Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2002, pričom nadväzovala na tradíciu Školy verejného zdravotníctva, ktorá vznikla v roku 1991 ako súčasť Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny.

Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo:

 • bakalárske štúdium (denná a externá forma)
 • magisterské štúdium  (denná a externá forma)
 • doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Fakulta tiež zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Okrem toho získala akreditáciu na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov tak isto v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo bez časového obmedzenia.

K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť v oblasti verejného zdravotníctva.

Poslanie a ciele

Poslaním fakulty je vytváranie predpokladov na rozvíjanie verejného zdravotníctva na Slovensku ako v teoretickej oblasti, tak aj pri jeho praktickej aplikácii. Toto poslanie sa realizuje prostredníctvom:

 • vzdelávania a výchovy odborníkov vo verejnom zdravotníctve,
 • výskumu,
 • služby spoločnosti.

Cieľom vzdelávania a výchovy je pripravovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v dimenziách lokálnych, regionálnych, štátnych i medzinárodných. Vo svojom programe spája fakulta výučbu, výskum a službu spoločnosti a formuje osobnosť absolventa univerzity tak, aby bol schopný plniť súčasné i perspektívne úlohy verejného zdravotníctva.
Na splnenie tohto poslania využíva fakulta spoluprácu so zahraničnými univerzitami, výskumnými pracoviskami a uznávanými odborníkmi v Európe i zámorí, pričom využíva moderné komunikačné technológie a vytvára rovnováhu medzi výučbou, výskumom a službou komunite.

Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor využíva participáciu odborníkov z medicínskych, biologických, environmentálnych, prírodovedných a technických disciplín. Prioritou FVZ je skĺbiť toto multidisciplinárne zastúpenie do programov výučby a výskumu v záujme dosiahnutia cieľov odboru.
Prioritami FVZ sú ochrana a podpora zdravia, prevencia, epidemiológia a zdravotnícky manažment. Vo výskume je prioritou environmentálne zdravie a poznávanie kauzálnych súvislostí medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí, mechanizmy ich účinkov, nástroje prevencie poškodení zdravia a podpory zdravia ľudí. Fakulta sa snaží aj o výučbu i vedecké spracovanie možností, ako ovplyvniť zdravotnícku politiku, a ako tieto procesy riadiť. Vychádzajúc z týchto priorít sa Fakulta zameriava na prevenciu chorôb neinfekčného i infekčného charakteru, ochranu a podporu zdravia, pridanie rokov života /obmedziť predčasné úmrtia/, pridanie života rokom /plne využiť zdravotný potenciál ľudí/, pridanie zdravia životu /znížiť chorobnosť, obmedziť následky ochorení/, zlepšenie kvality života /život bez chorôb, bez invalidity/, znižovanie nespôsobilosti na prácu, pozitívne ovplyvňovanie determinantov zdravia, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, vychovávanie manažérov pre verejné zdravotníctvo, rozširovanie, formovanie vedomostí, postojov a návykov zameraných na ochranu, podporu a rozvoj zdravia jednotlivca i spoločnosti.

Verejné zdravotníctvo je veda a umenie chrániť a zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Dnes je už všeobecne akceptovaná skutočnosť, že pre budúcnosť bude nevyhnutné položiť dôraz na prevenciu ochorení vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Prevenciu postavenú na profesionalite jej nositeľov. O výchovu týchto profesionálov sa Fakulta Verejného zdravotníctva SZU snaží.

VEDENIE FAKULTY

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

dekanka

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

prodekan pre praktickú výučbu

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Členovia Rady kvality

Predseda:

 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

Členovia zamestnaneckej časti:

 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 • doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
 • Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH
 • Mgr. Nina Kotlebová, PhD.

Členovia študentskej časti:

 • Michal Baranovič
 • Naďa Nichtová
 • Henrieta Slezáková
 • Viktória Kolodzeiová

Členovia zainteresovaných strán:

 • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
 • Mgr. Lucia Chromíková, PhD.
 • PhDr. Iveta Koperová, MPH

Kolégium dekana

 • Mgr. Júlia Babincová, PhD., MPH
 • Ing. Jozef Baláž, PhD.
 • Ing. Igor Gomola, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová, MPH
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
 • PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

VEDECKÁ RADA (2022-2026)

Interní členovia:

Predseda

 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

Podpredseda

 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

Tajomník

 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

 

 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 • prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 • prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Externí členovia:

 • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
 • doc. MUDr. Andrea Kálavská, PhD.
 • PhDr.. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.