Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU

Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov – odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplni študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške, podmienkach získania akreditácie pracoviska a iné. Adresy študijného oddelenia SZU ako aj prihlášky nájdete na príslušnom mieste internetovej stránky www.szu.sk.

Špecializačné skúšky sa uskutočnia v termínoch 25.3.2024, 8.4.2024, 28.10.2024, 4.11.2024 o 8:00

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.5.2024 o 8:00

Pracovisko Katedry čeľustnej ortopédie

V decembri 2010 bolo dokončené nové pracovisko na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pracovisko sa nachádza na 5. poschodí budovy Limbová 14, v bloku A. Ambulantné pracovisko bude zamerané na postgraduálnu výuku zubných lekárov a stomatológov v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia a tiež na pregraduálnu výuku čeľustnej ortopédie pre študentov všeobecného lekárstva LF SZU. Moderne vybavené ambulancie dopĺňa seminárna miestnosť pre asistentov a študentov, digitálne rontgenové pracovisko a priestory na sterilizáciu. Študentom je ďalej k dispozícii viacero prednáškových a kurzových miestností určených na teoretickú výuku, ako aj univerzitná knižnica, ktorá bude postupne vybavená aktuálnou svetovou odbornou literatúrou.

Informácie k špecializačnému štúdiu v odbore čeľustná ortopédia

Vážené kolegyne a kolegovia,
ako prvé Vám odporúčam preštudovať si platnú legislatívu, týkajúcu sa špecializačného štúdia, ako aj čerpať všeobecné informácie o postgraduálnom štúdiu z internetovej stránky SZU, najmä jej Lekárskej fakulty. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete s dôverou obrátiť na mňa prostredníctvom e-mailovej pošty na adresu: simonadianiskova@gmail.com, alebo marta.holeckova@szu.sk

1. Legislatíva v SR
Dôležité legislatívne odkazy nájdete na internetovej stránke www.zbierka.sk a sú to najmä nasledovné nariadenia: NVSR 12/2008, 293/2007, 322/2006,179/2005,179/2005, 742/2004, 743/2005, 213/2004,157/2002, 277/1994
2. Všeobecné informácie o špecializačnom štúdiu
Štúdium-dĺžka: 3 ročné, absolvované na klinickom pracovisku vzdelávacej ustanovizne (SZU,LF) alebo akreditovanom pracovisku. Špecializačné štúdium vedie Slovenská zdravotnícka univerzita ako národná inštitúcia.
Špecializačné štúdium organizuje a zabezpečuje vedúci školiteľ školiaceho pracoviska v spolupráci so zodpovedným školiteľom, pedagogickým pracovníkom vzdelávacej ustanovizne.

Počet hodín: plný pracovný úväzok, z toho min 2000 hod. za 3 roky ošetrovať pacientov, tzn. min 16 hod. za týždeň.
Počet kreditov za jeden rok je 100 (100% práce, ktorá sa započíta do špecializačného štúdia) a jeden kredit predstavuje orientačne 20 hodín práce. Jeden kredit tak predstavuje komplexné ošetrenie 5 pacientov v ústavnom zariadení (prijatie, vyšetrenie, liečba a odovzdanie do ďalšej starostlivosti), alebo vyšetrenie 20 ambulantných pacientov, alebo 20 špeciálnych výkonov, alebo 20 hodín štúdia, alebo 2,5 dňa školiacej akcie. Podrobný rozpis jednotlivých odborných aktivít a výkonov sa uvádza v záznamníku. Každoročne by uchádzač mal získať 80 – 100 kreditov, ak sa pri jednotlivých špecializáciách neuvádza inak.

Rozdelenie prac času: 75% – praktická výuka, ošetrovanie pacientov, 25% – teoretická – kurzy, prednášky, semináre, vyhodnocovanie liečebných plánov, vedecko-výskumná práca, práca s typodontom, samoštúdium ap. Teoretické univerzitné kurzy majú skončiť pohovorom.
Ďalšie činnosti počas štúdia: zubné laboratórium (70 hod.), maxilofaciálna chirurgia (20 hod.), centrum pre ošetrovanie rázštepov (140 hod.).

