Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU

Termíny špecializačných skúšok

Vážení záujemcovia o špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia, najbližší termín skúšky bude:

20. február 2023

Praktická aj teoretická časť sa uskutočnia na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU, Limbová 14, Bratislava, so začiatkom o 09:00.

   Uzávierka prihlášok je 6 týždňov pred termínom konania skúšky. Prihlášku treba riadne vyplnenú s príslušnými kompletnými prílohami včas zaslať na študijné oddelenie SZU.(pani Ružena Beňovičová)

  Prihlásenia na špecializačnú skúšku

Pred každou prihláškou na skúšky je treba mať zaradenie do odboru. Kto ho nemá, musí podať “Žiadosť o zaradenie (do študijného špecializačného programu)”. Tlačivo je na stránke SZU.

Ku každej “Žiadosti o zaradenie” je potrebné pripojiť:
  • Overenú kópiu diplomu o promócii z LF
  • Overenú kópiu špecializačného diplomu v odbore stomatológia (pre absolventov odboru stomatológia do r. 2009)
  • Neoverenú kópiu pracovnej zmluvy
  • Neoverenú kópiu akreditácie pracoviska ako výučbovej základne SZU v odbore čeľustná ortopédia
Žiadosti a Prihlášky na špecializačnú skúšku je treba podať na Študijné oddelenie SZU. Pri podávaní žiadostí o zaradenie je potrebné si zakúpiť špecializačný index a záznamník odborných aktivít. Oba je možné zakúpiť v pokladni SZU na Limbovej 12.