Katedra infektológie LF SZU a UNB

Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
vedúca pedagogického útvaru

tel. č.: 02/59370560, 59542922, e-mail: katarina.holeckova@szu.sk

Vítame Vás na stránke Katedry infektológie SZU, kde Vám priblížime možnosti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v našom odbore.

Sekretariát

Alžbeta Roščáková
tel. č.: 02/59542925
e-mail: alzbeta.roscakova@szu.sk

Pracovníci katedry

 • MUDr. Alena Koščálová
  tel. č. 02/59544814
  e-mail: alena.koscalova@szu.sk
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Predmet INFEKTOLÓGIA

Stáže

Stáže sa konajú na Klinike infektológie a geografickej medicíny, Limbová 5, Bratislava, na 4. poschodí (hlásiť sa u doc. MUDr. K. Holečkovej, PhD. – č. d. 449 alebo na sekretariáte, č. d. 452) Študenti musia mať pracovnú obuv, pracovné oblečenie a fonendoskop! Čas nástupu na stáže je uvedený v rozvrhu. Stáže sú povinné.

Skúška

Skúška sa koná v termínoch uvedených v MAIS. Na skúšku sa študent prihlasuje cez MAIS. Prihlásiť sa na skúšku je možné najneskôr 48 hodín pred skúškou. Odhlásiť zo skúšky sa môže študent najneskôr 24 hodín pred skúškou.

Skúška sa koná v rámci blokovej výučby tak, ako je uvedené v rozvrhu pre konkrétny krúžok. Študenti, ktorí nevyužijú možnosť stáží v rámci blokovej výučby v termíne pre svoj krúžok môžu skúšku absolvovať až v riadnom termíne skúškového obdobia príslušného semestra. Termíny v rámci skúškového obdobia budú zverejnené v MAIS.

Podmienky pripustenia ku skúške

 • absolvovanie minimálne 75 % prednášok
 • absolvovanie všetkých dní stáží
 • vypracovanie seminárnej práce v písomnej forme
 • prezentácia seminárnej práce v PowerPoint v dĺžke asi 7 – 10 minút
 • úspešné absolvovanie písomného testu 70 %

V prípade splnenia podmienok je študent pripustený k ústnej skúške, pozostávajúcej z 2 otázok.

Otázky na skúšku
Infectology questions

Povinná literatúra

Bálint, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2007. 590 s. ISBN 80-8063-222-7.

Odporúčaná literatúra

Beneš, J. Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009, 650 s.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Špecializačný odbor INFEKTOLÓGIA

Organizácia ďalšieho vzdelávania v infektológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky

 • požiadať o zaradenie do špecializačného štúdia na Pedagogickom odbore SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
 • ihneď po zaradení skontaktovať sa e-mailom s asistentkou katedry Alžbetou Roščákovou
 • plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Infektológia – Vestník MZ SR roč. 58 z 15. 10. 2010
 • absolvovať kurz “Nácvik techník komunikácie” na Ústave psychológie – povinná aktivita [ prihláška ]
 • raz ročne počas špecializačného štúdia absolvovať povinný1-dňový kontrolný deň [ prihláška ] za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, konzultácia témy špecializačnej práce. Kurz je povinný v každom roku štúdia. Je zverejnený na webovej stránke LF SZU a tiež na našej stránke. Na kontrolný deň sa treba prihlásiť minimálne 6 týždňov pred jeho konaním! Prihlášku je potrebné odoslať na Študijné oddelenie LF SZU, Limbová 12, 833 03  Bratislava (nie na katedru!!!). Študijné oddelenie na základe prihlášky pozve prihlásených na kontrolný deň s uvedením miesta a času, kde sa kontrolný deň bude konať.
 • po splnení minimálneho štandardu prihlásiť sa na Študijnom oddelení LF SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava najneskôr 6 týždňov pred plánovaným termínom na školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Infektológia pred špecializačnou skúškou [ prihláška ] a na špecializačnú skúšku [ prihláška ]. Spolu s prihláškou zaslať vyplnený Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, index odbornosti a zaradenie do špecializácie. Študijné oddelenie na základe odsúhlasenia pozve uchádzačov na špecializačné miesto a špecializačnú skúšku.

Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy. Tieto skutočnosti treba bezodkladne nahlásiť na Pedagogický odbor LF SZU, Limbová 12, 833 03  Bratislava [ oznámenie ].

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

Teoretická časť

Teoretická časť špecializačného štúdia sa delí na samoštúdium počas klinickej praxe a na účasť na školiacich aktivitách a na odborných podujatiach (kurzy, školiace miesta) a kongresoch, ktoré organizuje Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, lekárske fakulty, organizácie a iné zariadenia, účasť na špecializačnom kurze vo vnútornom lekárstve alebo v pediatrii, ktorý organizuje pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre vnútorné lekárstvo alebo pediatriu. Ďalej účasť na kurzoch z:

 • tropickej medicíny,
 • základov chemoterapie infekčných chorôb,
 • noviniek v infektológii,
 • organizácie zdravotníctva.
 • nácvik techník domunikácie

Počas špecializačného štúdia lekár pokračuje v sústavnom vzdelávaní v infektológii a príbuzných odboroch, ktoré spočíva v štúdiu odbornej literatúry, v dopĺňaní aktuálnych vedomostí prostredníctvom internetu, účasťou na národných a medzinárodných školiacich akciách a konferenciách. Raz ročne absolvuje kontrolný deň špecializačného štúdia (povinná aktivita). Publikačná činnosť je želateľná a dopĺňa profil uchádzača.

