Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

Vedúci katedry

Mgr. MILOŠ ČAKLOŠ, PhD.

Členovia katedry:

Mgr. MILOŠ ČAKLOŠ, PhD.

Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúci katedry
Kontakt: +421 2 59 370 453, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore v pondelok od 8:00-10:00 hod., miestnosť B-409
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-409
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Ošetrovateľské techniky, Seminár k záverečnej práci, Základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti – cvičenia

doc. MUDr. Mgr. JÚLIUS HODOSY, PhD., MPH

Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom stupni vzdelávania
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-593
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-594
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Anatómia a fyziológia, Urgentná medicína

doc. MUDr. PETER ČANDÍK, PhD., MPH

Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom  stupni vzdelávania
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-593
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-594
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti 1,2

MUDr. TÁŇA BULÍKOVÁ, PhD.

Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: utorok od 11:00 – 16:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-594
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-593
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Urgentná medicína, Klinická propedeutika 3

PhDr. Ing. Bc. ALENA DUDEKOVÁ, PhD.

Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 857; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-593
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-593
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Urgentná zdravotná starostlivosť 1,2,3,4- cvičenia, Klinická propedeutika 1,2, Bezpečnosť pacienta v záchrannej zdravotnej službe, Seminár záverečnej práce, Odborná prax

Ing. Bc. JAROSLAV SABOL, MPH

Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok po mailovom dohovore, miestnosť B-586
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-586
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Urgentná zdravotná starostlivosť 1,2,3,4, Zdravotnícky a krízový manažment 1,2,3, Bezpečnosť pacienta v záchrannej zdravotnej službe

Mgr. Bc. MAREK IŠTOK

Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 453, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: streda po mailovom dohovore, miestnosť B-409
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-409
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Záchranárske techniky, Odborná prax

Mgr. Bc. JOZEF KOJŠ, MBA

Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: streda po mailovom dohovore, miestnosť B-586
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-586
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Urgentná zdravotná starostlivosť 1,2, Prvá pomoc

MUDr. MIROSLAV CHABROŇ

Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: pondelok po mailovom dohovore, miestnosť B-586
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-586
Profesionálne zameranie: výučba predmetu Zdravotnícky a krízový manažment 1,2,3

Zamestnanci z iných fakúlt a ústavov zabezpečujúci výučbu na katedre:

doc. MUDr. VILIAM DOBIÁŠ, PhD.

Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: vedúci Katedry urgentnej medicíny na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave
Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-204
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-204
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Urgentná zdravotná starostlivosť 1,2,3,4 Klinická propedeutika 1,2

prof. MUDr. JOZEF GLASA, CSc, PhD.

Funkčné miesto: profesor
Pracovné zaradenie: vedúci Katedry klinickej farmakológie LF SZU, vedúci Ústavu zdravotníckej etiky
Kontakt: +421 2 59 370 547, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-461
Poradenstvo pre študentov pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-461
Profesionálne zameranie: výučba predmetov Farmakológia a toxikológia

Študijné referentky – vysokoškolské vzdelávanie:

denná a externá forma štúdia:

praktická výučba a klinická prax:

  • Mgr. Daniela Kollárová, meno.priezvisko@szu.sk, +421 2 59 370 369

Študijná referentka – ďalšie vzdelávanie:

  • Mgr. Katarína Petrišinová, meno.priezvisko@szu.sk, +421 2 59 370 463

Hlavnou úlohou Katedry je vychovávať profesionálnych zdravotníckych záchranárov, predurčených na výkon odborných pracovných činností v záchrannej zdravotnej službe a na oddeleniach urgentného príjmu, študijný program urgentná zdravotná starostlivosť je koncipovaný tak, aby po jeho úspešnom ukončení boli absolventi schopní samostatne poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V poslednom desaťročí si tento študijný odbor vydobyl samostatné postavenie v hierarchii systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Predpokladom prijatia uchádzača o štúdium v odbore urgentná zdravotná starostlivosť je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou, dobrý zdravotný stav a fyzická kondícia ako aj splnenie podmienok v oboch častiach prijímacieho konania.

Povolanie zdravotnícky záchranár je vysoko špecifické jednak nárokmi kladenými na uchádzačov o štúdium, ktorí okrem potrebných odborných vedomostí a osobnostných predpokladov musia preukázať aj nadpriemernú telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť, ale aj nárokmi, s ktorými sa zdravotnícky záchranár stretáva pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Jadrom vedomostí študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť sú teoretické vedomosti viazané na prax v prednemocničnej a nemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Sú v nich sumarizované rozsiahle poznatky z predklinických, klinických a spoločenských disciplín, ktoré tvoria nevyhnutný základ umožňujúci budovať profesionálny aj osobnostný profil odborníka na prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Povinnou súčasťou počas štúdia sú aj tri výcvikové kurzy, z ktorých je zimný zameraný na záchranu a transport v zimnom teréne, letný na orientáciu v horskom teréne, sebaobranu, oboznámenie sa so strelnými zbraňami a vodný výcvikový kurz  zameraný na  priamu a nepriamu záchranu topiacich sa vrátane hydrológie a základov potápania. Študenti počas týchto výcvikových kurzov IZS spolupracujú aj s pracovníkmi jednotlivých zložiek –  Horskou záchrannou službou, Vodnou záchrannou službou, Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou a Hasičským a záchranným zborom.

Pri príprave študentov na profesiu zdravotníckeho záchranára Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU úzko spolupracuje s  výučbovými pracoviskami, ktoré vznikli ako nevyhnutná požiadavka na realizáciu klinickej odbornej praxe v rámci všetkých akreditovaných študijných programov SZU. Významné postavenie medzi nimi majú kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava, kliniky Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a pracoviská vybraných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v regióne. Medzi výučbové pracoviská patrí aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Výučba všetkých predmetov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť je zabezpečená kvalifikovanými vysokoškolskými pedagógmi  a skúsenými odborníkmi z praxe, ktorých cieľom je kvalitná príprava a motivácia študentov na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár.

Činnosť katedry

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje a realizuje:

a) vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť v dennej aj externej forme štúdia v študijnom odbore zdravotnícke vedy,

b) študentskú vedeckú odbornú činnosť a tvorivú činnosť v odbore,

c) spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,

d) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych záchranárov v súlade s Nariadením vlády č. 296/2010 Z.z. v špecializačných odboroch:

1. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

2. Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti

3. Starostlivosť o kriticky chorých

 

Aktualizované 16.08.2023