Účasť na vedecko – odborných podujatiach a publikačná činnosť.
Od školencov sa vyžaduje splnenie teoretickej aj praktickej časti špecializačného štúdia, sústavné vzdelávanie, pravidelná účasť na odborných podujatiach v odbore špecializačného štúdia usporiadaných vzdelávacou ustanovizňou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou lekárskou komorou, ďalšími organizáciami a zariadeniami, najmä na akreditovaných postgraduálnych školiacich akciách a akreditovaných odborných konferenciách, ročne najmenej 100 hodín. Účasť na medzinárodných odborných a vedeckých podujatiach sa uznáva  v plnom rozsahu. 
Vyžaduje sa najmenej dve publikácie v domácej alebo zahraničnej odbornej literatúre uskutočnená počas špecializačného štúdia.

Prijatie na štúdium: musí byť zubný lekár s úplne ukončeným vzdelaním, ktorý úspešne absolvuje  príjímací pohovor, vyžadujeme najmenej  jednoročnú prax v zubnom lekárstve po ukončení štúdia. Je potrebné vyplniť riadne prihlášku a doložiť potrebné doklady a potvrdenia.
Ukončenie štúdia: špecializačnou skúškou/pohovorom pred komisiou – teoretická a praktická časť, predložiť záverečnú prácu, odovzdať úplnú  dokumentáciu 8 vyliečených pacientov.
Spísanie písomnej práce k špecializačnej skúške a jej odporúčanie na obhajobu zo strany školiteľa. Tému písomnej práce k špecializačnej skúške určuje zodpovedný školiteľ – vedúci pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne pre príslušný odbor, pričom berie do úvahy návrhy uchádzača. Rozsah práce je najmenej 25 strán normovaného textu (jedna strana má 30 riadkov, 60-70 úderov v riadku) + schémy, obrázky, obsah, zoznam skratiek, zoznam použitej literatúry. Počet citácií odbornej literatúry je najmenej 25, najmenej polovica nie staršie ako 3 roky. Štruktúra a citácie odbornej literatúry majú by podľa normy STN 690 (01 0197) (používa sa napr. v odbornom časopise MZ SR a SZU Lekársky obzor). Odbornými školiteľmi sú pracovníci pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne. Možno určiť aj školiteľa – konzultanta spomedzi uznávaných odborníkov.
Každá práca má jedného alebo dvoch oponentov. Písomná práca má byť doručená na katedru čeľustnej ortopédie minimálne 3 mesiace pred termínom špecializačnej skúšky.
Požiadavky na dokumentáciu 8 pacientov: musia byť k dispozícii fyzické modely čeľustí, minimálne začiatočný  a  konečný študijný model, náležite zhotovené, upravené a popísané, s analýzou modelov. Fotodokumentácia pacienta, enface, profil, intraorálne min 3 snímky, s analýzou exraorálnych aj intraorálnych fotografii, Panoramatické snímky čeľustí (OPG) s popisom a hodnotením, Diaľkové röntgenové laterálne snímky lebky s príslušnou kefalometrickou analýzou. Všetky diagnostické podklady by mali byť minimálne z počiatočnej a záverečnej fázy liečby. Výber pacientov má byť rôznorodý čo sa týka diagnózy, veku pacienta aj spôsobu liečby. Spomedzi 8 pacientov aspoň 5 má byť liečených pomocou fixného aparátu, aspoň 1 má byť liečba dospelého pacienta a 1 by mal byť riešený kombinovanou ortodonticko-chirurgickou metódou liečby dysgnácie. Vzhľadom na diagnózu, mali by byť zastúpené všetky triedy a podľa možnosti aj hlavné podtriedy podľa Anglovej klasifikácie. Prezentáciu pacientov treba mať pripravenú, s výňatkom z anamnestických údajov a opisom priebehu liečby, odovzdať najneskôr dva mesiace pred špecializačnou skúškou.
 • Doklad o autorstve odbornej publikácie.
 • Pripravenosť na skúšku z jedného cudzieho jazyka, prípadne preukázanie predpísanej úrovne jeho znalosti.
Záverečná skúška
Kandidát sa na skúšku prihlási vyplnenou prihláškou, s priloženým indexom odbornosti a záznamníkom, prípadne s ďalšími dokladmi o aktivitách vrátane pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Kandidát súčasne predloží dobrozdanie vedúceho pracovníka zariadenia – školiteľa a jeho odporúčanie vykonať špecializačnú skúšku.
3. Kvalifikačné a pracovno-právne predpoklady pre zaradenie do špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia
Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia je úspešné absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore stomatológia do roku 2008 s titulom MUDr., alebo absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore zubné lekárstvo s titulom MDDr. po roku 2009. Vyžadujeme minimálne 1-ročnú odbornú prax v zubnom lekárstve. 
Všeobecnou podmienkou je odborná, zdravotná a etická spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve a plný pracovný pomer v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení, ktoré je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia alebo zubné lekárstvo. Kandidát musí mať jazykové znalosti zo slovenčiny, aby mohol komunikovať s personálom a s pacientmi.
Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore vykonáva SZU na návrh zamestnávateľa alebo lekára samosprávneho kraja na základe žiadosti uchádzača, prípadne ho na základe žiadosti môže zaradiť MZ SR ako samoplatcu (pozri §7 Nariadenia vlády SR . 213/2004 Z. z.). 
Zaradenie do špecializačného štúdia vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita. Súčasne uchádzačovi vydáva index odbornosti, záznamník o vykonaných zdravotníckych výkonoch a iných odborných aktivitách (ďalej len záznamník), akreditovaný študijný program (národné pravidlá špecializačného štúdia) pre zvolený špecializačný odbor .
Charakteristika špecializačného odboru
Čeľustná ortopédia je špecializovaný odbor zubného lekárstva, ktorého náplňou je prevencia, profylaxia a regulácia anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.
Kvalifikačné a pracovno-právne predpoklady pre zaradenie do špecializačného štúdia:
 • Absolvované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe trvajúce šesť rokov v dennom štúdiu v odbore stomatológia (do r.2009 s titulom MUDr) a absolvovanie špecializačnej skúšky v odbore stomatológia do r. 2012 a zubné lekárstvo (s titulom MDDr. po r. 2009) bez špecializačnej skúšky a trvalý (alebo čiastočný podľa §6, ods.4)  pracovný pomer na oddelení čeľustnej ortopédie na vzdelávacej ustanovizni – SZU, LF, alebo akreditovaných pracoviskách (podľa §1 NV 213/2004). Vyžadujeme minimálne 1-ročnú odbornú prax v zubnom lekárstve.
Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie
 • Anatómia, fyziológia orofaciálnej sústavy. Základy lekárskej genetiky v aplikácii na odbor. Embryonálny vývoj orof. sústavy, etiológia ČO anomálií, vznik rázštepov a iných vrodených malformácií tváre. Vývin normálnej oklúzie od narodenia po dospelosť, variácie tohto vývinu, anomálie počtu, veľkosti, tvaru a polohy zubov, anomálie medzičeľustných vzťahov.
 • Histológia tkanív tváre a chrupu, vývin kostí, chrupavky,  zuba, svalu, pohyb zuba a tkanivové zmeny s nim spojené, mechanizmus resorbcie koreňov.
 • Biostatika, metodológia štatistiky, zhodnotenie validity záverov vo vedeckých prácach.
 • Psychologické a etické aspekty ČO liečby u detí, mládeže a dospelých. Normálna a abnormálna funkcia TMK.
 • Epidemiológia – princípy epidemiologických šetrení, validita indexov určujúcich potrebu liečby.
 • Rtg techniky a ich vyhodnocovanie. Analýza kefalometrickej snímky. Tenedencie k recidíve anomálií. Indikácie, konštrukcie a používanie snímateľných aparátov a funkčných aparátov, palatinálnych a linquálnych oblúkov, rôzne extraorálnych ťahov a aparátov. Indikácie a aplikácia fixných aparátov. Multidisciplinárny prístup k liečbe rázštepov pery, čeľuste a podnebia. Indikácie a kontraindikácie ČO liečby u pacientov s oslabeným parodontom.
 • Prevencia v ČO. Hygienicko – epidemiologický režim v ČO ambulancii. Ergonomické a právne aspekty práce čeľustného ortopéda. Profesionálne etika vo vzťahu k spoločnosti, pacientom, kolegom.
 • Spolupráca s inými medicínskymi odbormi.
Rozsah praktických zručností
