Katedra pôrodnej asistencie

Vedúca katedry:

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Členovia katedry:

 • doc. PhDr. ADRIANA REPKOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vedúca katedry, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu v odbore pôrodná asistencia v bakalárskom stupni vzdelávania, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  Kontakt: +421 2 59 370 626 ; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: pondelok 09:00 – 10:00 h, štvrtok 08:00 – 09:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-414
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program pôrodná asistencia po mailovom dohovore, miestnosť B-414
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov pôrodná asistencia, rodinná a sexuálna výchova

 • doc. MUDr. TERÉZIA KRČMÉRYOVÁ, PhD.

Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 469; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12:00 – 13:00 h, štvrtok 10:00 – 11:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-408
Poradenstvo pre študentov pre študijný program pôrodná asistencia po mailovom dohovore, miestnosť B-408
Profesionálne zameranie: výučba predmetov pediatria, etika

 • PhDr. JANKA HRABČÁKOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, študijný poradca, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore pôrodná aistencia v rodine a komunite a v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
  Kontakt: +421 2 59 370 476; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: utorok 09:00 – 10:00 h., štvrtok 09:00 – 10:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-413
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program pôrodná asistencia po mailovom dohovore, miestnosť B-413
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov pôrodná asistencia v primárnej zdravotnej starostlivosti, psychofyzická príprava na pôrod, gynekologické ošetrovateľstvo, základy vedeckej práce, techniky v pôrodnej asistencii a ošetrovateľstve

 • Mgr. IVETT HORVÁTH

  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 476; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 – 11:00 h., štvrtok 07:00 – 08:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-413

Hlavné poslanie a činnosť katedry:

Katedra pôrodnej asistencie najmä:

 • zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom programe 17195 Pôrodná asistencia v dennej forme štúdia,
 • realizuje tvorivú činnosť v odbore,
 • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje  praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,
 • zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pôrodných asistentiek, v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z., v akreditovaných špecializačných odboroch:
  • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (odborný garant doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.)
  • pôrodná asistencia v rodine a komunite (odborný garant PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.)

a v akreditovanej certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod (odborný garant PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.)

Študijné referentky:

Denné štúdium:

Renáta Mátéová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 918

Ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463