Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Vedúca oddelenia:

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
Kontakt: +421 2 59 370 721 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk

 

Pracovníci oddelenia:

 • RNDr. Csilla MIŠĽANOVÁ, PhD.
  Kontakt: +421 2 59 370 470 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
 • Laura DINUŠOVÁ
  Kontakt: +421 2 59 370 470 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk

Oddelenie spolupracuje s jednotlivými pedagogickými útvarmi fakulty, aby podporilo tvorivú činnosť pracovníkov fakulty a využilo vedecko-výskumný potenciál pri tvorbe, riešení a prezentovaní vedeckých výsledkov. Taktiež spolupracuje s inými fakultami SZU a vysokoškolskými inštitúciami doma i v zahraničí.

Na fakulte je vybudovaná prístrojová infraštruktúra, kde sa pokračuje vo vývoji, modifikovaní a validovaní metód pomocou prístrojov LC-MS/MS, HPLC-UV, HPLC-FAD, Elisa a ďalších.

Oddelenie zabezpečuje komplexnú činnosť v oblasti doktorandského štúdia na úrovni fakulty. Taktiež sa aktívne podieľa na vedení doktorandov.

Základné informácie o doktorandskom štúdiu nájdete tu a podmienky prijímacieho konania sú uvedené tu.

Aktuálne sa riešia na fakulte nasledovné granty:

 • Mobilné technológie a ich vplyv na kvalitu spánku – 08/2021-SVG1, doba riešenia: 01. 11. 2021 – 30. 06. 2023
 • Toxicita nonylfenolu dojčiacich matiek a zdravý vývoj plodu – 07/2021-SVG1, doba riešenia: 01. 11. 2021 – 30. 06. 2023
 • Evalution of cultural skills in the Nursing Degree in the European Higher Education Area (CCA- EUnurse), Fundación San Juan de Dios, doba riešenia: 2022-2026

Projekty, na ktorých riešení sa podieľali pracovníci FOaZOŠ SZU v Bratislave:

 • projekt: „Quality of health care and patient safety” within the framework of the agreement with the WHO “Two-year cooperation agreement (BCA) – Slovakia (WHO registration number: 2022/1262418), doba riešenia: 07/2022- 12/2022
 • projekt: „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“, Novo Nordisk Slovakia s r. o., doba riešenia:09/2022-11/2022
 • projekt: „Vitamín D ako marker zdravia človeka“ – 06/2021-SVG1, doba riešenia: 01. 11. 2021 – 31. 12. 2022
 • projekt: „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím terapie zvukom, neurotechnológií a rehabilitácie“, 2020-1-SK01-KA202-078222, doba riešenia: 2020-2021
 • projekt: „DeMoPhaC – Development of a model for nurses´ role in interprofessional pharmaceutical care“, Erasmus+, 2018-1-BE02-KA203-046861, doba riešenia: 2018-2021
 • projekt: HELP II.- Healthcare English Language Programme, Erasmus+, 2018-1-CZ01-KA203-048150, doba riešenia: 2018-2021
 • projekt: NuPhaC – The role of nurses in an Interprofessional Pharmacotherapeutic Care, Europhron EU, doba riešenia: 2017-2019
 • projekt: „Fyzikálna terapia a bolesť v oblasti chrbtice“, nadácia Tatra banky, doba riešenia: 2015-2016
 • projekt: HELP I.- Healthcare English Language Programme, Erasmus +, 2014-1-ES01-KA203-004735, doba riešenia: 2014-2017
 • projekt: „Fyzioterapia založená na dôkazoch“, nadácia Tatra banky, doba riešenia: 2013-2014
 • projekt: „Zavedenie metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek“, účelová dotácia MZSR, doba riešenia 2012-2015
 • projekt: „Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na SZU prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry“, VA, itms: 26250120055, doba riešenia 2012-2015
 • projekt: „Posilnenie odborných kapacít orgánov zodpovedných za riadenie vonkajších hraníc a konzulárnych úsekov na úrovni hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR v oblasti poskytnutia prvej pomoci a ochrany zdravia proti infekčným chorobám“, SK 2011 EBF P5/2 IP, doba riešenia 2012-2013
 • projekt: „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, VA, itms: 26240120033, doba riešenia 2010-2015
 • projekt: „Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity“, VA, itms:26140230003, doba riešenia: 2010-2012
 • projekt: „Vývoj metodiky pre stratégiu alternatívneho testovania pre posúdenie toxikologického profilu nanočastíc používaných v lekárskej diagnostike (NanoTEST)“, 7RP, RO-2494/09-221/3, doba riešenia 2010-2012
 • projekt: „Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík“, VA, itms: 26240220022, doba riešenia 2009-2012
 • projekt: „Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou“, VA, itms: 26240220023, doba riešenia 2009-2011
 • projekt: „Frekvencia obezity na Slovensku. Vzťah medzi genotypom a zdravotnými rizikami (OBEZGEN)“, MZ SR, doba riešenia 2007-2010
 • projekt: „Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb (SEPHYNA)“, MZ SR, doba riešenia: 2007-2011
 • projekt: „Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing (COMICS)“, 6RP, doba riešenia 2007-2009
 • projekt: „Folát a genotoxické poškodenie v ľudskej placente“, APVV, doba riešenia 2007-2009