Katedra dentálnej hygieny

Vedúca katedry:

Mgr. Bc. MICHAELA KLEIN – vedúca katedry

Členovia katedry:

 • MDDr. MICHAELA TRAPEZANLIDIS
  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie:
  Kontakt: +421 2 59 370 468, email: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program dentálna hygiena po mailovom dohovore
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov
 • Dr. h. c. doc. MUDr. PETER DŽUPA, PhD., MPH
  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu dentálna hygiena v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom stupni vzdelávania
  Kontakt: +421 2 59 370 468; email: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 10:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-489
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program dentálna hygiena po mailovom dohovore, miestnosť B-489
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Preventívne zubné lekárstvo 1
 • MUDr. MAREK ŠUPLER, MPH
  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 468, email: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program dentálna hygiena po mailovom dohovore
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ergonómia práce
 • Mgr. Bc. MICHAELA KLEIN
  Funkčné miesto: lektor
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0.5
  Kontakt: +421 2 59 370 468; email: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: streda 7:00 – 11:30 h, štvrtok 7:00 – 11:30 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B – 494
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program dentálna hygiena po mailovom dohovore,  miestnosť B – 494
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov: Dentálna hygiena, Klinická prax

Hlavné poslanie a činnosť katedry

Katedra dentálnej hygieny najmä:

 • zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v  akreditovanom bakalárskom študijnom programe 184164 Dentálna hygiena v externej forme štúdia v študijnom odbore 5618P00 Zdravotnícke vedy
 • realizuje tvorivú činnosť v odbore
 • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty

Študijné referentky – vysokoškolské vzdelávanie:

denná a externá forma štúdia

Martina Muňoz Braun
martina.munoz@szu.sk
+421 2 59 370 475

praktická výučba a klinická prax

Mgr. Daniela Kollárová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 369