ŠTÁTNE SKÚŠKY

Štátne skúšky sú podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho, resp. magisterského štúdia.

Štátna skúška v dennej a externej forme Bc. štúdium pozostáva z praktickej časti a ústnej časti (obhajoba záverečnej práce a ústna skúška z jednotlivých častí štátnej skúšky).

Štátna skúška v externej forme Mgr. štúdium pozostáva z obhajoby záverečnej práce a ústnej skúšky z jednotlivých častí štátnej skúšky. Za vykonanie štátnej záverečnej skúšky v externej forme štúdia (4-ročné Bc. a 3-ročné Mgr.) je študent povinný vopred uhradiť poplatok podľa príslušného cenníka univerzity.

Registrácia študentov pri prezenčnej forme štátnych skúšok bude vždy o 7.30 hod. v deň konania štátnej skúšky v pridelenej učebni na fakulte. Na preukázanie totožnosti študent predloží občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Podľa Študijného poriadku SZU čl. 23, ods. 3) ak sa študent z preukázateľne závažných dôvodov nemohol zúčastniť štátnych skúšok, je povinný písomne sa ospravedlniť dekanovi fakulty najneskôr do 3 pracovných dní po termíne konania štátnych skúšok. Ak dekan fakulty akceptuje ospravedlnenie študenta, dekan fakulty mu stanoví náhradný termín. Uvedená skutočnosť sa zaznamená do „Zápisu o štátnych skúškach”. Neospravedlnená neúčasť študenta na štátnych skúškach alebo neakceptovanie dôvodu ospravedlnenia dekanom fakulty, je dôvodom k výslednému hodnoteniu štátnej skúšky stupňom „FX”. Uvedená skutočnosť sa zaznamená do „Zápisu o štátnych skúškach“.

Podľa Študijného poriadku SZU čl. 25:

 • 4) študent môže pristúpiť k obhajobe záverečnej práce až po úspešnom vykonaní praktickej časti štátnej skúšky, ak táto tvorí jej súčasť. Študent môže pristúpiť k teoretickej časti štátnej skúšky až po úspešnom obhájení záverečnej práce. Študent, ktorý mal výsledok obhajoby záverečnej práce „Fx − nedostatočne”, môže vykonať teoretickú časť štátnej skúšky až po úspešnej obhajobe záverečnej práce v náhradnom termíne, ktorý určí dekan;
 • 5) v prípade klasifikácie výsledkov štátnej skúšky známkou “neprospel”, študent môže opakovať štátnu skúšku z častí, z ktorých získal hodnotenie „Fx – nedostatočne “;
 • 6) opakovať štátnu skúšku alebo predmet štátnej skúšky je možné najviac dvakrát do termínu, ktorý vyplýva z čl. 28 ods. 1 písm. b) (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia o viac ako 2 roky).
 • 7) v akademickom roku, v ktorom chce študent vykonať štátnu skúšku, je študent povinný zapísať sa na štúdium najneskôr do 15. februára (bežného kalendárneho roku) a odovzdať na študijný referát fakulty prihlášku na štátnu skúšku. Za predĺženú štandardnú dĺžku štúdia a za vykonanie opakovanej štátnej skúšky je študent povinný uhradiť poplatok podľa vnútorného predpisu SZU;
 • 11) študent, ktorý nevykonal štátnu skúšku do konca akademického roku, v ktorom mal štúdium skončiť, je povinný požiadať dekana fakulty do 31. augusta (príslušného akademického roku) o prerušenie štúdia.

 

POPLATKY

Podľa Študijného poriadku SZU čl. 25, ods. 7) v akademickom roku, v ktorom chce študent vykonať štátnu skúšku, je študent povinný zapísať sa na štúdium …., ….. je študent povinný uhradiť poplatok podľa vnútorného predpisu SZU;

 • Vykonanie štátnej skúšky v externej forme štúdia (4-ročné Bc. a 3- ročné Mgr. ) podľa Smernice rektora SZU č. 4/2019 príloha č. 1, p. č. 3: 250 Eur;
 • Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v bakalárskom a magisterskom študijnom programe (za každý ďalší rok štúdia) podľa Smernice rektora SZU č. 4/2019 príloha č. 1, p. č. 27:
  • 600,- Eur; (denná forma štúdia)
  • školné v externej forme Bc. / Mgr. štúdia: 550,- Eur;
 • Obhajoba záverečnej práce a vykonanie opravnej štátnej skúšky v ďalšom akademickom roku podľa Smernice rektora SZU č. 4/2019 príloha č. 1, p. č. 19:
  • v Bc. štúdiu 200,- Eur;
  • v Mgr. štúdiu 300,- Eur;

 

PROMÓCIE

Termíny slávnostných promócií budú zverejnené na web stránke univerzity. Na slávnostný akademický obrad promócií sa študent prihlasuje podľa pokynov študijného referátu.

Štátne skúšky a promócie sú významnou akademickou udalosťou a preto sa od všetkých účastníkov vyžaduje dodržiavanie spoločenskej etikety (primerané oblečenie, správanie …) podľa vykonávacieho predpisu rektora SZU k článku 40 Študijného poriadku SZU ods. 2, pís. h) uverejneného na web stránke SZU.

Organizácia štátnych skúšok

Študent sa prostredníctvom MAIS prihlási na časový interval štátnej skúšky. Na konkrétny termín a čas štátnej skúšky zaradí študenta Študijné oddelenie FOaZOŠ po dohovore s príslušnou katedrou. Študent štátnu skúšku vykonáva pred príslušnou komisiou pre štátne skúšky podľa téz pre príslušný študijný program.

Termíny opravných štátnych skúšok

Študijný program

Ročník

Praktická časť

Ústna časť

Ošetrovateľstvo

OSE3 Bc.

denná forma štúdia

OSE4x Bc.

externá forma štúdia

OSE3x Mgr.

externá forma štúdia

22. 6. 2023

Pôrodná asistencia

PA3 Bc.

denná forma štúdia  

20. 6. 2023

Fyzioterapia

FZT3 Bc.

denná forma štúdia

FZT4x Bc.

externá forma štúdia

FZT3x Mgr.

externá forma štúdia

19. 6. 2023

Urgentná zdravotná starostlivosť

UZS3 Bc.

denná forma štúdia

UZS4x Bc.

externá forma štúdia

19. 6. 2023

26. 6. 2023