ŠTÁTNE SKÚŠKY

Podmienkou úspešného absolvovania každého študijného programu je úspešné vykonanie štátnej skúšky. Podľa Študijného poriadku SZU čl. 24, ods. 4 Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení podmienok stanovených študijným programom. Podľa ods. 5) Termíny štátnej skúšky stanovuje dekan fakulty v súlade s harmonogramom štúdia

Oznam pre študentov 3.roč. denná forma Bc. štúdia, 4.roč. externá forma Bc. štúdia a 3.roč. externá forma Mgr. štúdia k ukončovaniu štúdia v akad. roku 2023/2024

.. prečítať