Katedra dermatovenerológie LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH
vedúci pedagogického útvaru

Vítame Vás na webovej stránke Katedry dermatovenerológie LF SZU, kde Vás chceme informovať o personálnom obsadení a štruktúre katedry a o možnostiach pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológia.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD., mim. prof.
  odborné zameranie: fotodermatológia, psychodermatológia
 • odborná asistentka MUDr. Katarína Soršáková-Trnovská, PhD.
  zástupkyňa vedúceho katedry pre študentov GM
 • primár MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
  odborné zameranie: dermatoalergológia a profesionálne dermatózy, onkodermatológia
 • odborná asistentka MUDr. Katarína Poláková, PhD.
  odborné zameranie: preventívna dermatológia, onkodermatológia
 • odborná asistentka MUDr. Lujza Sabolová, PhD.
  odborné zameranie: onkodermatológia
 • asistentka MUDr. Simonetta Hatiarová
  odborné zameranie: onkodermatológia

Výučbové základne Katedry dermatovenerológie LF SZU

Katedra dermatovenerológie LF SZU zabezpečuje kompletné pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v odbore dermatovenerológia. Výučbové základne katedry sa nachádzajú na niekoľkých pracoviskách v Bratislave a v Banskej Bystrici. Na bratislavských pracoviskách katedry zabezpečujeme pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu, na banskobystrickom pracovisku prebieha postgraduálna výučba.

Výučbové základne – prehľadné informácie [ PDF ]

Webové stránky výučbových pracovísk:

 • Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava: [ PDF ]
 • Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov: [ PDF ]
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave: [ PDF ]
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici: [ PDF ]
 • Cytopathos, spol. s r.o., Bratislava: [ PDF ]

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Pregraduálna výučba dermatovenerológie je dvojsemestrová (zimný semester a letný semester v 5. ročníku štúdia na LF SZU). V každom semestri medici absolvujú 3-dňovú praktickú výučbu vo výučbových kožných ambulanciách a 5-dňové prednáškové bloky v posluchárňach OÚSA alebo SZU. Katedra zabezpečuje výučbu študentov medicíny všeobecného smeru, stomatologického smeru a výučbu zahraničných študentov všeobecného smeru v anglickom jazyku.
Stáže, prednášky: [ informácie tu ]

Zápočet, skúška: [ informácie tu ]
Študijná literatúra: informácie tu ]

Prílohy:

 • Lokalizácia výučbových ambulancií a posluchární v OÚSA – mapka: [ stiahnuť tu ]
 • Rozvrh stáží z dermatovenerológie: [ stiahnuť tu ] pripravujú sa
 • Rozvrh prednášok z dermatovenerológie: zimný semester – [ stiahnuť tu ],  letný semester – [ stiahnuť tu ]
 • Otázky na skúšku z dermatovenerológie: zatiaľ platia pôvodné, pripravujú sa nové