Katedra rádiologickej techniky

Vedúca katedry:

PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.

Členovia katedry:

 • PhDr. Bc. KLÁRA GEBEOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vedúca Katedry rádiologickej techniky
  Kontakt: +421 2 59 370 285; e-mail: klara.gebeova(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: streda 12:00 – 14:00 h, štvrtok 12:00 – 14:00 h, miestnosť B-403
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia, topografická anatómia, klinická prax

 • doc. RNDr. SILVIA DULANSKÁ, PhD.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu rádiologická technika v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom stupni vzdelávania
  Kontakt: +421 2 59 370 285; e-mail: silvia.dulanska(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-314
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-314
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov radiačná ochrana, biofyzika

 • doc. MUDr. JIŘÍ VANÍČEK, Ph.D.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 285; e-mail: jiri.vanicek(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia, topografická anatómia, radiačná onkológia

 • PhDr. Bc. ANDREA BURGANOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent.
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,3 odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
  Kontakt: +421 2 59 370 285; e-mail: andrea.burganova(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia rádiobiológia, radiačná ochrana

 • PhDr. ANDREJ LUČENIČ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,3
  Kontakt: +421 2 59 370 285; e-mail: andrej.lucenic(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov rádiológia

 • Mgr. MARTIN CHUDÝ

  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 473; e-mail: martin.chudy(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 13:00 h, piatok 9:00 – 13:00 h, miestnosť B-495
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-495
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov informačné systémy

Zamestnanci z iných fakúlt a ústavov zabezpečujúci výučbu na katedre:

 • doc. MUDr. SOŇA BALOGOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,8
  Kontakt: +421 2 59 370 285; e-mail: sona.balogova(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program rádiologická technika po mailovom dohovore, miestnosť B-403
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov nukleárna medicína

Hlavné poslanie a činnosť katedry

Katedra rádiologickej techniky:

 • zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom programe 7190 Rádiologická technika v dennej forme štúdia a 113519 Rádiologická technika v externej forme štúdia
 • realizuje tvorivú činnosť v odbore
 • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty
 • zabezpečuje a uskutočňuje ďalšie vzdelávanie rádiologických technikov v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach určených pre rádiologických technikov v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z.

Katedra rádiologickej techniky zabezpečuje ďalšie vzdelávanie rádiologických technikov v špecializačných odboroch:

 • nukleárna medicína (odborný garant PhDr. Norbert Kendi)
 • radiačná onkológia (odborný garant Mgr. Milan Seman)
 • špeciálna rádiológia (odborný garant PhDr, Bc. Andrea Burganová, PhD.)
 • manažment v rádiologickej technike (odborný garant Bc. Janka Strápková)

v certifikovaných pracovných činnostiach:

 • magnetická rezonancia – MR (odborný garant Bc. Janka Strápková)
 • mamografia (odborný garant Bc. Eva Dzúriková)

Študijné referentky – vysokoškolské vzdelávanie:

denná a externá forma štúdia

Martina Muňoz Braun
martina.munoz(zavináč)szu.sk
+421 2 59 370 475

praktická výučba a klinická prax

Mgr. Daniela Kollárová
daniela.kollarova(zavináč)szu.sk
+421 2 59 370 369

Študijné referentky – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
zlata.bastak@szu.sk
+421 2 59 370 461

Mgr. Katarína Petrišinová
katarina.petrisinova(zavináč)szu.sk
+421 2 59 370 463

Aktualizované 10.11.2023 (PhDr. Andrea Písecká)