Katedra profesijného rozvoja učiteľov

Vedúca katedry:

PhDr. Martina SOLÁROVÁ – vedúca katedry

 

Zamestnanci:

 • PhDr. MARTINA SOLÁROVÁ
  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúca katedry
  Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-490
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo a doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov SZŠ po mailovom dohovore, miestnosť B-490
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov komunitné ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti, ošetrovateľské techniky, klinická prax

 

 • prof. PhDr. GABRIELA LOJOVÁ, PhD.
  Funkčné miesto: profesor
  Pracovné zaradenie: odborný garant doplňujúceho pedagogického štúdia
  Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov po mailovom dohovore

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry:

Katedra profesijného rozvoja učiteľov najmä:

 • zabezpečuje, uskutočňuje, ukončuje a vyhodnocuje kvalifikačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, predatestačné vzdelávanie, inovačné a aktualizačné vzdelávanie a  I. a II. atestácie učiteľov v súlade so zákonom  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • zabezpečuje osobný rozvoja učiteľov fakulty podľa katedier v súlade so štandardami SAA VŠ
 • realizuje tvorivú činnosť

Katedra poskytuje kvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom programe
Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných zdravotníckych predmetov vyučovaných v zdravotníckych odboroch vzdelávania na stredných zdravotníckych školách

Katedra organizuje:

 • atestačné konanie pred I. atestáciou
 • atestačné konanie pred II. atestáciou
 • atestačné skúšky

Študijná referentka:

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
zlata.bastak@szu.sk
+421 2 59 370 461