 • identifikovať a popísať stav chrupu v zmysle normality a abnormality; diagnostikovať abnormality a  patologické zmeny na rtg snímkach; popisovať morfológiu hlavy podľa  kefalogramu; prekresliť hlavné štruktúry z kefalogramu v norma lateralis a frontalis;
 • vykonať niektoré kefalometrické diagnostické analýzy,  interpretovať biologicky správne odchýlky pri jednotlivých meraniach na snímke; 
 •  inštruovať pacienta ako vykonávať optimálnu orálnu hygienu pred a pri aplikácii ČO aparátov; diagnostikovať pred liečbou rizikových pacientov vzhľadom na demineralizáciu skloviny a gingivitídy v priebehu ČO liečby;
 • výber materiálu ČO aparátu/drôty, zámky/podľa požadovaných účinkov a vlastností; určenie účinku síl produkovaných rôznymi ČO aparátmi; určenie účinku ortopedických síl; 
 • podrobné klinické vyšetrenie; určenie maximálnej interkuspidácie a základnej polohy sánky; urobenie kvalitných odtlačkov chrupu s maximálnou reprodukciou alveolárnych výbežkov; registrácia tvárovým oblúkom a zamontovanie modelov do artikulátora; zhotoviť dobré intra a extraorálne fotografie; zhotoviť dobré rtg snímky na ČO účely; 
 • vykonať predbežné diagnostické zhodnotenie a klasifikáciu pri ČO konzultácii pacienta; poskytnúť radu pri konzultácii vzhľadom na vhodnosť liečby; 
 • dosiahnuť správne diagnostické vyhodnotenie na základe anamnestických údajov, vyšetrenia pacienta, modelov chrupu /vrátane dg. “setup”/, rtg snímky, kefalogramu, fotografii; 
 • určiť liečebný plán pre rôzne typy ČO a dentofaciálnych anomálií, vrátane stratégie liečby a retencie, terapeutických prostriedkov, časového určenia, prognózy a odhadovanej dĺžky liečby; prognózovať pravdepodobný vplyv na vývin tváre a chrupu keď nebude vykonaná žiadna ČO liečba; definovať ciele liečby; 
 •  vykonať rastovú analýzu na dvoch časovo vzdialených kefalogramoch toho istého pacienta; určiť zmeny spôsobené liečbou;
 • praktická schopnosť zhotoviť a vykonať opravu snímateľných aparátov; zhotovenie a používanie palatinálnych a linguálnych oblúkov, aparátov na ruptúru podnebného švu;
 • znalosť a schopnosť práce s aspoň jedným typom fixného aparátu; schopnosť ohýbania typických a atypických ohybov na drôtených oblúkoch; zhotovenie typických  retenčných aparátov. 
Organizačná forma štúdia
Príprava trvá minimálne 36 mesiacov na oddelení čeľustnej ortopédie akreditovaného pracoviska alebo vzdelávacej ustanovizne (SZU, LF) podľa vzorovej špecializačnej náplne a odborných aktivít určených Záznamníkom výkonov. Ak sa pobyt na akreditovanom pracovisku koná v skrátenej forme, predlžuje sa doba prípravy v tomto pomere podľa §6, ods.4 NV 213/2004.
Okrem účasti na vedecko odborných podujatiach a publikačnej činnosti je povinný vypracovať písomnú prácu ku špecializačnej skúške za pomoci vedúceho lekára oddelenia a konzultácii vzdelávacej ustanovizne (SZU, LF, akreditovaného pracoviska), ktorú obháji pri špecializačnej skúške pred komisiou.
Dĺžka štúdia a jej odôvodnenie
Minimálna dĺžka štúdia je 36 mesiacov, ktoré absolvuje v pracovnom úväzku. Počas 3 rokov prípravy absolvuje aj vybrané kurzy a školenia v odbore čeľustná ortopédia, ktoré organizujú komory, stomatologická spoločnosť, alebo Slovenská ortodontická spoločnosť. Výber školiacich akcií vykoná vedúci pracoviska, kde je kandidát zamestnaný a vedúci Katedry vzdelávacej ustanovizne (SZU, LF, neštátne akreditované pracovisko). Klinické školenia (liečba pacientov) majú byť realizované v počte minimálne 16 hodín za týždeň. Okrem práce na pacientovi pri kresle je ďalšia praktická aktivita venovaná diagnostickým rozborom dokumentácie a zostavovaniu plánov liečby a ich konzultáciám, cvičeniam  v diagnostických postupoch, cvičeniam v práci s drôtom, práci na fantómoch a pod. Školenec má mať v ktoromkoľvek okamihu prípravy (s výnimkou prvých 9 mesiacov) v aktívnej liečbe minimálne 60 pacientov dobre dokumentovaných. Celá liečba prebieha pod trvalou kontrolou skúsených špecialistov – školiteľov. Kandidát sa zúčastňuje aspoň 2 razy do týždňa na odborných seminároch oddelenia, ktoré majú teoretickú náplň (referáty z literatúry, preberanie základných odborných aspektov odboru podľa sylabov) aj praktickú náplň (nácvik diagnostických postupov, nácvik manuálnych zručností, práca na typodontoch atď.). Kandidát vypracuje odbornú záverečnú prácu (klinickú, experimentálnu) s literárnou rešeršou danej témy. Pre špecializačnú skúšku pripraví dokumentáciu 8 vyliečených pacientov. Dokumentácia bude úplná s písaným komentárom k problematike a priebehu liečby. 
Podmienky pre pozvanie ku špecializačnej skúške
 • Zaradenie do odboru čeľustná ortopédia a splnenie kritérií určených Záznamníkom výkonov.
 • Absolvovanie špecializačného študijného programu v čase min. 36 mesiacov, získanie predpísaného počtu kreditov v teoretickej a praktickej časti (školiace akcie vzdelávacej ustanovizne, odborná prax, špecializované činnosti) potvrdené v indexe odbornosti.
 • Absolvovanie predpísaného počtu vzdelávacích akcií v sústavnom vzdelávaní, 
 • Vykonanie predpísaného počtu požadovaných výkonov a odborných aktivít overených v záznamníku. 
 • Odborná pripravenosť na špecializačnú skúšku s odporúčaním školiteľov. Spravidla sa vykonáva záverečný pohovor so zodpovedným školiteľom alebo vstupný písomný test, ktorý zostavuje príslušný pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne.
 • Odovzdaná písomná práca najneskôr 3 mesiace pred konaním špecializačnej skúšky. 
 • Pripravenosť na skúšku z jedného cudzieho jazyka, prípadne preukázanie predpísanej úrovne jeho znalosti (úspešné absolvovanie uznanej jazykovej skúšky – zoznam takýchto skúšok pre jednotlivé jazyky vydáva pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre jazyky).  
 • Splnenie prípadných ďalších požiadaviek zo strany školiteľov, zodpovedného školiteľa alebo vzdelávacej ustanovizne. Absolvovanie skúšky  zo sociálneho lekárstva a kurzu  organizácie zdravotníctva, pokiaľ nebol tento absolvovaný v rámci pred atestačnej prípravy zo stomatológie. 
 • Školiteľ a zodpovedný školiteľ (vzdelávacia ustanovizeň) môže upraviť požiadavky na školencov a navrhovať ďalšie doplnenia študijného programu a splnenie ďalších podmienok.
Odporúčaná literatúra
Aktuálna domáca i zahraničná literatúra v odbore. (Poskytne školiteľ a vzdelávacia ustanovizeň).
Graber, T. M., Vanarsdall, R. L.: Orthodontics. Current principles and techniques.
2nd ed., St. Louis, Baltimore, Boston, Chicago, Mosby Year Book 1994.
Proffit, W. R., Fields, H. W.: ContemporaIy Orthodontics, 2nd ed. St. Louis, Baltimore, Boston, Mosby Year Book 1993.
Melsen, B., Burstone, C. H.: Introduction to biomechanics. Scriptum. Aarhus, Royal DentalCollege 1988.
Burstone. Ch. J., van Steenbergen, E., Hanley, K. J.: Modern edgewise mechanics and the segmented arch technique. Farmington, University of Connecticut Health Center.
Bennett, J. C., McLaughlin, R. P.: Orthodontic treatment mechanics and the preadjusted appliance. London, Mosby-Wolfe l994.
Kamínek. M.: Současné fixní ortodontické aparáty. Praha, Avicenum 1976.
Jedličková. O., Raszka, M.: Vybrané kapitoly z ortodoncie a dentoalveolámí chirurgie. Skriptum.
Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníku l990.
Jedličková. O.: Snímací ortodontické přístroje – desky. Skriptum. Bmo, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví l99l.
Andrik, P., Bachratý, A., Dibelka, F., Kamínek, M.: Čeľustná ortopédia (ortodoncia).
Martin, Osveta l981
Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I. (skriptum). Praha, SPN 1990.
Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie II. (skriptum). Olomouc, Univerzita Palackého 1991. Prehľad posledných ročníkov ortodontických časopisov:
Ortodoncie (Olomouc),
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (St. Louis),
European Journal of Orthodontics (Oxford) a nových publikácií v odbore.

Aktualizované 9.1.2024 (MDDr. Adam Michelčík)