Praktická časť

Z praxe vykoná uchádzač minimálne 30 mesiacov na oddelení infekčnej medicíny. Počas tohto obdobia musí absolvovať a osvojiť si všetky praktické zručnosti a výkony uvedené v špecializačnom študijnom programe. Po splnení podmienok sa školenec prihlási na školiace miesto špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou v dĺžke trvania 1 mesiac na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave a na špecializačnú skúšku.

ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA

Na špecializačnú skúšku sa uchádzač prihlasuje minimálne 10 týždňov pred konaním skúšky. Prihlášku spolu s prílohami zasiela uchádzač na Študijné oddelenie LF SZU, Limbová 12, 833 03  Bratislava. Prílohou prihlášky je kópia o zaradení do odboru, personalizovaný index odbornosti a záznamník výkonov, zápočet odbornej praxe, rodný list, u žien sobášny list a potvrdenie o absolvovaní kurzu zo sociálneho lekárstva, organizácie zdravotníctva a nácvik techník komunikácie. Index odbornosti musí obsahovať všetky záznamy o odbornej praxi a záznamník výkonov všetky výkony predpísané v minimálnom štandarde odboru.

Skúška pozostáva z:

 • prezentácie a obhájenia špecializačnej práce (PowerPoint, max. 15 minút)
 • ústnej skúšky

Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky školenec získava diplom o špecializácii v infektológii. Táto kvalifikácia oprávňuje lekára pre infektologickú prax v ambulantnej aj nemocničnej starostlivosti.

V prípade neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky sa môže táto opakovať najskôr po 1 roku.

Písomná práca k špecializačnej skúške

Tému, školiteľa a oponenta špecializačnej práce určuje garant/vedúci katedry minimálne 1rok pred ukončením štúdia. Rozsah práce je 35 – 50 normovaných strán, počet citácií je minimálne 25, z toho najmenej polovica nie starších ako 5 rokov. Pri citáciách musí byť dodržaná slovenská technická norma ISO 690. Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v 2 vyhotoveniach v pevnej väzbe (1 výtlačok pre oponenta, 1 výtlačok pre katedru) – vzor obalu a titulného listu záverečnej špecializačnej prácejeden krát na CD nosiči. Špecializačnú prácu odovzdá uchádzač po konzultácii so svojim školiteľom najneskôr 3 týždne pred prezentáciou a obhajobou. Prezentáciu si pripravte vo formáte PowerPoint na max. 15 minút (cca 10 snímok). Prezentácia a obhajoba je verejná, prebieha v prítomnosti školiteľa a oponenta na príslušnom pedagogickom útvare. Obhajoba špecializačnej práce sa uskutočňuje pred špecializačnou skúškou v termíne, ktorý určí vedúci pedagogického útvaru a je podmienkou pre absolvovanie špecializačnej skúšky. O náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní hovorí Smernica č. 5/2019 rektora SZU.

 

Doplnky

 • Ustanovenia o automatickom uznaní špecializačného odboru na základe získanej kvalifikácie podľa doterajších predpisov. Všetkým, ktorí doteraz získali kvalifikáciu v odbore infektológia podľa doterajších predpisov, sa uznáva špecializácia v tomto odbore.
 • Ustanovenia o doplnení špecializačného štúdia v doterajších špecializačných odboroch, ktoré nezodpovedajú predpísaným kritériám na automatické uznanie špecializácie (napr. Špecializácia I. Stupňa v odbore nezodpovedá špecializácii II. Stupňa v odbore, preto nemôže byť automaticky uznaná za špecializáciu v odbore).
 • Lekár, ktorý získal atestáciu I. stupňa vo vnútornom lekárstve alebo v pediatrii, podľa predchádzajúcich predpisov, môže získať špecializáciu v infektológii po absolvovaní ďalšieho špecializačného štúdia v infektológii v trvaní 36 mesiacov, ktoré nadväzujú na spoločný internistický kmeň špecializačného štúdia, po absolvovaní príslušnej povinnej prípravy a po absolvovaní špecializačnej skúšky v odbore infektológia.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z. z. z 9. 6. 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností [ PDF ]
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. z 3. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností [ PDF ]
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z. z 30. 4. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolanie, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. [ PDF ]
 • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov [ PDF ]

Odporúčaná literatúra

 • Bálint, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2007
 • Beneš, J. Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009
 • Beran J., Vaništa J. a kol.: Základy cestovního lékařství, Praha: Galén, 2006
 • MANDEL, DOUGLAS and BENNET´s: Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th Edition, Churchill Livingstone 2010, vol. 1. – 2.
 • FEIGIN and CHERRY´s: Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th.Edition, Saunders, 2009, vol. 1. – 2.
 • Mansons Tropical Diseases 20 Ed., Saunders Comp.1996
 • Vzdelávacie materiály zo školiacich akcií vzdelávacej ustanovizne.

Aktualizované 8.1.2024 (Alžbeta Roščáková)