Lekárska fakulta

Information for study applicants

ADMISSION PROCEDURE

Lekárska fakulta prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

The deadline for submitting the study application, including all required attachments, is:

do 28. februára 2023: 

  • denná forma štúdia bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika
  • externá forma štúdia študijné programy: urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena

do 30. júna 2023:

  • externá forma štúdia bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, rádiologická technika, fyziologická a klinická výživa
  • externá forma štúdia magisterské študijné programy: ošetrovateľstvo, fyzioterapia

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program Forma štúdia Získaný akademický titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvo denná Bc. 3 60
externá* 4 60
pôrodná asistencia denná Bc. 3 30
fyzioterapia denná Bc. 3 30
externá* 3 20
urgentná zdravotná starostlivosť denná Bc. 3 20
externá 4 20
rádiologická technika denná Bc. 3 30
externá* 4 20
fyziologická a klinická výživa externá* Bc. 3 30
dentálna hygiena externá Bc. 4 20

 

* bez prijímacej skúšky

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program Forma štúdia Získaný akademický titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvo externá* Mgr. 2 60
fyzioterapia externá* Mgr. 2 70

 

* bez prijímacej skúšky

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium s prezenčnou prijímacou skúškou: 70 €
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Rádiologická technika

Urgentná zdravotná starostlivosť

Dentálna hygiena

Fyziologická a klinická výživa