Lekárska fakulta

Information for study applicants

ADMISSION PROCEDURE

Lekárska fakulta prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.

The deadline for submitting the study application, including all required attachments, is:

do 28. februára 2023: 

  • denná forma štúdia bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika
  • externá forma štúdia študijné programy: urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena

do 30. júna 2023:

  • externá forma štúdia bakalárske študijné programy: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, rádiologická technika, fyziologická a klinická výživa
  • externá forma štúdia magisterské študijné programy: ošetrovateľstvo, fyzioterapia

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvodennáBc.360
externá*460
pôrodná asistenciadennáBc.330
fyzioterapiadennáBc.330
externá*320
urgentná zdravotná starostlivosťdennáBc.320
externá420
rádiologická technikadennáBc.330
externá*420
fyziologická a klinická výživaexterná*Bc.330
dentálna hygienaexternáBc.420

 

* bez prijímacej skúšky

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdiaPlánovaný počet prijatých
ošetrovateľstvoexterná*Mgr.260
fyzioterapiaexterná*Mgr.270

 

* bez prijímacej skúšky

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium s prezenčnou prijímacou skúškou: 70 €
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Rádiologická technika

Urgentná zdravotná starostlivosť

Dentálna hygiena

Fyziologická a klinická výživa