Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Vedúca oddelenia:

RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
meno.priezvisko@szu.sk

Oddelenie spolupracuje s jednotlivými pedagogickými útvarmi fakulty, aby podporilo tvorivú činnosť pracovníkov fakulty a využilo vedecko-výskumný potenciál pri tvorbe, riešení a prezentovaní vedeckých výsledkov. Taktiež spolupracuje s inými fakultami SZU a vysokoškolskými inštitúciami doma i v zahraničí.

Na fakulte je vybudovaná prístrojová infraštruktúra, kde sa pokračuje na vývoji, modifikovaní a validovaní metód pomocou prístrojov uHPLC, LC-MS/MS, Elisa a ďalších.

Aktuálne sa riešia na fakulte 3 vnútorné granty:

 • Mobilné technológie a ich vplyv na kvalitu spánku – 08/2021-SVG1, obdobie realizácie: 01.11.2021 – 31.1.2023
 • Toxicita nonylfenolu dojčiacich matiek a zdravý vývoj plodu – 07/2021-SVG1, obdobie realizácie: 01.11.2021 – 31.10.2022
 • Vitamín D ako marker zdravia človeka – 06/2021-SVG1, obdobie realizácie: 01.11.2021 – 31.8.2022

Projekty, na ktorých riešení sa podieľali pracovníci FOaZOŠ SZU v Bratislave:

 • projekt „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím terapie zvukom, neurotechnológií a rehabilitácie“, 2020-1-SK01-KA202-078222, doba riešenia: 2020-2021
 • projekt: „DeMoPhaC – Development of a model for nurses´ role in interprofessional pharmaceutical care“, Erasmus+, 2018-1-BE02-KA203-046861, doba riešenia: 2018-2021
 • projekt: HELP II.- Heathcare English Language Programme, Erasmus +, 2018-1-CZ01-KA203-048150, doba riešenia: 2018-2021
 • projekt: NuPhaC – The role of nurses in an Interprofessional Pharmacotherapeutic Care, Europhron EU, doba riešenia: 2017-2019
 • projekt: „Fyzikálna terapia a bolesť v oblasti chrbtice“, nadácia Tatra banky, doba riešenia: 2015-2016
 • projekt: HELP I.- Heathcare English Language Programme, Erasmus +, 2014-1-ES01-KA203-004735, doba riešenia: 2014-2017
 • projekt: „Fyzioterapia založená na dôkazoch“, nadácia Tatra banky, doba riešenia: 2013-2014
 • projekt: „Zavedenie metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek“, účelová dotácia MZSR, doba riešenia 2012-2015
 • projekt: „Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na SZU prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry“, VA, itms: 26250120055, doba riešenia 2012-2015
 • projekt: „Posilnenie odborných kapacít orgánov zodpovedných za riadenie vonkajších hraníc a konzulárnych úsekov na úrovni hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR v oblasti poskytnutia prvej pomoci a ochrany zdravia proti infekčným chorobám“, SK 2011 EBF P5/2 IP, doba riešenia 2012-2013
 • projekt: „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, VA, itms: 26240120033, doba riešenia 2010-2015
 • projekt: „Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity“, VA, itms:26140230003, doba riešenia: 2010-2012
 • projekt: „Vývoj metodiky pre stratégiu alternatívneho testovania pre posúdenie toxikologického profilu nanočastíc používaných v lekárskej diagnostike (NanoTEST)“, 7RP, RO-2494/09-221/3, doba riešenia 2010-2012
 • projekt: „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík“, VA,itms: 26240220022, doba riešenia 2009-2012
 • projekt: „Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou“, VA, itms: 26240220023, doba riešenia 2009-2011
 • projekt: „Frekvencia obezity na Slovensku. Vzťah medzi genotypom a zdravotnými rizikami (OBEZGEN)“, MZ SR, doba riešenia 2007-2010
 • projekt: „Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb (SEPHYNA)“, MZ SR, doba riešenia: 2007-2011
 • projekt: „Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing (COMICS)“, 6RP, doba riešenia 2007-2009
 • projekt: „Folát a genotoxické poškodenie v ľudskej placente“, APVV, doba riešenia 2007-2009
 • projekt: „Environmentálna expozícia xenobiotikám a genotoxické poškodenie placenty“,  APVV, doba riešenia 2006-2007
 • projekt: „Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni“, MZ SR, doba riešenia 2006-2007
 • projekt: „Úloha genetickej predispozície, imunitného systému a výživy v procese starnutia“, APVV, doba riešenia 2005-2007
 • projekt: „Prenatálna/postnatálna expozícia environmentálnym xenobiotikám a vývoj alergií   u detí v predškolskom  veku“, APVV, doba riešenia 2005-2008
 • projekt: „Respiračná toxicita a patomechanizmus pľúcnych ochorení vzbiknutých po expozícii priemyselným, minerálnym, vláknitým prachom-substitútom za azbest“ APVV, doba riešenia 2005-2008
 • projekt: „Zdravotné aspekty bioaktívnych látok vo funkčných potravinách rastlinného pôvodu a ich účinky na antioxidačný status“,MP SR, doba riešenia 2003-2005
 • projekt: „Výskum výživy a životného štýlu troch etnických skupín populácie v SR“, MZ SR, doba riešenia 2001-2003
 • projekt:„Mechanizmy toxicity azbestom substituovaných minerálnych vlákien (FIBRETOX)“, 5RP, doba riešenia 2000-2003
 • projekt:„Európska štandardná komisia pre oxidačné poškodenie DNA (ESCODD)“, 5RP, doba riešenia 2000-2003
 • projekt: „Alternatívne stravovanie a metabolizmus v dôsledku rizikových a ochranných faktorov výživy“ ,MZ SR, doba riešenia 1998-2002