – 28. mája 2023 sa v hoteli Dlouhé Stráně v obci Kouty nad Desnou konalo významné medzinárodné súťažné podujatie záchranárov Rallye Rejvíz 2023, ktoré je považované za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranných služieb. Pozitívny ohlas, ktorý vyvolali prvé ročníky, inšpirovali organizátorov k ďalším sprievodným súťažiam. Popri 26. ročníku medzinárodnej súťaže záchranných služieb sa tak konal…

Fakultná konferencia ŠVOČ – prezentácia vedeckých prác študentov

Dňa 25. apríla 2023 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVIII. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila dekanka fakulty a následne podujatie pokračovalo prezentáciami prihlásených príspevkov. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovalo 22 študentov v 4 odborných sekciách: fyzioterapia,…

Séria odborných workshopov pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti pripravila pre budúcich zdravotníckych záchranárov v končiacich ročníkoch sériu odborných workshopov na zdokonaľovanie odborných zručností. Na prvom z podujatí, ktoré sa dňa 22. marca 2023 uskutočnilo na pôde našej fakulty, mali študenti možnosť zoznámiť sa s novými technológiami, ktoré budú využívať v praxi. Poslucháči sa zamerali aj na najnovšie prístrojové vybavenie,…

Maďarská asociácia rádiológov udelila čestné členstvo

Na jubilejnom kongrese, ktorý sa konal V Budapešti pri príležitosti 30. výročia vzniku Maďarskej asociácie rádiológov, bola ocenená aj PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD., vedúca Katedry rádiologickej techniky FOaZOŠ SZU. Asociácia vyzdvihla oddanosť doktorky Gebeovej svojej profesii, podporu, ktorú poskytuje mladej generácii rádiológov, ako aj jej príkladné aktivity pre rozvoj odborných vzťahov v oblasti slovenskej a maďarskej…

Uskutočnila sa konferencia „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku organizovala 29. novembra 2022 prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu „Quality of health care and patient safety“, nad ktorou prevzal záštitu  Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Dr. Tatul Hakobyan.…

Slávnostné imatrikulácie

Dňa 24. novembra 2022 dekanka fakulty prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH,  prodekani fakulty, garanti študijných programov a vedúci katedier na pôde Auly  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave slávnostne privítali prvákov na akademickej pôde. V tento deň sa na fakulte konal akademický obrad – imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakulty. Z rúk dekana prevzali imatrikulačný list študenti dennej formy…

Zvýšenie kvality vzdelávania sestier

FOaZOŠ SZU organizovala 6. 9. 2022 pracovné rokovanie s manažérkami ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislava prešla procesom zosúlaďovania študijných programov na prípravu zdravotníckych pracovníkov so štandardami pre študijný program SAAVŠ, vrátane praktickej výučby. Nadväzne na tento proces a analýzu hodnotiacich dotazníkov kvality vzdelávania od študentov, prof.…