Katedra dermatovenerológie LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH
vedúci pedagogického útvaru

Vítame Vás na webovej stránke Katedry dermatovenerológie LF SZU, kde Vás chceme informovať o personálnom obsadení a štruktúre katedry a o možnostiach pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológia.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD., mim. prof.
  professor emerita, SZU
 • MUDr. Katarína Soršáková-Trnovská, PhD.
  odborná asistentka, zástupkyňa vedúceho katedry pre študentov GM
  Detská dermatovenerologická klinika NÚDCH, Bratislava
 • MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
  odborný asistent, prednosta
  Dermatovenerologická klinika LF SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • MUDr. Katarína Poláková, PhD.
  odborná asistentka
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • prim. MUDr. Lujza Sabolová, PhD.
  odborná asistentka
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Externí pracovníci katedry podieľajúci sa na výučbe

 • MUDr. Andrea Červenáková, MUDr. Anna Danková, MUDr. Alexandra Poláková, MUDr. Dominika Mišová, MUDr. Iuliia Laskina
  Dermatovenerologická klinika LF SZU a FN Trnava

Ďalší pracovníci podieľajúci sa na výučbe

 • MUDr. Simoneta Hatiarová, Kožná ambulancia I., Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • prim. MUDr. Tomáš Kopal, Kožné oddelenie, NsP Považská Bystrica
 • doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., MUDr. Katarína Cajchanová, PhD., Ústav imunológie a alergológie LF SZU
 • MUDr. Lucia Májovská, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie III., Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • PharmDr. Margaréta Šubová, PhD., doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie LF SZU
 • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., Klinika klinickej farmakológie LF SZU

Výučbové základne Katedry dermatovenerológie LF SZU

Katedra dermatovenerológie LF SZU zabezpečuje kompletné pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v odbore dermatovenerológia. Výučbové základne katedry sa nachádzajú na niekoľkých pracoviskách v Bratislave, v Trnave a v Banskej Bystrici. Na bratislavských pracoviskách katedry zabezpečujeme pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu, na trnavskom pracovisku pregraduálnu výučbu a na banskobystrickom pracovisku prebieha postgraduálna výučba.

Výučbové základne – prehľadné informácie [PDF]

Webové stránky výučbových pracovísk:

 • Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava [ ODKAZ ]
  Kontakty na pedagógov: [ ODKAZ 1 ] [ ODKAZ 2 ] [ ODKAZ 3 ]
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica [ ODKAZ ]
  Kontakty na pedagógov: [ ODKAZ ]
 • Národný ústav detských chorôb, Bratislava [ ODKAZ ]
  Kontakty na pedagógov: [ ODKAZ 1 ] [ ODKAZ 2 ]
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trnava [ ODKAZ ]
  Kontakty na pedagógov: [ ODKAZ ]

 • Unilabs Slovensko, s.r.o., Bratislava [ ODKAZ ]
  Kontakty na pedagógov: [ ODKAZ ]

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Pregraduálna výučba prebieha na LF SZU v troch študijných odboroch v 5. ročníku štúdia.

Výučba študentov medicíny v študijnom odbore všeobecného lekárstvo (VL) a v študijnom odbore general medicine (GM, výučba zahraničných študentov v anglickom jazyku) je dvojsemestrová (zimný semester a letný semester v 5. ročníku štúdia). V každom semestri medici absolvujú 3-dňovú praktickú výučbu vo Výučbových kožných ambulanciách LF SZU v Bratislave a na Kožnej klinike LF SZU v Trnave a 5-dňové prednáškové bloky v posluchárňach SZU.

Výučba študentov medicíny v študijnom odbore zubné lekárstvo (ZL) je jednosemestrová (zimný semester v 5. ročníku štúdia). V zimnom semestri medici absolvujú 2-dňovú praktickú výučbu vo Výučbových kožných ambulanciách LF SZU v Bratislave a 5-dňový prednáškový blok v posluchárňach SZU.

