PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vyhlasuje, v zmysle § 54 a § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 16. apríla 2024 prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akreditovanom študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo.

Doktorandské štúdium
 • Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.
 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo.
 • Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme štúdia, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme štúdia, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.
Podmienky prijatia
 • Uchádzači o štúdium v treťom stupni študijného programu Ošetrovateľstvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo v zmysle § 78 ods. 3) písm. c), d), a e) Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, získanom v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
Prihláška

Termín podávania prihlášky (spolu s prílohami) je najneskôr do 22. marca 2024. Prihláška sa podáva elektronicky na predpísanom formulári SZU: https://mais.szu.sk/eprihlaska

Uchádzač je povinný doručiť vytlačenú prihlášku s prílohami najneskôr do 5 kalendárnych dní do podateľne SZU alebo poštou na adresu:

 • Dekanát FOaZOŠ SZU
  Limbová 12
  833 03  Bratislava

Povinné prílohy k prihláške:

 • notársky overené kópie diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo (prípadne ďalšie kvalifikačné doklady) a dodatok k diplomu, ak tvorí jeho prílohu a vysvedčenie o štátnej skúške,
 • profesijný životopis (formát Europass) vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
 • prehľad publikovaných prác a iné činnosti zvýrazňujúce odborný profil uchádzača,
 • notársky overená kópia o vykonaní štátnej skúšky zo svetového jazyka, o dosiahnutej minimálnej úrovni B2 hodnotenia jazykových zručností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (ak ho uchádzač má). Ak takýto doklad uchádzač nevlastní, vykoná v deň prijímacej skúšky aj skúšku z anglického jazyka,
 • názov vypísanej témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlasuje a písomne spracované tézy projektu,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač pozvaný na prijímaciu skúšku.

Administratívny poplatok za prijímacie konanie

Podľa aktuálnej Smernice č. 4/2019 ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, príloha č. 1, položka č. 4  – poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je 70,- EUR.

Sumu je uchádzač povinný uhradiť na číslo účtu v tvare:
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT: SPSRSKBAXXX
banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 252020
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
do poznámky uviesť: FOaZOŠ PhD
najneskôr do 22. marca 2024.

Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačom zaslaná elektronicky.

Poplatky za doktorandské štúdium

Podľa Smernice č. 4/2019 ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, príloha č.1:

 • položka č.22 – poplatok za doktorandské štúdium /akademický rok/ externá forma, (okrem zamestnancov SZU na ustanovený pracovný čas 1,00 ) je 300,- EUR;
 • položka č.23 – poplatok za obhajobu dizertačnej práce v externej forme štúdia je 600,- EUR.
Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium je organizované podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému. Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Smernica dekana fakulty – Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

Ďalšie informácie, v prípade potreby, získate elektronicky na adrese: phd.fozos@szu.sk, alebo telefonicky +421 2 59 370 721 (RNDr. Martina Valachovičová, PhD., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium).

Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Formálnu úpravu a obsahovú štruktúru prác upravuje Smernica č. 5 /2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019.