Prednášky:
 • Základné informácie  [PDF]
 • Rozvrh, sylabus prednášok z dermatovenerológie (študijný odbor všeobecné lekárstvo): [zimný semester], [letný semester]
 • Rozvrh, sylabus prednášok z dermatovenerológie (študijný odbor zubné lekárstvo): [zimný semester]
Stáže:
 • Základné informácie [PDF]
 • Rozvrh stáží z dermatovenerológie: aktuálny rozvrh posielame mailom na začiatku semestra
 • Lokalizácia Výučbových kožných ambulancií I-III. LF SZU v OÚSA – mapka [JPG]
 • Lokalizácia Výučbovej kožnej ambulancie IV. LF SZU v NÚDCH – mapka [JPG]
 • Lokalizácia Kožnej kliniky LF SZU vo FNsP Trnava – mapka [JPG]
Skúška:
 • Základné informácie [PDF]
 • Otázky na skúšku z dermatovenerológie (študijný odbor všeobecné lekárstvo) [PDF]
 • Otázky na skúšku z dermatovenerológie (študijný odbor stomatológia) [PDF]
 • Otázky na skúšku z dermatovenerológie (študijný odbor „general medicine“) [PDF]

Študijná literatúra: [PDF]

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Dermatovenerológia je špecializačný odbor pozostávajúci z dvoch častí – z dermatológie a z venerológie. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium v odbore dermatovenerológie trvá (najmenej) štyri roky (48 mesiacov).

Zameranie a minimálna dĺžka odbornej zdravotníckej praxe uvedených 48 mesiacov má byť nasledujúca:

Dermatovenerologická prax:

 • dermatovenerologické lôžkové pracoviská: 24 mesiacov
 • dermatologické a venerologické ambulancie: 20 mesiacov

Prax v ostatných odboroch:

 • vnútorné lekárstvo: 1 mesiac
 • gynekológia a pôrodníctvo: 1 mesiac
 • chirurgia: 1 mesiac
 • anestéziológia a intenzívna medicína: 1 mesiac

 Ak sa záujemca rozhodne pre postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore dermatovenerológia a pre vykonanie špecializačnej skúšky, musí postupovať podľa nasledujúceho algoritmu:

1. Zaradenie do odboru:
2. Priebeh špecializačného štúdia:
 • Základné informácie [PDF]
 • Vestník MZ SR – minimálny štandard [PDF]
 • Zápis školiacich miest, stáží a výkonov do Indexu a Záznamníka výkonov – návod [Index] [Záznamník výkonov]
 • Tlačivo „Zadanie špecializačnej práce“ [DOC]
 • Zoznam otázok na kontrolné dni:
  • Otázky na 1. kontrolný deň (1. rok prípravy) [PDF]
  • Otázky na 2. kontrolný deň (2. rok prípravy) [PDF]
  • Otázky na 3. kontrolný deň (3. rok prípravy) [PDF]
  • Otázky na 4. kontrolný deň (4. rok prípravy) [PDF]
 • Školiace miesta a kurzy (povinné, nepovinné) – vyhľadávací nástroj
 • Zoznam povinných a nepovinných školiacich miest [PDF]
 • Tlačivo „Prihláška na vzdelávaciu aktivitu“ [DOC] [PDF]
 • Kontakt na Študijné oddelenie LF SZU, informácie ohľadom prihlášky na školiace miesta a kontrolné dni: https://eszu.sk/lf/dalsie-vzdelavanie-lf/
3. Špecializačná (atestačná) skúška:
 • Základné informácie [PDF]
 • Tlačivo „Prihláška na špecializačnú skúšku“ [PDF]
 • Kontakt na Študijné oddelenie LF SZU, informácie ohľadom prihlášky na špecializačnú skúšku: https://eszu.sk/lf/dalsie-vzdelavanie-lf/
 • Náležitosti atestačných prác – Smernica č. 5/12 rektora SZU [PDF]
 • Termíny špecializačných skúšok [PDF]
 • Otázky na špecializačnú skúšku z dermatovenerológie:
  • DERMATOVENEROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA (otázky z 1. kontrolného dňa) [PDF]
  • KLINICKÁ DERMATOLÓGIA (otázky z 1. kontrolného dňa, rozšírený zoznam diagnóz) [PDF]
  • FARMAKOTERAPIA A FYZIKÁLNE LIEČEBNÉ METÓDY (otázky z 2. kontrolného dňa) [PDF]
  • DERMATOALERGOIMUNOLÓGIA (otázky z 2. kontrolného dňa) [PDF]
  • ONKODERMATOLÓGIA (otázky z 3. kontrolného dňa) [PDF]
  • VENEROLÓGIA (otázky z 3. kontrolného dňa) [PDF]
  • DETSKÁ DERMATOLÓGIA (otázky zo 4. kontrolného dňa) [PDF]
  • DERMATOPATOLÓGIA (otázky zo 4. kontrolného dňa) [PDF]
  • PATOGENÉZA DERMATÓZ (nové otázky) [PDF]
  • KORELATÍVNA DERMATOLÓGIA (nové otázky) [PDF]
  • DIFERENCIÁLNODIAGNOSTICKÉ OKRUHY (nové otázky) [PDF]

Študijná literatúra: [PDF]

Aktualizované 19.2.2024 (doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH)